Drift og vedlikehold

Vi har 3100 kilometer med fylkesveg i Vestfold og Telemark. Dette vegnettet må strøs, brøytes, feies og på alle mulige måter driftes. I tillegg skal vegene holdes i stand og vedlikeholdes.
Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Det er fylkeskommunens ansvar å sørge for fylkesvegnettet, slik at både vi som bor her og alle som ferdes gjennom fylket vårt har veger der vi kan ferdes trygt, enten vi kjører bil, sykler eller tar bussen.

Vi jobber kontinuerlig for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

Standarden på vegnettet i fylket vårt varierer dessverre veldig. Vi har beregnet at det ville koste rundt fire milliarder kroner å oppgradere hele fylkesvegnettet i fylket til den standarden vi ønsker. Det har ikke fylkeskommunen alene økonomi til å klare.

Fylkeskommunen jobber derfor kontinuerlig opp mot statlige myndigheter for å få mer statlige midler til å sette fylkesvegene i bedre stand.  I mellomtiden gjør fylkespolitikerne hvert år den krevende jobben det er å velge hvilke av våre sterkt vedlikeholdstrengende veger skal bli prioritert for ny asfalt eller oppgradering.

Kanalbrua blir nattestengt for vedlikehold

Kanalbrua på fylkesvei 308 i Tønsberg blir stengt begge nettene mellom 25. og 27. oktober.

Brua vil være helt stengt fra klokka 23.55 om kvelden 25. oktober når siste buss har passert, og vil åpne igjen klokka 05.00 om morgenen begge nettene.

Før brua blir stengt om kvelden, og etter åpning om morgenen vil trafikken være snevret inn fra fire til to felt. Årsaken til dette vil være forberedelser i forkant av stengingen og opprydding etterpå.

Grunnen til at brua blir stengt er at det skal byttes låsebolter og foringer på en av bruklaffene. Dette kan bare gjøres når brua er helt stengt, fordi klaffene må holdes litt åpne for at det skal være mulig å komme til og gjøre jobben.

Det vil være bruvakter både ved Kanalbrua og ved gangbrua på Kaldnes i perioden arbeidet pågår.

Vi beklager de ulempene stengt bru medfører for innbyggerne i Færder og Tønsberg.

Lundefaret bru blir nattestengt for vedlikehold

Fra mandag 10. oktober vil Lundefaret bru være stengt om nettene.

Årsaken til at brua blir stengt er at det skal byttes brufuge.

Brua vil være helt stengt fra klokka 19.00 til 07.00. På dagtid vil brua være åpen i ett felt, og regulert med trafikklys. Etter planen skal arbeidene være ferdig 23. oktober.

For å unngå at Brugata benyttes som omkjøringsvei i skoletiden har vi prioritert å stenge veien om natta. Dette er av hensyn til sikkerheten til de mange skolebarna som bruker denne veien.

Vi beklager de ulempene støy på nattestid medfører for våre naboer.

Kontakt byggeleder Terje Bergan, terje.bergan@vtfk.no, ved spørsmål knyttet til denne jobben.

Slottsfjelltunnelen stenges

Slottsfjelltunnelen på fylkesvei 308 vil være stengt fra femte september. Årsaken er at Tønsberg kommune oppgraderer vann- og avløpsnettet i kommunen. Omkjøring blir via Frodeåstunnelen eller Farmannsveien. 

Ljostad bru var stengt for vedlikehold

Ljostad bru på fylkesvei 3408 var stengt for vedlikehold mellom 27. juni og 15. august.

Brua ligger mellom Mo og Byrte, i Tokke kommune.

Rekkverk og kantdragere på begge sider av veien har blitt fjernet og bygget opp på nytt. 

I etterkant skal brua skal også forsterkes på undersiden, sandblåses og males. Dette arbeidet påvirker ikke trafikken.

Jobben ble utført i sommerferien er blant annet av hensyn til skoleskyss og at omkjøringsveien er lang.

 

Valebøveien holdt stengt for vedlikehold

Fylkesvei 3282 Valebøveien var stengt i forbindelse med rassikring i sommer.

Veien blir stengt mellom de to undergangene ved Valebø stasjon. 

