Notodden

Befolkning: 13 266 per 1.1.2024

Byer/steder: Notodden (administrasjonssenter), Heddal, Tinnegrend, Lisleherad, Gransherad og Tinnoset

Landareal: 912 km2 

Totalareal: 984 km2

Kommunens nettsider: www.notodden.kommune.no

Befolkning

Folketallet i Notodden har vært relativt stabilt de siste årene, og har ikke endret seg fra 2020 – 2023. Kommunen har hatt fødselsunderskudd og netto innenlands fraflytting over flere år, og det er derfor nettoinnvandring som har bidratt til å opprettholde folketalletn. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Innvandrere utgjør 11 % av befolkningen i Notodden, og flest har bakgrunn fra Polen, Syria og Litauen. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall over 80 år i Notodden fordobles fra 2022 til 2050, fra 779 personer til 1706 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Notodden 5651 arbeidsplasser. 55 % av disse var i privat sektor, mens 45 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 70 % av de sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Notodden. Det er ellers mye innpendling fra nabokommunene Hjartdal og Midt-Telemark, mens det er mye utpendling til Kongsberg (9 %) og Hjartdal (3 %). Kilde: SSB, tabell 03321.

Notodden har en lang innovasjonshistorie og har et variert næringsliv. I 1905 startet Norsk Hydro forsøk med salpeterproduksjon og utbygging av Svelgfoss kraftverk, og verdens første kommersielle fabrikk for produksjon av syntetisk gjødsel ble satt i drift. Norsk Hydro flyttet sin siste kjernevirksomhet ut av Notodden i 2001. Næringsparken på det gamle industriområdet, Hydroparken, er fredet, og ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i 2015 som en del av Rjukan–Notodden Industriarv. Hydroparken har i dag en rekke ulike leietakere.

Rett utenfor sentrum ligger Telemark Teknologipark, med 12 000 m2 topp moderne bygg til disposisjon for selskap som arbeider innen mange fagfelt, og med hovedtyngde på SUBSEA Engineering, systemtesting og produksjon av utstyr for olje og gass. Teknologiparken huser bedrifter som Optime Subsea, en global leverandør av brønnaksess- og kontrollsystemer og Sperre ROV Technology som produserer og utvikler fjernstyrte undervannsfarkoster.

Uavhengig av industrien er Notodden handels- og serviceby for resten av Øst-Telemark og også deler av Vest-Telemark. I dag er Tuven Senteret det største kjøpesenteret i regionen, og bilbransjen på Notodden er også dominerende i distriktet. Skog- og jordbruk har historisk vært viktig for kommunen. Heddal er en av Telemarks beste jordbruksbygder, mens Gransherad i nord er en utpreget skogsbygd.

Opplæring

Kommunen har ti grunnskoler med til sammen 1485 elever. Kilde: Udir.no. Notodden videregående skole har 474 elever. Kilde: Udir.no. På Notodden ligger Universitetet i Sørøst-Norge campus Notodden, med rundt 1500 studenter. Campus Notodden tilbyr 25 studier og har 170 studentboliger. 

Folkehelse

Menn og kvinner i Notodden lever i snitt til de er henholdsvis 78,9 og 83,3 år. Dette er rett under fylkesgjennomsnittet på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, høy andel mottakere av stønad til livsopphold og høy andel personer med vedvarende lav inntekt. Kilde: FHI.no. I likhet med mange andre kommuner i fylket har Notodden utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 15 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Sørlandsbanen går gjennom kommunens sørøstlige del, og sidebanen Tinnosbanen går fra Hjuksebø over Notodden til Tinnoset. Tinnosbanen (som er en del av Bratsbergbanen) har lokaltog mellom Notodden og Grenland. E134 (Drammen–Haugesund) går tvers gjennom kommunen. Notodden Lufthavn ligger vest for Notodden sentrum. Ellers har Notodden 141 km med fylkesvei og 136 km med kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Notodden er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 920 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er åtte kraftverk i kommunen.

Kultur og fritid

Notodden blir omtalt som den europeiske blueshovedstad, og første helgen i august hvert år arrangeres Norges største bluesfestival: Notodden Blues Festival. Heddal Stavkirke fra 1200-tallet er med sine karakteristiske tre tårn landets største, og tiltrekker seg tusenvis av turister hvert år. Heddal Bygdetun er stavkirkens nærmeste nabo, med 15 bygninger fra middelalderen og fram til 1930.

For å skape ny oppmerksomhet rundt det unike landskapet langs kanalen har Telemarkskanalen regionpark tatt initiativ til kunstprosjektet «Vannvegens fortellinger». Vertskommunene Notodden, Tokke, Kviteseid, Midt-Telemark, Nome og Skien står for gjennomføringen av prosjektet. TRE på Notodden er det andre delprosjektet og stod ferdig i 2021. Soria Moria på Dalen i Tokke var den første installasjonen i prosjektet og åpnet i 2019.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 27.02.2023 kl.14:01