Bred politisk enighet om budsjettet

Fra møte i fylkesutvalget i Telemark
Møtet i fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune 28. november 2023 Foto: Tom Marius Lorier Holen

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

28.11.2023

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

Alle partiene i fylkesutvalget er enige om innstillingen til det første budsjettet i nye Telemark fylkeskommune.

–Dette viser det sterke politiske samholdet som vi har i det politiske Telemark, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid. Vi samler oss nå om jobben med å bygge det nye Telemark.

I en tid med usikkerhet rundt økonomien til fylkeskommunen har partiene vært enige om at det ikke er tiden for å gjøre store endringer i forslaget til budsjett fra påtroppende fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard.

2024 blir et annerledesår  hvor man skal finne et riktig driftsnivå og tilpasse tjenestetilbudet til Telemark fylkeskommunes økonomi.

Historisk enighet

Løkslid er glad for at det er mulig å finne løsninger på tvers av de politiske skillelinjene i den nye fylkeskommunen.

 – Vi har vært gjennom to år hvor delingen med Vestfold har vært den dominerende saken. Det er fint at vi nå kan gå sammen og jobbe for hvordan vi skal skape et Telemark hvor arbeidsplasser, næringsutvikling, mindre utenforskap og kultur kan stå sentralt. Samtidig må vi ta innover oss at det er usikre tider for fylkeskommunens økonomi, sier Løkslid.

Han forteller at det ikke betyr at det nå vil være bred politisk enighet i alle saker i Telemark.

– Jeg tror dette er første gangen alle partiene er enige om et budsjett. Sånn sett er det historisk. Men fylkestinget skal fortsatt være et politisk verksted hvor det skal være debatt, og hvor vi skal bryne oss på hverandre. I de store sakene vil vi jobbe for å finne kompromissløsninger, men selv om vi jobber godt sammen vil de politiske forskjellene fortsatt være der, sier Løkslid.

Fylkesutvalgets innstilling

 1. Økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål, tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som kommer frem av prosjektleders forslag og med de endringer som vedtas av fylkestinget. Økonomiplanens tall for 2024 gjelder som årsbudsjett for dette året mens tallene for de øvrige årene er økonomiplantall som er retningsgivende for videre planlegging og kommende års rullering av økonomiplanen.
 2. Rammene for drift 2024 – 2027 vedtas slik det kommer frem av Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første og fordelt på rammeområder slik det går frem av Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd.
 3. Rammene for investeringer 2024 -2027 vedtas slik det kommer frem av Bevilgningsoversikt etter §5-5 første og fordelt på prosjekter slik det går frem av Bevilgningsoversikt etter §5-5 andre ledd.
 4. Fylkestinget vedtar en låneramme på 204,482 mill. kr for finansiering av investeringsprosjekter i 2024.
 5. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2024 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.
 6. Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det går frem i Økonomiplan 2024–2027 med følgende klimafokus:
  1. Klimafokus 1: Vestfold og Telemark fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030 sammenlignet med 2020.
  2. Klimafokus 2: Vestfold og Telemark fylkeskommune skal redusere energibruken med 15 % i 2030 sammenlignet med 2020.
  3. Klimafokus 3: Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold og Telemark skal være fossilfri innen 2027 og basert på teknologinøytralitet. Videre skal Vestfold og Telemark fylkeskommune ha kartlagt klimagassutslippene forbundet med rammeavtaler og kontrakter i veisektoren og for elevtransport i løpet av 2024.
 7. Fylkestinget fastsetter takster for tannhelsetjenester slik det framgår av vedlegg i økonomiplanen «Vedlegg 3 – Takster 2023 Tannhelse». Taksene for 2024 justeres opp med 4,3 % i tråd med kommunal deflator. Satsene gjelder fra 1. januar 2024 der annet tidspunkt ikke er oppgitt. 

Skjermbilde 2023-11-28 kl. 15.49.17.png