Tokke

Befolkning: 2198 per 1.1.2023

Byer/steder: Dalen (administrasjonssenter), Høydalsmo, Lårdal, Åmdals verk, Mo og Byrthe

Landareal: 905 km2 

Totalareal: 985 km2

Kommunens nettsider: www.tokke.kommune.no

Befolkning

Tokke har hatt en nedgang i folketallet over mange år. I perioden 2019 – 2023 sank folketallet med -1,3 % eller 30 personer. Nedgangen skyldes både fødselsunderskudd og innenlands nettoutflytting. Fra 2022 til 2023 hadde kommunen imidlertid vekst i folketallet på 58 personer som skyldes både innenlands tilflytting og nettoinnvandring. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
 Det er særlig mye flytting mellom Tokke, Skien, Vinje og Oslo
. Kilde: Panda analyse. Hadde det ikke vært for innvandring, ville nedgangen i folketallet vært enda større. 9 % av befolkningen i Tokke er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Syria og Tyskland. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Tokke fordobles fra 2023 til 2050, fra 140 personer til 308 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Tokke 998 arbeidsplasser. 42 % av disse var i privat sektor, mens 58 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 60 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Tokke. Det er ellers en del inn- og utpendling mellom Tinn og nabokommunene Vinje, Kviteseid og Seljord. Kilde: SSB, tabell 03321.

Store virksomheter innen kraft og kompetanse, sammen med industri, landbruk, reiseliv og anleggsvirksomhet utgjør størstedelen av næringslivet i Tokke kommune, med aktører som Statkraft AS, Brunvoll Mar-El AS og Dalen Mekaniske Produksjon AS. Tokke er landets 10. største kraftkommune, og Telemarks nest største, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 2886 gigawattimer (GWh) per 2016. 14 % eller 135 av arbeidsplassene i Tokke er nettopp innen kraftforsyning. Kilde: SSB, tabell 13470. Tokke vannkraftverk, som eies av Statkraft, startet i 1961, og var i sin tid det største kraftverket i Norge. Tokke driftssentral var også den første i Statkraft der flere kraftverk ble styrt fra samme sted.

Reiseliv er et viktig satsingsområde i Tokke. Dalen er endestopp for veteranskipene M/S Henrik Ibsen og M/S Victoria som seiler på Telemarkskanalen, og kanalen er hovedsatsingsområde for reiselivet i Tokke sommertid. Dalen Hotel, kjent som «eventyrhotellet» fra 1894, i overdådig, romantisk dragestil, ligger rett ved kanalens endestopp, og er ett av Norges eldste gjenværende trehoteller. Rett vet hotellet ligger Soria Moria Sauna, et kunstverk av en badstue som ligger blinkende som et smykke ute i innsjøen Bandak.

Kommunen hadde 1176 fritidsboliger i 2023, med størst konsentrasjon på Skafsåheia/Hallbjønnsekken. Store byggeområder i kommuneplanens arealdel legger grunnlaget for videre utbygging i disse områdene, selv om utbyggingen så langt har vært relativ beskjeden (96 nye fritidsboliger de siste ti årene). Kilde: SSB, tabell 05467.

Opplæring

Kommunen har to grunnskoler med til sammen 240 elever. Kilde: Udir.no. Vest-Telemark vidaregåande skule har 179 elever fordelt på fire utdanningsprogram. Kilde: Udir.no.

Folkehelse

Menn og kvinner i Tokke lever i snitt til de er henholdsvis 78,9 og 83,3 år. Dette er høyere enn fylkesgjennomsnittet for menn, men lavere for kvinner på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Tokke scorer jevnt over fylkesgjennomsnittet på en del folkehelseindikatorer, for eksempel har de en høy andel personer med høyere utdanning og lav utbredelse av psykiske plager og lidelser. Kilde: FHI.no. Ellers er ungdomsskoleelevene i Tokke kommune fornøyd med egen helse, plages lite av psykiske og fysiske plager og en stor andel trener minst en gang i uken. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

E134 går gjennom den nordøstlige delen av kommunen. Fra Høydalsmo (Ofte) tar fv. 45 av til Dalen og videre sørvestover til Setesdal. Denne strekningen inngår i den korteste veiforbindelsen Oslo–Stavanger over Skuleskar, men er bare sommeråpen. Fra Åmot i Vinje går fv. 38 til Dalen og videre sørøstover til Vrådal. Tokke har til sammen 158 km fylkesvei og 65 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Villreinområdet Setesdal–Austhei ligger blant annet i Tokke kommune. Reinen krysser fv. 45 på trekket sitt mellom vinterbeite i nord og sommerbeite i sør, og villreinområdet setter begrensninger på hyttebygging på Hallbjønnsekken.

Kultur og fritid

Vest-Telemark Museum har fire enheter i Tokke kommune: Vest-Telemark museum Eidsborg med nytt og moderne museumsbygg og tun med over 30 hus, Åmdals Verk Gruver som er bygd opp rundt arbeidskulturen på kobberverket, Grimdalstunet som er hjemmet til billedhogger Anne Grimdalen og Eidsborg stavkirke som er bygd mellom 1250 og 1270 og er en av landets 28 bevarte stavkirker.

En populær fottur går til Rui-plassen, der de to søstrene, Gurine og Ingerine, som aldri hadde vært utenfor bygda si, bodde. En dag fikk de en invitasjon fra selveste kong Olav om å komme på besøk på slottet, og de ble landskjente som «Rui-søstrene».

For å skape ny oppmerksomhet rundt det unike landskapet langs kanalen har Telemarkskanalen regionpark tatt initiativ til kunstprosjektet «Vannvegens fortellinger». Vertskommunene Tokke, Kviteseid, Midt-Telemark, Nome, Notodden og Skien står for gjennomføringen av prosjektet. Soria Moria var den første installasjonen i prosjektet og åpnet i 2019. Det andre delprosjektet, TRE på Notodden, stod ferdig i 2021.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemark.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.13:58