Hva driver innvandringen til de to nye fylkene?

Innvandrerkvinne med et ungt barn.
Foto: Getty Images/FatCamera

Av:

Even Sannes Riiser

Publisert:

18.11.2022

Oppdatert:

20.02.2023 kl.15:06

Hva er den vanligste årsaken til innvandring til Vestfold og Telemark – flukt, arbeid eller familie? Og hvordan får dette konsekvenser for de nye fylkene?

Innvandrerbefolkningens størrelse og sammensetning i de to nye fylkene er forskjellig, og varierer også stort blant de ulike kommunene. Antall innvandrere som bor i Vestfold og Telemark har steget betydelig de siste 15 årene (fig. 1), og flukt er den vanligste innvandringsgrunnen. Kilde: IMDi Telemark har en større andel innvandrere med fluktbakgrunn enn Vestfold, mens Vestfold har en høyere andel arbeidsinnvandrere enn Telemark (fig. 1, innvandringsgrunn i fylkene). De ulike innvandringsgruppene har forskjellige forutsetninger med hensyn til blant annet kompetanse og helse- og livssituasjon, noe som får betydning for hvilke utfordringer kommunene i de nye fylkene møter i arbeidet med En prosess der urimelige og ikke selvvalgte forskjeller mellom innvandrere og majoriteten minker over tid og over generasjoner. .

Figur 1. Antall innvandrere etter innvandringsgrunn bosatt i fylkene i perioden 2006–2021, og fylkesvis sammenlikning per 2021. Kilde: IMDi

 

Høyest andel flyktninger i Skien

Innvandrere med fluktbakgrunn og kort botid i Norge står lenger unna den øvrige befolkningen på alle mål på integrering enn det for eksempel arbeidsinnvandrere gjør. Kilde: IMDi Sysselsettingsandelen er lav blant innvandrere som gruppe, spesielt blant innvandrere med fluktbakgrunn. Riktignok øker andelen sysselsatte blant innvandrere med fluktbakgrunn jo lenger de bor i Norge, men andelen stagnerer på et nokså lavt nivå etter noen års botid. Dette skaper utfordringer i kommuner med en høy andel flyktninger.

I både Vestfold og Telemark er flukt den vanligste innvandringsgrunnen (fig. 1, innvandringsgrunn i fylkene). I Vestfold i 2021 var andelen innvandrere med fluktbakgrunn høyest i Horten og Færder (35 % av alle innvandrere), og lavest i Holmestrand (21 %) (fig. 2). Kilde: IMDi I Telemark er andelen flyktninger høyere enn i Vestfold, spesielt i Grenland, Nome og Kragerø. I Skien er over halvparten av innvandrerbefolkningen flyktninger eller deres familieinnvandrede – mer enn i noen annen kommune i Vestfold eller Telemark. Hjartdal har tatt imot mange flyktninger i forhold til folketallet, men siden antallet innbyggere er lavt i utgangspunktet, må tallet tolkes med forsiktighet.

Figur 2. Andel flyktninger (eller deres familieinnvandrede) av totalt antall innvandrere i kommunen. 2021. Kilde: IMDi

 

Flesteparten av innvandrerne med fluktbakgrunn deltar i introduksjonsprogrammet de første årene etter at de er bosatt i en kommune. Utdanning og norskkunnskaper er ofte avgjørende for yrkesdeltakelse, og det er derfor viktig at kommunene tilrettelegger for at innvandrere med fluktbakgrunn får mulighet til å tilegne seg relevant kompetanse. På denne måten kan kommunene bidra til økt sysselsetting, i et samfunn med stadig økende behov for kvalifisert arbeidskraft.

Les mer om innvandrerbefolkningen i Vestfold og Telemark her.

Størst andel arbeidsinnvandrere i Holmestrand og Kviteseid

Omtrent 27 % av innvandrerne i Vestfold og 17 % av innvandrerne i Telemark er arbeidsinnvandrere (fig. 1, årsak til innvandring). Kilde: IMDi Arbeidsinnvandrerne i Norge har omtrent lik sysselsettingsandel som befolkningen ellers og den varierer lite med botid. Kilde: IMDi I Vestfold er andelen arbeidsinnvandrere høyest i Holmestrand (35 % av alle innvandrere), og lavest i Horten (21 %) og Færder (20 %) (fig. 3). Kilde: IMDi I Telemark er andelen arbeidsinnvandrere høyest i Kviteseid (34 %), Nissedal (29 %) og Fyresdal (26 %). Fyresdal har hatt et rekrutteringsprogram rettet mot blant annet nederlendere, og en stor del av arbeidsinnvandrerne i kommunen og nabokommunene Fyresdal og Nissedal er i dag fra Nederland eller Tyskland. Kilde: IMDi

Figur 3. Andel arbeidsinnvandrere av totalt antall innvandrere i kommunen. 2021. Kilde: IMDi

 

Les mer om arbeid og inntekt blant innvandrere her.

 

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312


Emneord: