Rekordlavt etterslep i Telemark

Foto tatt fra luften og rett ned mot tretoppene hvor man kan se en vei bygd i planker sno seg mellom trærne
Tretoppveien i Hamaren aktivitetspark - Fyresdal Foto: Yngve Ask/Visit Telemark

Av:

Marte Aksnes/Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

29.05.2024

Oppdatert:

29.05.2024 kl.08:38

Politikerne i hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet har fordelt 65 millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Telemark.

Pengene er en del av spillemidlene fra Norsk Tipping. Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål.

Totalt mottok fylkeskommunen 148 søknader hvor samlet godkjent søknadssum er 81 243 000 kroner. Med årets tildeling på 65 millioner har fylkeskommunen kunnet tildele 98 søknader, og etterslepet, differansen mellom søknadssummen og tildelingssummen, er en av de laveste blant fylkene.

- Det er gode nyheter at vi har rekordlavt etterslep for Telemark. Dette gjør også at midlene kommer raskt ut til de som søker, sier Hilde Alice Vågslid, hovedutvalgsleder for kultur, reiseliv og frivillighet i Telemark fylkeskommune.

Stor spennvidde i anleggsprosjekter som tildeles midler

Av de 98 søknadene som tildeles midler i 2024 finner man en stor spennvidde av ulike anleggsprosjekt. Det er flere store anleggsprosjekter som mottar midler i år. På nye Grasmyr ungdomsskole mottar Bamble kommune 10,2 millioner til svømmehall og turnhall, i tillegg mottar både Kjølnesbadet, Rjukanbadet og Telemarkshallen midler. Notodden Energi Arena Grønkjær mottar 3,4 millioner, og Kragerøbanen i Drangedal mottar 1,95 millioner. Flere sentrumsområder og skolenes uteområder rundt om i kommunene mottar midler til klatreanlegg, balanseparker, trimparker, skateparker, basketballbane, ballflater m.m.  

Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for fysisk aktivitet. Fordelingen foretas på bakgrunn av søknader fra kommuner, lag og foreninger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Dette søkes det om

For søknadsåret 2024 har antall søknader i Telemark gått ned og totalt godkjent søknadsbeløp er betydelig lavere sammenliknet med tidligere år. Likevel er tildelingen til fylket høy, noe som først og fremst skyldes at overskuddet fra Norsk Tipping har økt. Søknadsbeløpet totalt fra Telemark er betydelig mindre enn tidligere år. Dette skyldes hovedsakelig at de store anleggsprosjektene som har høy søknadssum er fullt eller delvis tildelt og at det ikke har kommet søknader i år på store kostnadskrevende anleggsprosjekter. Det foreligger planer om å søke større idrettsanlegg i 2025, som ikke var klare i år.

I årets søknadsrunde er over 40 % av søknadene på ordinære anlegg rehabilitering av anlegg. Dette er et tegn på at anleggene brukes godt og at man tar vare på anlegg som allerede har blitt bygget. Det søkes mest om mindre utendørsanlegg (sentrums- og skoleområder) og friluftslivsanlegg (tursti, turløyper og skiløyper). Dette er lavterskelanlegg, gode rekrutteringsanlegg og gratis for innbyggere og tilreisende å bruke. I tillegg søkes det også om idrettshus og servicebygg (rehabilitering av klubbhus) og fotballanlegg.

Årets søknader viser en god kombinasjon av anlegg som er tilrettelagt for organisert idrett og egenorganisert aktivitet.

- Det er en enorm innsats av frivillige organisasjoner i hele fylket hvor det tilrettelegges for at så mange som mulig skal kunne være fysisk aktive. Det er en stor dugnadsinnsats som legges ned, ikke bare i selve anleggsbyggingen, men også for å tilrettelegge for aktivitet i de ferdige anleggene. Det er en stor glede å kunne bidra til dette arbeidet med spillemidlene, sier Vågslid.

I Telemark eies over halvparten av idrettsanleggene av frivilligheten selv.

Hvordan fordeles midlene?

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen i Telemark mulighet til å drive egenorganisert- og organisert aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Stortingsmelding 26 Den norske idrettsmodellen, bestemmelser for tilskuddsordningen og prinsipper ved fordeling av spillemidler i Vestfold og Telemark, setter føringer for hvordan rammen skal fordeles.

I tillegg til nasjonale og regionale føringer er prosessen knyttet til prioritering og fordeling av spillemidler grundig forankret i gode, demokratiske prosesser i kommunene. Dette skjer gjennom kommunenes politisk vedtatte prioriteringer av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, hvor også de ulike idrettsrådene har gitt sine innspill.