Årsaken til stengingen var at strekningen skulle rassikres. Blant annet måtte det ryddes skog og vegetasjon, løs masse måtte fjernes og fjellet ble sikret med bolter og nett. Dette var planlagt vedlikeholdsarbeid, som blir gjort for å hindre fremtidige ras.

I perioden var veien helt stengt for alle trafikanter. Dette var av hensyn til sikkerheten til trafikantene-

Rassikring på Skotfossveien

Fylkesvei 357 Skotfossveien har vært periodevis stengt ved Grøtsund fra 2. mai.

Årsaken til stengingen er at det har blitt utført rassikring på strekningen. Dette arbeidet kunne ikke utføres samtidig som det gikk trafikk på veien, både grunnet plassmangel, og risiko for nedfall av stein mens jobben blir gjort.

Fjellskjæringen har blitt rassikret flere ganger tidligere, og er utstyrt med et av de lengste fanggjerdene på Østlandet. Geologen vår har nylig inspiser området og vurdert at det er behov for å reparere og renske opp i fanggjerdet. I tillegg må fjellskjæringen renskes for hånd, og stein og vegetasjon må fjernes for å hindre frostsprenging.

 

 

Oppgradering 2021-2025

Hovedutvalg for samferdsel har bevilget 264 millioner kroner til å oppgradere 14 fylkesveistrekninger i Vestfold og Telemark i perioden 2021-2024. I samme periode er det bevilget over 200 millioner kroner til rassikring på ni ulike steder i fylket.

I 2021-2022 skal fem broer i fylket bli oppgradert.

I saken som politikerne hadde til behandling kan du se hvilke  vegstrekninger, rassikringsprosjekter og broer dette omfatter. Sakspapirene og vedtaket i saken finner du her. 

Vedlikeholdsprosjekter

Under finner du informasjon om større vedlikeholdsprosjekter på fylkesveiene våre.

Dypstabilisering sommer 2021-2022

I fjor sommer startet Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeid med dypstabilisering på fem ulike strekninger i fylket.  Dypstabilisering gjøres for at veidekket skal holde i flere år enn det vil gjøre dersom man bare legger ny asfalt på hullete vei. 

Dette innebærer at asfalten i veibanen blir frest vekk, og kvernet opp. Deretter kjøres det på ny pukk, som blandes inn i asfaltrestene. Denne blandingen tilsettes bitumen, som er den oljeblandingen man bruker i asfalt. Dette må sette seg i noen dager før man legger asfalt på toppen.  

Sommeren 2022 vil det bli lagt et lag asfalt på toppen, et såkalt slitelag. Dette gjøres året etter at jobben er ferdig for å sikre at underlaget har satt seg. 
 
Disse strekningene ble dypstabilisert i fjor:
Fylkesvei 3374 Fikkjebakke - Høynesmyr 
Fylkesvei 3374 Neslandsvatn - Heldøla 
Fylkesvei 3020 Roligheten - Rauan 
Fylkesvei 359 Kleppe Bru - Bø stasjon 
Fylkesvei 37 Mæl - Prestura  

Dypstabilisering sommeren 2022

Sommeren 2022 skal vi dypstabilisere to strekninger.

Fylkesvei 3048 i Larvik, mellom Hukstrøm og Helgeland, ble dypstabiliseringen mellom 18. mai og 3. juni.

Strekningen Høyjord – Bjørndalshov på fylkesvei 3174 i Tønsberg skal dypstabiliseres mellom 1. og 15. juni.

I denne perioden vil veien være stengt mellom 07.00 og 21.00 på hverdager. Busser, nødetater og beboere vil kunne passere, men beboere kan risikere å måtte kjøre rundt. Det vil stå en trafikkdirigent i hver ende for å veilede bilistene. Når det ikke er dirigent til stede, er veien åpen for trafikk.

I år vil vi teste ut hvordan det fungerer å legge slitelag med en gang jobben er gjort. 


Kontaktperson dypstabilisering: Heidi Næss Midtskogen, byggeleder asfalt, Vestfold og Telemark fylkeskommune, telefon: 959 00 781.

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 20.12.2023 kl.09:34