Mye flytting mellom nabokommuner

Ung gutt flytter
Foto: Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Av:

Kjersti Norgård Aase

Publisert:

03.02.2023

Oppdatert:

20.02.2023 kl.15:06

De fleste som flytter, flytter kort, gjerne til nabokommunen. Vestfold har hatt netto tilflytting fra andre fylker over mange år, mens bildet er motsatt i Telemark.

I 2021 flyttet 8094 personer fra andre fylker til kommunene i det som vil utgjøre Vestfold fylke fra 2024, mens 6683 personer flyttet ut av Vestfold. I Telemark var det 4008 personer som flyttet til fylket, mens 4259 flyttet fra Telemark.

Mye flytting mellom nabofylker

Figur 1 viser hvilke fylker utflyttere fra henholdsvis Vestfold og Telemark flyttet til i 2021, og hvilke fylker innflyttere til Vestfold og Telemark flyttet fra. Hvis vi tar utgangspunkt i fylkesstrukturen som vil gjelde fra 2024 er det for Vestfold sin del størst flyttestrømmer til og fra Oslo, Buskerud og Akershus. For Telemark sin del er flyttestrømmene størst til og fra Oslo, Vestfold og Agder.

Til tross for mye flytting mellom disse fylkene har Telemark hatt netto utflytting til andre fylker over mange år. Vestfold på sin side har hatt netto tilflytting over mange år, og tilflytting fra andre fylker har vært det største bidraget befolkningsveksten i fylket de siste fem årene.

I 2021 var det stor tilflytting til Vestfold. Fylket hadde nettotilflytting fra alle landets fylker, med unntak av Agder. For Telemark var bildet annerledes, med nettoutflytting til mange fylker, særlig Oslo, Agder og Trøndelag.

Figur 1. Flytting til henholdsvis Vestfold og Telemark fra andre fylker og fra Vestfold og Telemark til andre fylker i 2021. Kilde: SSB/Panda analyse.

De fleste flytter kort

Dersom man undersøker flyttestrømmene til og fra kommunene i Vestfold og Telemark viser figur 2 at veldig mye av flyttingen skjer mellom nabokommuner. For eksempel er det mye flytting mellom Færder og Tønsberg, og mye flytting mellom kommunene i Grenland. Mange kommuner har også mye flytting til og fra Oslo.

Figur 2. Flyttestrømmer til og fra kommunene i Vestfold og Telemark i årene 2017 – 2021 samlet. Kilde: SSB/Panda analyse.

Mest flytting i alderen 20-35 år

Tilbøyeligheten til å flytte varierer mye med alder. Figur 3 viser hvordan inn- og utflytting til henholdsvis Vestfold og Telemark i 2021 varierer med alder. I likhet med de andre fylkene i Norge har figuren som viser forholdet mellom inn- og utflytting fordelt på alder form som en sverdfisk. Folk flytter oftere som små barn og i 20-30-årene, mens barn i skolealder og folk over 40 år flytter langt mindre. Både Vestfold og Telemark opplevde i 2021 netto utflytting fra fylkene i aldersgruppen 19-26 år. Høyest netto innflytting finner vi blant barn under skolealder og personer tidlig i 30-årene – med andre ord småbarnsfamilier.

Figur 3. Flytting etter ett-årig alder i henholdsvis Vestfold og Telemark i 2021. Kilde: SSB/Panda analyse.

 

Kjersti Norgård Aase

Rådgiver statistikk og analyse

kjersti.aase@telemarkfylke.no

414 53 673


Emneord: