Kunnskap om Telemark

Kunnskap om status, utviklingstrekk, utfordringer og fortrinn danner et viktig felles grunnlag i arbeidet med å utvikle regionen. Det overordnede kunnskapsgrunnlaget for "Telemarksplanen - Regional planstrategi 2024-2028" representerer et grunnleggende kunnskapsarbeid om regionen.
Bilde av padlehuk i solnedgang.
Foto: Frank Tindvik

Kunnskapsgrunnlag til Telemarksplanen

Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i regionen. I 2024 skal den regionale planstrategien, "Telemarksplanen 2024-2028", vedtas. Dette er fylkeskommunens overordnede styringsverktøy, og skal bygges på et godt kunnskapsgrunnlag.

På innspillskonferansen i Bø 30. mai 2023 bidro kommuner, næringsliv, frivillighet, akademia og statlige aktører med verdifulle innspill til kunnskapsgrunnlaget, Kunnskap om Telemark. Dokumentet gir et overordnet bilde av kunnskapen vi har om Telemark fylke, og er tett knyttet til nettsidene du nå står på, hvor man finner mer detaljert informasjon i form av analyser, grafer, kart og statistikk.

En annen del av kunnskapsgrunnlaget til Telemarksplanen er Folkehelseoversikten, som beskriver helsetilstanden i befolkningen og faktorene som kan virke inn på denne. Folkehelseoversikten består av et fire-årig oversiktsdokument, samt løpende oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. 

En felles virkelighetsforståelse

Telemark står overfor komplekse og sektorovergripende samfunnsutfordringer. Dette er blant annet knyttet til klima- og naturkrise, befolkningsutvikling og utenforskap, og utfordringer som følge av pandemi og krig i Europa. Disse utfordringene må løses i fellesskap.

Vi håper at Kunnskap om Telemark sammen med disse tilhørende nettsidene blir brukt som et felles grunnlag og utgangspunkt for viktige diskusjoner og prioriteringer i arbeidet med samfunnsutvikling i hele det flotte fylket vårt.

Den viktigste hensikten med Kunnskap om Telemark er å bidra til en felles virkelighetsforståelse i fylket – en grunnleggende forutsetning for å nå målene!

Har du spørsmål eller kommentarer til kunnskapsgrunnlaget? 

Ta kontakt med oss i seksjon Kommunikasjon, arkiv og analyse.

Kjersti Norgård Aase

Rådgiver statistikk og analyse

kjersti.aase@telemarkfylke.no

414 53 673

Kunnskap om Telemark

Kunnskapsgrunnlag til Telemarksplanen 2024-2028

Last ned

Folkehelsa i Telemark

De viktigste folkehelseutfordringene, konsekvenser og årsaksforhold.

Folkehelseoversikt