Nye ordførere i møter om ny bypakke

Elva mellom Skien og Porsgrunn med en himmel med lave skyer og småhusbebyggelse på begge sider.
I høst har partene i Bystrategi Grenland-samarbeidet fått nyvalgte ordførere og opposisjonspolitikere inn i de faste åpne møtene. Hovedsaken i høst er ny bypakke – og veien fram til en byvekstavtale. Lokale vedtak av ny bypakke vil skje våren 2024. Foto: Dag Jenssen

Av:

Birgitte Finne Høifødt

Publisert:

24.11.2023

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

Denne høsten har partene i Bystrategi Grenland-samarbeidet fått nyvalgte ordførere og opposisjonspolitikere inn i de faste åpne møtene. Hovedsaken i høst er ny bypakke – og veien fram til en byvekstavtale.

20. oktober startet det første møte med at fylkesordfører Terje Riis Johansen hadde en gjennomgang av historikken, hva Grenland har fått til så langt gjennom samarbeid om bypakka og belønningsavtale, samt mulighetene byområdet har framover.

Stram tidslinje før lokale vedtak til våren

Bypakke Grenland fase 1 avsluttes tidlig i 2015. Juni 2023 vedtok politikerne i Skien, Porsgrunn og Siljan å forberede en Bypakke Grenland fase 2 – som grunnlag for en langsiktig byvekstavtale med staten.

I møtet 20.oktober ble det vist videre prosess fram til lokale vedtak av ny bypakke i 2024 og stortingsvedtak i 2025. Det ble synliggjort hva som skjer med trafikken uten en ny bypakke, og hvilke tiltak som anbefales i fase 2 for å optimalisere vegnettet og overføre bilreiser til andre transportformer.

Informasjonen som ble gjennomgått 20. oktober, kan du se her.

Temamøte om Bypakke Grenland fase 2 og byvekstavtale ble holdt 8. november. Her ble det gitt mer informasjon om den foreslåtte porteføljen, de økonomiske forutsetningene og bomtakstens effekt på den framtidige trafikkveksten.

Nullvekstmålet et premiss for statlige midler til Grenland

Det såkalte nullvekstmålet ble et sentralt tema:

«Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange».

Det at ikke biltrafikken øker er et krav for å få tildelt statlige avtalemidler. Nullvekstmålet skal også bidra til å nå klimamål, bedre folkehelse, bedre framkommelighet og mer attraktive byer.

Elbiler betale i bom for å få ned biltrafikken

– En ny bypakke, der elbiler også må betale, er omtrent det eneste virkemiddelet vi har for å få ned biltrafikken slik at vi klarer målet om at biltrafikken ikke skal øke, uttalte Terje Riis-Johansen.

Dagens bomsystem legges til grunn, med mulighet for å gjøre mindre justeringer. Det legges opp at elbiler skal betale 70 prosent av bomtakstene. Dette er maksimalt av hva staten tillater nå.

Det kom også fram i møtet at Grenland i begrenset grad har utnyttet bomsystemet som virkemiddel for finansiering og trafikkregulering sett i forhold til andre sammenlignbare byområder.

Lokale vedtak av ny bypakke våren 2024

Som en del av forberedelsene til lokale vedtak i kommunene og fylkeskommunen skal Statens vegvesen kvalitetssikre innholdet og finansieringen av den nye bypakka. Kvalitetssikringen vil etter planen foregå i januar og februar for å være ferdig til politisk behandling våren 2024.

Det faglige grunnlaget som kvalitetssikres må inneholde det som partene i bypakka anser mulig å få enighet om når fase 2 skal vedtas i kommunene og fylkeskommunen.

Informasjonen som ble gjennomgått kan du se her.