Pendlerfylkene Vestfold og Telemark

Mange i Vestfold og Telemark pendler ut av fylkene for å jobbe. Foto: Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Av:

Kjetil Gunnerud Kristoffersen

Publisert:

20.01.2023

Oppdatert:

20.02.2023 kl.15:06

Vestfold og Telemark er blant fylkene hvor flest pendler ut av fylket for å jobbe. Men det er relativt liten flyt av arbeidskraft mellom de to fylkene.

Vestfold og Telemark i pendlertoppen

Det er 121 000 sysselsatte som bor i Vestfold og 83 000 i Telemark. Både Vestfold og deler av Telemark ligger sentralt plassert til det store arbeidsmarkedet i Oslo-området. 40 % av alle jobbene i landet finnes i Oslo og Viken. En godt utbygd fysisk infrastruktur med jernbane og europa- og riksveier gjør at mange bosatt i Vestfold og Telemark pendler ut av fylkene til arbeidsstedet. Henholdsvis 18 % og 14 % av de sysselsatte i Vestfold og Telemark pendler ut av fylket for å arbeide. Dette gjør Vestfold og Telemark til to av fylkene med størst andel pendlere. Kun Viken og Oslo har en høyere andel av arbeidsstokken som pendler ut av fylket. Hadde vi regnet Vestfold og Telemark som ett fylke vil andelen pendlere vært noe lavere, men det er kun 2 % av vestfoldingene og 3 % av telemarkingene som pendler til den andre delen av dagens sammenslåtte fylke.

Figur 1. Andel sysselsatte som pendler ut og inn av fylket de er bosatt i i 2021.  Kilde: SSB, tabell 11616.

Det er store forskjeller innad i fylkene. I Vestfold jobber nesten halvparten av de sysselsatte i Holmestrand utenfor fylket, mens kun 12 % pendler ut av fylket fra Sandefjord. Dette henger sammen med beliggenhet, muligheter for kollektivtransport og næringsstruktur. Holmestrand er tett knyttet til arbeidsmarkedet i Drammensområdet og Oslo, mens Sandefjord tilhører et større arbeidsmarked internt i fylket.

I Telemark er det mindre forskjell mellom kommunene. I grensekommunene Notodden og Nissedal jobber 1 av 5 sysselsatte utenfor Telemark, mens 1 av 10 pendler ut av fylket i de mer senterplasserte kommunene Seljord og Nome.

Totalt er det relativt små forskjeller mellom Vestfold og Telemark. Omtrent like stor andel sysselsatte i de to fylkene pendler internt i fylket eller til henholdsvis Telemark eller Vestfold. Men nærheten til arbeidsmarkedene i og rundt Oslo gjør at det er flere i Vestfold som pendler ut av fylket enn i Telemark.

Flere pendler ut av enn inn i fylkene

I både Vestfold og Telemark er det omtrent dobbelt så mange som pendler ut av fylket som pendler inn i fylket. Drøyt 10 000 pendler til Vestfold, mens 6000 pendler til Telemark.

I Vestfold er det flest bosatt utenfor fylket som pendler til Sandefjord og Tønsberg. Det er imidlertid i grensekommunen Holmestrand at den største andelen av jobbene har sysselsatte som bor utenfor fylket, med 17 %.

I Telemark tar Skien og Porsgrunn imot nesten 70 % av pendlerne inn i fylket. Det er i Nissedal at det er størst andel sysselsatte med bosted utenfor fylket, med 14 %. I Nome bor kun 2 % av de sysselsatte utenfor fylket.

Ingen av kommunene i Vestfold og Telemark tiltrekker seg flere sysselsatte fra andre fylker enn som pendler ut av fylket. I absolutte tall er nettopendlingen ut av fylket klart størst i kommunene i Vestfold. Sammenlignet med kommunenes arbeidsstyrke er det derimot mindre forskjell på kommunene. Holmestrand er imidlertid i en særstilling uavhengig av om man ser på nettopendlingen i absolutte tall eller relativt til arbeidsstyrken.

Figur 2. Netto pendling ut av fylket relativt til arbeidsstyrken i kommunen i 2021. Kilde: SSB, tabell 03321  

De fleste jobber i nærheten av der de bor

Til tross for at Vestfold og Telemark har høy pendling ut av fylkene, jobber fortsatt de aller fleste i nærheten av der de bor. I Telemark jobber 60 % av de sysselsatte i kommunen de er bosatt i, mens det i Vestfold er 57 %. I tillegg jobber 25 % i en annen kommune innad i fylket.

Figur 3. Arbeidssted for sysselsatte bosatt i Vestfold i 2021, fordelt på bostedskommune.  Kilde: SSB, tabell 03321  

I Vestfold skiller Færder og Holmestrand seg en del fra de andre kommunene ved å ha en lav andel sysselsatte som jobber i hjemkommunen. 2 av 5 jobber i kommunen de bor. Disse to kommunene skiller seg imidlertid fra hverandre ved at Færder har en stor andel som jobber innad i fylket, hovedsakelig i Tønsberg, mens i Holmestrand jobber en stor andel utenfor fylket, hovedsakelig i Drammen og Oslo. Larvik er kommunen hvor klart flest pendler til Telemark, men det gjelder kun 5 %.

Figur 4. Arbeidssted for sysselsatte bosatt i Telemark i 2021, fordelt på bostedskommune.  Kilde: SSB, tabell 03321  

Flere av distriktskommunene i Telemark er i begrenset grad tilknyttet en større arbeidsmarkedsregion og har majoriteten sysselsatt i kommunen de bor i. Dette gjelder blant annet Tinn og Vinje hvor henholdsvis 82 og 72 % har arbeidssted i kommunen de er bosatt. I Siljan har derimot kun 28 % arbeidssted i kommunen de bor. Til gjengjeld arbeider svært mange beboerne her i nabokommunene.

Tønsberg tiltrekker seg flest pendlere

I kun to kommuner i Telemark og én i Vestfold er det flere som pendler inn i kommunen enn som pendler ut av kommunen. I Tønsberg er det nærmere 4000 flere arbeidsplasser enn sysselsatte som bor i kommunen. Skien og Porsgrunn er de to kommunene i Telemark hvor flere pendler inn enn ut, men her er overskuddet drøyt 400 personer til sammen. I både Tønsberg og Porsgrunn utgjør beboere ellers i fylket nesten 40 % av de ansatte i kommunen.

Færder, Holmestrand og Larvik er kommunene hvor flest pendler ut av kommunen sammenlignet med hvor mange som pendler inn, henholdsvis 5300, 4800 og 3200. I Telemark er det i Bamble det er høyest netto pendling ut av kommunen, med 1700 færre inn enn ut.

Generelt er pendlingsstrømmene betydelig større mellom de folkerike kystkommunene i Vestfold og Grenlandsregionen enn i kommunene i nord og vest i Telemark. I kystkommunene er det flere arbeidsplasser, kortere avstander og større regional integrasjon enn i de store distriktskommunene.

Hva er pendling?

De aller fleste sysselsatte må flytte seg fra hjemmet sitt til et arbeidssted. En pendler er en person som jobber i en annen kommune enn hen bor.

Om analysen

1. januar 2024 går Vestfold og Telemark tilbake til å være to selvstendige fylker. I denne artikkelen vil vi se på pendlingsstrømmene separat for hvert av fylkene.


Emneord: