Brannen i Kragerø

Brann med brannfolk og biler
Et dramatisk slukningsarbeid pågikk under brannen i Kragerø. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Av:

Terje Gansum

Publisert:

27.02.2023

Oppdatert:

27.02.2023 kl.16:00

Informasjon om fylkeskommunens rolle i forbindelse med brannen i Kragerø sentrum.

Det er to bygninger fra 1800-tallet som brant i Kragerø sentrum. Disse byggene var verneverdige, men ikke fredet etter kulturminneloven. Ansvar for vernede bygg har Kragerø kommune.  Brannsikring av tett trehusbebyggelse er et kommunalt anliggende hvor kommune og branntjeneste utarbeider planer. Fylkeskommunens bidrag til sikring av tett trehusbebyggelse er en statlig tilskuddsordning, hvor kommuner kan søke om støtte til ulike brannsikringstiltak.

Fylkeskommunen har således en begrenset rolle i oppfølging av brannen i Kragerø. Fylkeskommunen ved seksjon for Kulturarv vil gjerne bistå kommunen med råd og veiledning når det kommer til hensynet til Kragerø sentrum som nasjonalt kulturmiljø i en fremtidig byggesak på branntomta. Og vi ønsker selvsagt generelt å bidra i dialog med kommunen omkring forebyggende brannsikring i kulturmiljøet og omkring tilskuddsordningen for brannsikring i tette trehusmiljø.

Brannslukking, hus Biler og brannfolk
Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Tilskudd til Kragerø:

Brannsikring av tette trehusmiljøer - Kragerø kommune - Statsbudsjettet 2020 kapittel 1429, post 73

Vedtak om tilskudd, kr. 500 000:

  • Tilskuddet skal benyttes til utstyr for brannbåt til bruk for den tette trehusbebyggelsen i Kragerø kommune.

Tilskudd innvilget av Riksantikvaren 20.5.2020.

Vedtak om tilskudd, kr. 120 000:

  • Tilskuddet skal benyttes til montering av branndeteksjonsanlegg i tette trehusmiljøer i Kragerø på Riksantikvarens liste, i området Jøransberg, et boligområde på høyden ved kirka.

Tilskudd innvilget av Riksantikvaren 30.6.2020, med justeringer 27.8.2020)

  • Kragerø kommune ba om utsettelse for de to prosjektene 18.12.2020:

«Vi kan for øvrig meddele at prosjektet og anskaffelsen på det nærmeste er ferdige. Mye av utstyret er montert og det gjenstår bare mindre arbeider». Morten Dalen, Kragerø kommune.

Midlene er ikke anmodet utbetalt til Kragerø kommune. Fylkeskommunen venter på anmodning om utbetaling og adekvat dokumentasjon for gjennomførte prosjekter.

 

 

Hvordan tilskuddsordningen forvaltes av Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tilskuddsordningen for definerte tette trehusmiljøer forvalter Vestfold og Telemark fylkeskommune på følgende måte:

  • Vi mottar søknader fra kommuner og tiltakshavere innenfor de definerte områdene en gang i året (frist 1.november)
  • Vi går gjennom søknadene og sender søknad (5.januar) om årlig ramme fra statsbudsjettet til Riksantikvaren
  • Vi får årlig ramme fra Riksantikvaren (1.februar).
  • Basert på rammen fordeler vi tilskudd.

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har så langt prioritert nye/oppdaterte brannsikringsplaner, samt noen konkrete tiltak som oppfølging av gjeldende brannsikringsplaner. Vi har på grunn av kapasitet ikke prioritert å følge opp søkere og prosjekter utover selve søknadsbehandlingen.

Branntomt
Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Fordeling av midler i 2023:

Område

tiltak

tilskudd

Holmestrand

Brannsikring i henhold til plan

510 000,-

Åsgårdstrand

brannsikringsplan

400 000,-

Larvik, Langestrandsgate

Røykvarsleranlegg med seriekobling

1 500 000,-

Snipetorpgata 30, Skien

Sprinkling i fredet bygg

 

 

25 000,-