Innovasjon Norge

Organisasjonsform Særlovsselskap

Organisasjonsnummer

986 399 445

Etableringsdato

19.12.2003

Eiere

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet 51 %, og 49 %   fordelt likt mellom fylkeskommunene (inkludert Oslo kommune).

Selskapets formål

Være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Historisk bakgrunn for eierinteressen

Våren 2008 vedtok Stortinget, som en del av forvaltnings reformen, at fylkeskommunene blir deleiere av Innovasjon Norge fra 1. januar 2010. Hensikten var å styrke regionenes innflytelse i innovasjons- og næringspolitikken, og sørge for økt koordinering mellom regional og nasjonal politikk, samt operativ gjennom­ føring av denne.

Styrende organer

Foretaksmøte og styre.

Daglig leder

Håkon Haugli

Styre 2021 - 2022

Styreleder Gunnar Bovim

Nestleder Jørand Ødegård Lunde

Styremedlemmer

Merete Nygaard Kristiansen
Arvid Andenæs
Helene Falch Fladmark
Kristin Misund, Jan Løkling
Kristine Falkgård
Heine Østby
Håkon Nyhus
Karin Ammerud Sørensen

Varamedlemmer:

Marianne Tonning Kinnari
Gunhild Braaten Stenersen
Tim-Christoph Genge

Styresammensetning og valgperiode

Styret oppnevnes av foretaksmøtet, styre­medlemmer velges for   2 år.

Styrende dokumenter/ eierstyring

Utover   bestemmelsene i særloven, reguleres eierskapet gjennom vedtektene og eieravtalen.

Det faglige styringen skjer gjennom oppdragsbrev, årlige avtaler og en fastsatt møtestruktur.

I tillegg er det en rekke   dokumenter som setter rammer for utøvelsen av eierskapet, som føringer for   fylkeskommunenes eierskapsutøvelse, stortingsmeldinger, statens   økonomireglement, anbefalinger for god eierstyring (NUES) og internasjonale   anbefalinger om god eierpraksis. Eierstrategien er omforent mellom   fylkeskommunene og staten.

Lenke til eieravtale (2010)

Lenke til vedtekter (2017)

Avtaler mellom VFK og selskapet

 

Politiske saker

Oversikt politiske saker (opengov.net) 

Selskapets nettside

www.innovasjonnorge.no  

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen, rådgiver

magnar.simensen@vtfk.no

Mobil: 909 36 728

Publisert: 25.03.2019 Oppdatert: 01.07.2021 kl.08:17