Kragerø

Befolkning: 10 445 per 1.1.2024

Byer/steder: Kragerø (administrasjonssenter), Helle og Sannidal

Landareal: 289 km2 

Totalareal: 305 km2

Kommunens nettsider: www.kragero.kommune.no

Befolkning

Kragerø har hatt relativt stabilt folketall de siste årene, og vokste med 0,1 % eller 7 innbyggere fra 2019 – 2023. Kommunen har hatt fødselsunderskudd og netto innenlands fraflytting over mange år. Både i 2020 og 2022 var det imidlertid netto innenlands tilflytting til Kragerø. Det er særlig mye flytting mellom Kragerø, Skien, Porsgrunn og Oslo. Over tid er det nettoinnvandring som har opprettholdt folketallet i Kragerø. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
11 % av befolkningen i Kragerø er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Syria og Thailand. Kilde: IMDi.no.

I årene fremover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Kragerø med enn fordobles fra 2023 til 2050, fra 627 personer til 1477 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Kragerø 4195 arbeidsplasser. 64 % av disse var i privat sektor, mens 36 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. Kommunen har relativt lite ut- og innpendling. Hele 72 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Kragerø. 11 % pendler til Grenlandskommunene (Bamble, Siljan, Skien og Porsgrunn), mens det er en del inn- og utpendling mellom Kragerø og Agder. Den største innpendlingen til Kragerø kommer fra Drangedal (11 % av sysselsatte bosatte i Drangedal). Kilde: SSB, tabell 03321.

Kragerø kommune er Kragerøs største arbeidsplass målt i antall ansatte. Industri og turisme er også viktig. FRAM Kjættingfabriken AS forsyner noen av verdens største olje- og gassprodusenter med avanserte løfteprodukter, mens Arbor AS  leverer MDF-produkter for vegg og tak. Andre viktige bedrifter i kommunen er legemiddelselskapet Vistin Pharma ASA, entreprenør Kruse Smith AS, Den Norske Høyttalerfabrikk A/S og tremassefabrikken Vafos Pulp AS.

Kragerø kommune fikk omstillingsstatus i 2017, og omstillingsperioden varte fram til 2022. Bakgrunnen for tildelingen er bortfall av tidligere viktige industriarbeidsplasser knyttet til skipsverft, offshorevirksomhet, tremasseindustri og annen mekanisk industri. I tillegg har sengepostene ved Kragerø sykehus blitt lagt ned.

Opplæring

Kragerø har seks grunnskoler med til sammen 1056 elever. Kilde: Udir.no. Kragerø videregående skole har 310 elever fordelt på seks utdanningsprogram. Kilde: Udir.no. Kommunen har også en 2-årig kunstskole, Kragerø Kunstskole.

Folkehelse

Menn og kvinner i Kragerø lever i snitt til de er henholdsvis 78,5 og 83,3 år. Dette er noe under fylkesgjennomsnittet for begge kjønn på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har også en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, en høy andel barn i lavinntektsfamilier og en høy andel mottakere av stønad til livsopphold. Kilde: FHI.no. Ellers er ungdomsskoleelevene i Kragerø fornøyd med egen helse og trives i lokalmiljøet. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

E18 går gjennom kommunen i nord, og ved Gjerdemyra tar fv. 38 av til Kragerø sentrum. Fv. 38 går også nordover til Drangedal og videre til kommunene vest i Telemark. Via buss mellom Kragerø og Neslandsvatn stasjon i Drangedal er det forbindelse til Sørlandsbanen. Kragerø fjordbåtselskap IKS kjører ferge mellom Kragerø og øyene utenfor (blant annet Skåtøy og Jomfruland). Ellers har Kragerø 91 km fylkesvei og 91 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Kommunen har over 490 øyer og holmer i skjærgården, som til sammen dekker et areal på 36 km2. Skjærgården har omtrent 500 fastboende, og de fleste av Kragerøs 3490 fritidsboliger ligger også her. Det gjør Kragerø til Telemarks tredje største hyttekommune etter Vinje og Tinn. Siden 2010 har antallet fritidsboliger økt med 4 % eller 133 hytter. Kilde: SSB, tabell 05467. To tredeler av hyttene ligger i strandsonen (innenfor 100-metersbeltet langs kystlinjen). Kilde: SSB, tabell 06505.

En av de mest kjente øyene i skjærgården er Jomfruland. Deler av øya inngår i Jomfruland nasjonalpark som skal sikre kystnaturen, landskapet og kulturarven for fremtiden. Selv om områdene er underlagt et strengt vern, skal områdene kunne brukes til fiske, landbruk, friluftsliv og opplevelser. Sjø og sjøbunn utgjør den klart største delen av nasjonalparken. Omtrent 15 000 mål med tareskoger, ålegrasenger, bløtbunn, skjellsand og israndavsetninger har nasjonal verdi som naturtyper. Stråholmen helt ytterst i skjærgården er også en del av nasjonalparken.

Kultur og fritid

Kunst og kultur har lange tradisjoner i Kragerø. Det spesielle lyset ved Kragerøkysten har inspirert blant annet Edvard Munch til auladekorasjonene «Solen» og «Historien». Både Edvard Munch, Erik Werenskiold og Christian Krogh har bodd i Kragerø. Theodor Kittelsen ble født og oppvokst her, og tegnet mye fra Jomfruland. Barndomshjemmet hans er i dag blitt til et museum. Ved lystgården Berg ligger Berg–Kragerø Museum, et bymuseum for Kragerø med spesielt fokus på kysthistorie, iseksport, kunst- og hytteliv. Kystfortet Gunnarsholmen rett ved Kragerø museum har sin historie tilbake til tiden da krigsskip og sjørøvere truet byen. I dag er det friområde med flotte bademuligheter.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 28.02.2023 kl.14:48