Nissedal

Befolkning: 1471 per 1.1.2024

Byer/steder: Tveitsund (administrasjonssenter), Kyrkjebygda og Nordbygda

Landareal: 786 km2 

Totalareal: 905 km2 

Kommunens nettsider: www.nissedal.kommune.no

Befolkning

Nissedal er fylkets nest minste kommune målt i folketall. Folketallet i Nissedal har hatt en nedgang på -2,3 % eller -34 personer fra 2019 – 2023. Kommunen har hatt nettoutflytting samt fødselsunderskudd over flere år. Fra 2022 til 2023 økte imidlertid folketallet med 28 personer som følge av stor netto tilflytting fra andre kommuner  Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
 Det er særlig mye flytting mellom Nissedal, Skien og Oslo. Kilde: Panda analyse. 11 % av innbyggerne i Nissedal er innvandrere, flest fra Syria, Nederland og Polen. Kilde: IMDi.no.

Alderssammensetningen i kommunen vil endre seg mye framover. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Nissedal nesten tredobles fra 76 personer i 2023 til 217 personer i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Nissedal 668 arbeidsplasser. 52 % av disse var i privat sektor, mens 48 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. Kommunen har et relativt lukket arbeidsmarked med lite inn- og utpendling. 69 % av sysselsatte i kommunen jobber også i Nissedal. Det er ellers mest innpendling fra nabokommunene Drangedal, Åmli, Kviteseid, Fyresdal og Gjerstad. Kilde: SSB, tabell 03321.

25 % av arbeidsplassene i Nissedal finnes innen helse- og sosialtjenester. Deretter følger bygg- og anleggsvirksomhet (19 %) og elektrisitet, vann og renovasjon (11 %). Jord- og skogbruk har tradisjonelt vært viktig i Nissedal, men har blitt kraftig redusert de siste årene (utgjorde 6 % av arbeidsplassene i 2022). Kilde: SSB, tabell 13470.  

Nissedal har satset stort på hytteutbygging. I 2022 var det registrert 2430 fritidsboliger i kommunen, en økning på 22 % eller 431 fritidsboliger siden 2012. Kilde: SSB, tabell 05467. Utbyggingen har vært konsentrert til satsningsområdene Kyrkjebygdheia, Gautefallheia og Felle. Hyttebygging har vært en sterk drivkraft i utvikling av næringslivet i kommunen, blant annet som grunnlag for etablering av servicebedrifter. Men det har også vært utfordringer med for eksempel tilgang til håndverkere, særlig snekkere. Som en følge av hytteturismen tre- til firedobles folketallet i kommunen i ferier og helger. Smarte Hytter AS produserer skreddersydde og nøkkelferdige hytter til hele Østlandsområdet. Hyttene bygges i norske materialer i Nissedal, og de satser på lokale leverandører, og miljøvennlige og kortreiste løsninger.

Opplæring

Kommunen har to grunnskoler med til sammen 190 elever. Kilde: Udir.no. Nissedal har ikke egen videregående skole, og mange elever flytter derfor på hybel etter ungdomsskolen. Søkere fra Nissedal med ungdomsrett kan også søke skoleplass i Agder.

Folkehelse

Menn og kvinner i Nissedal lever i snitt til de er henholdsvis 81,1 og 84,1 år. Dette er over fylkesgjennomsnittet på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.  Kommunen har en del levekårsutfordringer, blant annet lav utdanning, høy andel personer med vedvarende lavinntekt og høy andel overvekt og fedme blant 17-åringer. Kilde: FHI.no. Ungdataundersøkelsen fra 2021 avdekker en del utfordringer blant ungdom i Nissedal. Blant annet svarer 30 % av ungdomsskoleelevene at de har skulket skolen minst én gang i løpet av det siste året, og 29 % svarer at de har vært rusa på alkohol minst én gang i løpet av det siste året. Fylkes- og landsgjennomsnittet på denne indikatoren er 13 %. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Rv. 41 (Telemarksvegen fra Kristiansand til Brunkeberg i Kviteseid) går nord-sør gjennom kommunen på østsiden av Nisser. Dette er kommunens viktigste transportåre, og også den viktigste tilkomstveien for tilreisende til kommunen. På vannets vestside er det fylkesvei fra Treungen til Fjone og Sundsodden. Fjoneferga, som er landets minste kabelferge, frakter hvert år 5000 – 6000 personbiler samt passasjerer den 500 m lange strekningen fra vestsiden til østsiden av Nisser. Kommunen har ellers 74 km fylkesvei og 26 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Kommunen strekker seg på begge sider av Telemarks største innsjø, Nisser (76 km2). Til sammen er det 1759 større og mindre vann og innsjøer i kommunen. Villreinområdet Våmur–Roan omfatter områder i Kviteseid, Fyresdal og Nissedal. Delen som omfatter Nissedal, utgjør omtrent 13 % av kommunens totalareal. Nissedal er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 572 gigawattime (GWh) per 2016

Kultur og fritid

Fram til 1967 var det jernbane fra Treungen til Åmli og derfra videre til Arendal. Malmutvinningen i Søftestad Gruber var grunnen til at jernbanen ble bygd. Da gruvedriften tok slutt ble jernbanen lagt ned. Langs den nedlagte toglinjen er det i dag mulighet for å sykle fra Treungen til Åmli i Aust-Agder. Jettegrytene sør i kommunen, som er som et utendørs naturlig badeland, er et populært utfartsmål. Nissedal har også et av landets beste områder for sti- og terrengsykling, med 100 km oppmerkede stier. Med utgangspunkt i terrengsykkelmulighetene har Canvas hotel satset på «glamping» i luksuriøse yurt-telt i kommunen. Treungenfestivalen arrangeres i august hvert år, og hadde 20-års jubileum i 2022. Festivalen tiltrekker seg rundt 25 000 publikummere hvert år.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.10:55