Vinje

Befolkning: 3851 per 1.1.2024

Byer/steder: Åmot (administrasjonssenter), Rauland og Haukeli/Edland

Landareal: 2725 km2 

Totalareal: 3106 km2

Kommunens nettsider: www.vinje.kommune.no

Befolkning

Folketallet i Vinje har økt noe de siste årene. I perioden fra 2019 – 2023 hadde Vinje en folkevekst på 2,9 % eller 109 innbyggere. De siste årene har innvandring sørget for å holde folketallet oppe, mens det har vekslet på å være innenlands til- og fraflytting fra år til år . Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Det er særlig mye flytting mellom Vinje, Tokke, Skien og Oslo. Kilde: Panda analyse. 9 % av innbyggerne i kommunen er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Litauen, Somalia og Syria. Kilde: IMDi.no. Kommunen er kjent for å ha en vellykket integreringspolitikk.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Vinje øke fra 224 personer i 2023 til 487 personer i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Vinje 1886 arbeidsplasser. 54 % av disse var i privat sektor, mens 46 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 72 % av arbeidstakerne som er bosatt i kommunen jobber også i Vinje. Vinje er derfor i liten grad del av noen større arbeidsmarkedsregion. Det er imidlertid noe pendling til nabokommunene Tokke (7 %), Seljord (2 %) og Kviteseid (2 %). Kilde: SSB, tabell 03321.

Jord- og skogbruk er fortsatt viktige næringer i Vinje, særlig i kombinasjon med gårdsturisme, hytteutleie, jakt og fiske. Kommunen har stort saue- og geitehold, men også mye storfe. Industrien er beskjeden og er begrenset til noe verkstedindustri, trevare- og møbelindustri, og næringsindustri. Kunsthåndverk utgjør et vesentlig innslag, med et stort antall hel- og deltidssysselsatte. Rehabiliteringssenteret AiR driver med arbeidsrettet rehabilitering, og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, lokalisert på Rauland, er en stor kompetansearbeidsplass i kommunen.

Reiseliv og turisme er viktig for Vinje, som har en rekke hoteller, turisthytter og hytter. Rauland Skisenter AS driver skianlegg på Rauland, med 12 heiser og 26 nedfarter. Kommunen har 5802 fritidsbygninger. Dette gjør Vinje til Telemarks største hyttekommune. Bare tre andre kommuner i landet har flere hytter enn Vinje (Ringsaker, Trysil og Hol). Hytteutbyggingen har vært betydelig de siste årene, og antall fritidsbygninger har økt med hele 95 % eller 2831 fritidsbygninger fra 2000 til 2023. Kilde: SSB, tabell 05467. Den store utbyggingen fører til at bruken av naturen endrer seg. Dette kan gi interessekonflikter, for eksempel der viktige beiteområder for sau også blir brukt mye til turgåing, eller der stor trafikk er til hinder for villreinen. Vinje er med sine 10 kraftverk blant de 20 største kraftkommunene i Norge.

Opplæring

Vinje har fire grunnskoler med til sammen 442 elever. Kilde: Udir.no. Kommunen har ingen videregående skole, men mange av ungdommene i Vinje går på Vest-Telemark vidaregåande skule. I Vinje ligger også Universitetet i Sørøst-Norge campus Rauland, som har 120 studenter. Campus Rauland har 19 studietilbud og 20 studentboliger.

Folkehelse

Menn og kvinner i Vinje lever i snitt til de er henholdsvis 79,6 og 84,9 år. Dette er noe over fylkesgjennomsnittet for begge kjønn på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Vinje scorer jevnt over fylkes- og landsgjennomsnittet på mange folkehelseindikatorer, de har for eksempel lav utbredelse av psykiske plager og lidelser og jevnt over gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Kilde: FHI.no. Ungdataundersøkelsen fra 2021 viser at mange ungdommer i Vinje trives i lokalmiljøet sitt, er fornøyd med helsa si og lever sunne og aktive liv. Kilde: Ungdata.no. Vinje har den nest laveste andelen med barn som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt i fylket: 8,5 % av barn under 18 år mot fylkesgjennomsnittet på 12,8 %. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

Samferdsel

Haukelivegen (E134) går fra Drammen til Haugesund over Haukelifjell, og er et av regjeringens to prioriterte veisamband mellom øst og vest. Fra Haukeli går rv. 9 til Kristiansand, og fra Åmot tar fv. 37 av nordover til Rauland og Rjukan, og fv. 38 sørover til Dalen og Vrådal. Det arbeides også for å få til høyhastighetsbane mellom øst og vest over Haukeli. Ellers har Vinje 155 km fylkesvei og 86 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Fjelltraktene nord i kommunen utgjør Hardangerviddas søndre del, og vidda utgjør i alt to tredjedeler av kommunens areal. En stor del av dette ligger i Hardangervidda Nasjonalpark. Formålet med nasjonalparken er å verne et særlig verdifullt høyfjellsområde, samtidig som området skal kunne brukes til landbruk, friluftsliv, naturopplevelser, jakt, fiske, undervisning og forskning.

Kultur og fritid

Vinterdestinasjonene Rauland og Haukeli tilbyr alpin- og langrennsmuligheter, mens det på sommerstid er et stort utvalg av fiske- og turmuligheter i kommunen. Vinje er en del av Rjukan–Notodden Industriarv som ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2015. Verdensarvområdet er definert fra Møsvannsdammen i Vinje til vannfronten på Notodden. Vinjesenteret, et nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter på internasjonalt nivå om dikting og journalistikk på nynorsk og bokmål, åpnet høsten 2021. Folkemusikk og folkekunst står sterkt i kommunen, og mange kjente kulturskikkelser har oppvokst, bodd og arbeidet i Vinje. Et eksempel er spellemannen «Myllarguten», forfatterne og dikterne Aasmund Olavsson Vinje, Aslaug Vaa, Tarjei Vesaas og Halldis Moren Vesaas, og musikerne Sondre Bratland, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.14:05