Telemark får sitt første arealregnskap

Gaustatoppen om vinteren
Gaustatoppen om vinteren Foto: Mats Behring/Getty Images

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

23.11.2023

Oppdatert:

23.11.2023 kl.07:41

Et arealregnskap viser hvordan vi bruker arealene i fylket vårt. Verktøyet gir deg innsikt i arealbruken i din bostedskommune.

I 2022 var det over 10 000 fritidsboliger i fylkets seks fjellkommuner og det bygges stadig flere hytter. Samtidig gjelder det at stadig mindre deler av kysten er uberørt av mennesker.  Dette får ikke bare konsekvenser for oss mennesker, men også for planter, dyr, fugl og fisk som har dette som sine leveområder. Utbygging og annen menneskelig aktivitet truer naturmangfoldet. Det er kort sagt press på verdifulle arealer i Telemark.

Endring i arealbruk fra natur til bebyggelse fører til store utslipp av klimagasser og tap av naturmangfold. Det er derfor viktig for både kommuner og fylkeskommune å ha oversikt.

Klikk deg videre for å se arealbruk for din kommune i den interaktive statistikk- og kartløsning!

Arealregnskap for Telemark

Verktøy til å sikre bedre arealforvaltning 

En forutsetning for kunnskapsbasert planlegging er at arealbruk og -ressurser er kartlagt. Arealregnskapet skal bidra til å gi en enkel og systematisk oversikt over:

  • Hvordan arealene i Telemark forvaltes.
  • Hvilke funksjoner arealene har (f.eks. jordbruksarealer, skog og myr)

Oversikten skal gjøre det mulig å sammenligne data både på kommune- og fylkesnivå. Regnskapet bygger på en modell som er utviklet av Agder fylke i 2022. I takt med at flere fylker får arealregnskap basert på samme modell, vil det være mulig å sammenligne tall mellom regioner. 

Selve verktøyet består av to deler. En interaktiv statistikkløsning hvor du kan søke på kommuner i fylket, samt en kartløsning. Arealregnskapet tar blant annet utgangspunkt i tall fra SSB arealbruksoversikt, kommune- og reguleringsplaner.

Måling av arealutvikling over tid

Lansering av arealregnskapet i år betyr at 2023 er et nullpunkt. Dette er året hvor vi får det første samlede oversiktsbilde. Verktøyet vil gjøre det mulig å måle arealutviklingen over tid – både den faktiske og den planlagte, i en årlig rullering.

Regnskapet vil derfor kunne brukes til å synliggjøre mulige konfliktområder og konsekvenser ved endret arealbruk i kommunene. 

Les mer om arealregnskapet for Telemark