Fyresdal

Befolkning: 1224 per 1.1.2023

Byer/steder: Fyresdal (administrasjonssenter), Birtedalen, Hauggrend og Kleivgrend

Landareal: 1107 km2 

Totalareal: 1280 km2

Kommunens nettsider: www.fyresdal.kommune.no

Befolkning

Fyresdal med 1224 innbyggere er Telemarks minste kommune målt i folketall. Det har jevnt over vært en svak nedgang i folketallet de siste årene, og i perioden 2019 – 2023 sank folketallet med -4,8 % eller 62 innbyggere. Nedgangen skyldes i all hovedsak redusert nettoinnvandring, netto innenlands fraflytting og fødselsunderskudd. I 2022 var det imidlertid både nettoinnvandring og netto innelands tilflytting til Fyresdal, noe som førte til en økning i folketallet fra året før på 26 innbyggere. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588.
12 % av innbyggerne i Fyresdal er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Tyskland, Nederland og Syria. Kilde: IMDi.no.   Fyresdal har over mange år arbeidet med å tiltrekke seg særlig nederlandske tilflyttere til kommunen.  

I årene som kommer vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye, og antall personer over 80 år i Fyresdal vil ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger mer enn fordobles, fra 67 i 2023 til 168 i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Fyresdal 505 arbeidsplasser. 59 % av disse var i privat sektor, mens 41 % var i offentlig sektor. Flest arbeidsplasser finnes innen helse- og sosialtjenester (26 % av arbeidsplassene). Kilde: SSB, tabell 13472. Kommunen har et relativt lukket arbeidsmarked med lite inn- og utpendling. 69 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Fyresdal. Utpendlingen har økt de siste årene, og 6 % pendler til Tokke, 3 % til Kviteseid, mens til sammen 6 % pendler til Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og sokkelen. Kilde: SSB, tabell 03321.

Fyresdal har god tilgang på vannressurser, skog og landbruk. I Telemark er det bare Hjartdal og Drangedal som har en høyere andel sysselsatte i jordbruk, skogbruk og fiske. Kilde: SSB, tabell 13470. Kommunen har et jordbruksareal på om lag 6 800 dekar. Kilde: SSB, tabell 06462. Den viktigste driftsformen i landbruket er sauehold, men Fyresdal har også landets største besetning av den utrydningstruede Telemarkskua, som er landets eldste husdyrrase. Skogbruk er også viktig for kommunen.  

Fyresdal Næringshage har et sterkt regionalt og nasjonalt kompetansemiljø innen bioøkonomi. Næringshagen huser rundt 20 bedrifter, deriblant AT Skog SA, Faun Naturforvaltning AS, Silva Consult AS og Animalia AS. En viktig merkevare for Fyresdal er Telemark Kildevann, som henter ut naturlig mineralvann fra en 18 meter dyp kilde 570 meter fra fabrikken, som fylles på flasker på anlegget i Fyresdal. Telemark Kildevann produserer Bon Aqua for Coca Cola Drikker AS og egne merkevarer for flere av de store dagligvarekjedene. Telemarksrøye AS driver oppdrett av ferskvannsfisk (røye) i Fyresvatn, og slakter rundt 20 tonn røye hvert år. Hovedkunden er Lerøy, men i volum ligger hovedkundene i Sverige og Finland.

Opplæring

Kommunen har én grunnskole med til sammen 155 elever. Kilde: Udir.no. Fyresdal har ikke egen videregående skole, men en stor andel går på Vest-Telemark vidaregåande skule. Søkere med ungdomsrett fra utkanten av Fyresdal har også rett til å søke videregående opplæring i Agder.

Folkehelse

Menn og kvinner lever i snitt til de er henholdsvis 80,2 og 80,6 år. For menn er dette noe høyere enn fylkesgjennomsnittet (79,5 år), mens det for kvinner er en del lavere (83,4 år). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen scorer relativt gjennomsnittlig på en del folkehelseindikatorer, men har høy andel personer med vedvarende lavinntekt. Kilde: FHI.no. Ellers er ungdomsskoleelevene i Fyresdal fornøyd med egen helse og plages lite av psykiske og fysiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Fyresdal har ingen riksveier, men 123 km fylkesvei og 25 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845. Fv. 355 går nord-sør gjennom kommunen langs Fyrevassdraget. I sør har den forbindelser med rv. 41 (Kristiansand–Brunkeberg), og i nord med rv. 38 (Kragerø–Åmot), der den møter E134 Drammen–Haugesund på Åmot. Det er flyplass ved Verpe rett nord for tettstedet Fyresdal.

Natur og miljø

Fjellterrenget, med gode muligheter for jakt og fiske, gir grunnlag for en voksende turistnæring. Fyresdal har 392 vann over 10 dekar med gode fiskemuligheter og en rekke vandreruter i variert terreng.

Kultur og fritid

Hamaren aktivitetspark omfatter blant annet en universell utformet turvei der høydepunktet er gangbruen på utsiden av fjellet. Opplevelsen av å sveve over Fyresvatn trekker stadig nye besøkende. I 2017 fikk kommunen og Faun naturforvaltning innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien «landskapsarkitektur» for arbeidet med Hamaren aktivitetspark (som ble delt ut av DOGA på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet).

Fyresdal bygdemuseum, som er en del av Vest-Telemark museum, ble opprettet i 1909 og er et av Norges eldste bygdetun. Bygdemuseet har bygninger og gjenstander fra middelalderen og framover, og gir glimt fra den eldste historien til Fyresdal.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemark.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 28.02.2023 kl.14:32