Færre søkere til helsefag

Færre søker utdanning innen helsefag Foto: Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Av:

Kjetil Gunnerud Kristoffersen

Publisert:

05.05.2023

Oppdatert:

05.05.2023 kl.12:00

Stadig færre personer søker seg til utdanninger innen helsefag. Samtidig vil samfunnet trenge betraktelig flere årsverk i helse- og omsorgstjenester i årene som kommer.

Vi trenger flere hender i helse- og omsorgstjenestene

Alderssammensetningen har endret seg mye de siste 20 årene, med en økende andel eldre og færre barn og unge. Denne utviklingen vil fortsette å øke i årene som kommer. Aldringen av befolkningen fører til en stadig økende etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester.

SSB har beregnet at det nasjonale behovet for årsverk i helse- og omsorgstjenester vil være henholdsvis 33 % høyere i 2035 sammenlignet med nivået i 2017, og dobbelt så stort i 2060. Kilde: SSB-rapport (2019): Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060

I Vestfold (opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold HF) anslår SSB at behovet vil være 34 % høyere i 2035 enn det var i 2017, mens i Telemark opptaksområdet til Sykehuset Telemark HF) vil behovet være 27 % høyere. Kilde: SSB-rapport (2019): Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035. Dette tilsvarer behov for en økning på nesten 4900 årsverk i helse- og omsorgtjenestene i Vestfold og 3000 årsverk i Telemark innen 2035.

Færre ønsker utdanning innen helsefag

Til tross for et stort behov for flere personer med helsefaglig utdanning, er det færre søkere til slike utdanningsløp de par siste årene. Dette er en nasjonal trend som også er gjeldende i Vestfold og Telemark.

Figur 1. Søkere til helse- og oppvekstfag i videregående opplæring og helsefag i høyere utdanning i Vestfold og Telemark. KildeUtdanningsdirektoratet og Samordna opptak  

Både på videregående og på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) var det en økning i søkere til helsefaglige utdanninger frem til for noen år siden. Denne trenden snudde først i søkingen til vg1, så til vg2 og til slutt til vg3/lære og høyere utdanning.

På videregående nivå er antall søkere i 2023 omtrent det samme som for ti år siden. Det er imidlertid 12 % færre søkere enn det var for bare to år siden. Til helse- og oppvekstfag vg1 har antall søkere sunket årlig siden 2018 og er i 2023 19 % lavere. Det tilsvarer nesten 200 færre søkere.

Til høyere utdanning økte antall søkere betydelig fra 2014 til 2021. De siste to årene har søkertallet derimot sunket i enda større grad. Det er mer enn 500 søkere færre i 2023 enn i 2021. Det innebærer en nedgang på nesten 40 %. Dette gjelder alle de fire ulike bachelor-programmene; sykepleie (Porsgrunn og Horten), barnevern og vernepleie.

Sammenlignet med for ti år siden er det imidlertid store forskjeller mellom de ulike bachelor-utdanningene. Det er flere søkere til vernepleie enn i 2014. Til barnevern er det omtrent det samme. Det er til de to sykepleie-utdanningene i Porsgrunn og Horten det har vært en klar nedgang. Dette gjelder særlig i Horten med en nedgang på 36 %. Totalt er det 12 % færre søkere til helsefag enn for ti år siden.

Figur 2. Søkere til helsefag i høyere utdanning i Vestfold og Telemark.   KildeSamordna opptak  

Flere søkere enn tilgjengelige plasser

I den samme tiårsperioden har USN økt antall studieplasser innen helsefag. Antall plasser i bachelor i sykepleie har økt fra 245 i 2014 til 310 i 2023. Antall plasser i barnevern og vernepleie har økt med henholdsvis 20 og 40 plasser. I tillegg finnes det 25 plasser til deltids sykepleierutdanning på nett med samlinger i Notodden.

Til tross for nedgang i søkertall og økt antall studieplasser, er det fortsatt flere søkere til bachelor-programmene enn det er planlagte studieplasser. Flest søkere i forhold til plasser er det i barnevern og vernepleie, med mer enn to søkere per plass. I 2020 var det mer enn fire søkere per plass til disse studiene. Til sykepleiestudiet er det henholdsvis 1,6 og 1,3 søkere per studieplass i Porsgrunn og Horten.

Figur 3. Antall søkere per planlagte studieplass til helsefag i høyere utdanning i Vestfold og Telemark.    Kilde: SSB, Samordna opptak  

Vi vet imidlertid ikke om alle søkerne oppfyller kravene til plass på studiet. For å bli sykepleier trenger man å ha karakteren 3 i både norsk og matematikk fra videregående.

Nasjonalt fullfører i underkant av 80 % av nye studenter i sykepleie studiet innen 5 år. Hvis gjennomføringen er lik ved USN og det fortsetter å være drøyt 300 studieplasser, vil det utdannes omtrent 250 sykepleiere årlig i regionen. Fra videregående nivå utdannes det rundt 350 helsearbeidere hvert år i Vestfold og Telemark.

Vil dette, sammen med kompetansen til innflyttere og innvandrere, være nok til å dekke kompetansebehovet i fremtiden?

 


Emneord: