Er det mulig å nå fylkets klimamål innen 2030?

Foreløpige tall for 2021 viser en tilnærmet flat utvikling i klimagassutslippene i Norge. I Vestfold og Telemark kan industrien være nøkkelen for å nå klimamålet, og tallene gir grunn til en viss optimisme.
Bilde av fabrikker på Herøya
Foto: Aleksander Walmann Åsgården

Foreløpige tall for klimagassutslippene i Norge i 2021 viser en nedgang på 0,3 % fra året før.  Kilde: SSB (Endelige tall kommer i november 2022)  En slik flat utvikling er dårlig nytt med hensyn til å nå regjeringens mål om å redusere utslippene med 55 % innen 2030 i forhold til 1990. Kilde: Hurdalsplattformen Hvordan står det så til med utslippene i Vestfold og Telemark, og vår vei mot fylkets mål om å redusere utslippene med 60 % innen 2030 i forhold til 2009?

Utslippene må kraftig ned for å nå klimamålet

De siste utslippstallene på fylkesnivå er fra 2020, og vår analyse tar utgangspunkt i disse. Fra 2019 til 2020 falt klimagassutslippene i fylket med 3,1 % (fig. 1). Dette er på nivå med den nasjonale nedgangen i koronaåret 2020, og kan i stor grad tilskrives pandemien. Pandemien var preget av reiserestriksjoner og hjemmekontor, noe som resulterte i mindre reisevirksomhet innen luftfart og veitrafikk, og dermed reduserte utslipp. En lavere fjernvarmeproduksjon pga. tomme skoler, kjøpesentre og yrkesbygg bidro også til utslippsreduksjonen. Den reelt sett beskjedne nedgangen viser at fylket står overfor store utfordringer for å nå utslippsmålet på 60 % innen 2030. De siste ti årene har vi kuttet 295 000 tonn CO₂-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO₂ har på den globale oppvarminga over en gitt periode. Utslipp av andre klimagasser enn CO2 omregnes ofte til CO2-ekvivalenter. , og de neste ti årene skal vi kutte til sammen 2,5 millioner tonn (fig. 1). For å nå utslippsmålet i 2030 må vi mer enn fordoble (2,4 ganger) den årlige utslippsreduksjonen vi har sett de siste to årene, til gjennomsnittlig 245 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark 2009 – 2020, og utslippsbane mot 2030. Kilde: Miljødirektoratet

Utslippskutt i industrien er avgjørende

Industrien sto for 69 % av klimagassutslippene i fylket i 2020 (fig. 2), og utslippskutt i denne sektoren vil være viktig for å nå klimamålet. Fra 2019 til 2020 ble utslippene i industrien redusert med 1,7 %, eller nesten 52 000 tonn CO2-ekvivalenter (fig. 2). Kilde: Miljødirektoratet Utslippene ble også redusert innen veitrafikk og sjøfart, mens de økte innen jordbruket.

Figur 2. Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark i 2020, fordelt på sektor, og endringer i utslipp 2019 – 2020 og 2009 – 2020. Kilde: Miljødirektoratet.

 

Tall fra Miljødirektoratet Kilde: Norske utslipp.no viser at klimagassutslippene fra landbaserte industrianlegg i Vestfold og Telemark har blitt mer enn halvert de siste 20 årene (fig. 3). Størstedelen av nedgangen kom i perioden 2001 – 2010, før endringene flatet ut på 2010-tallet. Etter en oppgang i 2018 begynte tallene igjen å synke, og fra 2020 til 2021 ble klimagassutslippene redusert med 10 % (270 000 tonn CO2-ekvivalenter). Halvparten av denne reduksjonen skyldes at Esso Slagentangen i 2021 la om driften fra raffineri til drivstoffterminal.

Figur 3. Utslipp fra landbaserte industrianlegg i Vestfold og Telemark (grønt) fra 2001 til 2021, og utslipp fra industrisektoren som helhet (gult). Kilder: Norskeutslipp.no og Miljødirektoratet.

Et fåtall industrianlegg dominerer

Nesten alle klimagassutslipp (97,7 %) fra industrien i Vestfold og Telemark kommer fra seks anlegg; Norcem Brevik, Yara Porsgrunn, Ineos Rafnes, Eramet Porsgrunn, Esso Slagentangen og Inovyn Rafnes (fig. 4). Blant disse hadde alle, med unntak av Inovyn Rafnes, reduserte utslipp i 2021 sammenliknet med året før (fig. 4).

Figur 4. Utslipp i Vestfold og Telemark fordelt etter industrianlegg i 2021, og endring i utslipp fra disse i periodene 2020 – 2021 og siste 20 år. Kilde: Norskeutslipp.no

 

Grunn til optimisme

For å nå fylkets klimamål må nedgangen i klimagassutslipp være 245 000 tonn CO2-ekvivalenter i gjennomsnitt per år fram til 2030. Siste års reduksjon i klimagassutslipp fra industrien på 270 000 tonn gir derfor grunn til optimisme. Likevel er vi avhengig av at reduksjonen i utslipp fortsetter i minst samme tempo, og helst uten at industrivirksomheten legges ned eller flyttes.

Heldigvis planlegges det med tiltak for å redusere utslippene fra industrien også framover, gjennom blant annet elektrifisering, karbonfangst og -lagring og bruk av biokarbon. Kilde: Energi og klima.no Norcem Brevik er Norges tredje største utslippspunkt, og her bygges det nå et fullskala anlegg for karbonfangst, som en del av CCS-prosjektet «Langskip». Karbonfangstanlegget skal være i drift fra midten av 2024 og vil fra da av fange halvparten av utslippene. Yara Porsgrunn er Norges fjerde største utslippspunkt, og planlegger å fullelektrifisere fabrikken på Herøya. Videre arbeider både Ineos Rafnes, Eramet Porsgrunn og Inovyn Rafnes med flere konkrete tiltak for å redusere utslippene innen 2030. Flere av industrivirksomhetene er også en del av industriklyngen "Powered by Telemark", som har ambisjoner om å gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion innen 2040. Kilde: Powered by Telemark

Les mer om klimagassutslipp i Vestfold og Telemark

Publisert: 24.06.2022 Oppdatert: 20.02.2023 kl.15:06