Ungdata-undersøkelsen

Bilde av ung jente
Foto: Getty images
Våren 2024 svarte nesten 10 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark på spørsmål om vennskap, familie, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, fritidsaktiviteter, rusbruk og mye mer i Ungdata-undersøkelsen.

Det viktigste funnet er at de fleste ungdommer i Telemark har det veldig bra. Det er lite i undersøkelsen som tyder på at det er en ungdomsgenerasjon som har det betydelig verre enn før pandemien.

På flere områder står det faktisk bedre til med ungdom i Telemark i 2024 når vi sammenlikner med tidligere Ungdata-undersøkelser i 2015, 2018 og 2021.

Hovedfunn fra Ung i Telemark 2024 - presentasjon fra lanseringsseminar

Se lanseringsseminar i opptak

Bedre psykisk helse

For første gang siden Telemark startet med Ungdata-undersøkelsen i 2015 er det en nedgang i andelen som rapporterer om psykiske plager. Figur 1 under viser at andelen som rapporterte om psykiske plager økte i perioden 2015 til 2021. Resultatet fra 2024-undersøkelsen viser en nedgang for begge kjønn både sammenliknet med undersøkelsen i 2018 og 2021. Andelen jenter med mange psykiske plager er nå 21 %. Tilsvarende tall for gutter er 8 %.

Figur 1. Andel med mange lettere psykiske helseplager. Ungdata-undersøkelsen i 2015, 2018, 2021 og 2023. 8. trinn-Vg1. 

I årets undersøkelse rapporterer også ungdom i Telemark om bedre livskvalitet og mindre ensomhet enn i tidligere undersøkelser.

Nøkkeltallsrapport ungdomsskole Telemark

Nøkkeltallsrapport videregående skole Telemark

Mindre sosial ulikhet i helse

Et annet positivt funn er at sosiale forskjeller i psykisk helse, fysisk helse og helsevaner har blitt mindre, både sammenliknet med undersøkelsen i 2021 og den i 2018. Barn og unges helse og trivsel påvirkes av forholdene de vokser opp under. Unge med færre ressurser hjemme har for eksempel oftere psykiske og fysiske helseplager enn unge fra familier med flere ressurser. Disse forskjellene har nå blitt redusert.

Flere tilbake i fritidsaktiviteter

Et tredje positivt funn er at ungdom i Telemark deltar i organiserte fritidsaktiviteter på samme nivå som man så før pandemien, med noen unntak. Deltagelse i idrettslag og bruk av fritidsklubb er for eksempel på samme nivå som før pandemien.

Opplever skolen mer negativt enn før

Selv om utviklingen går i riktig retning på mange områder, er det også noen utviklingstrekk som bekymrer. På spørsmål om hvordan ungdom har det på skolen svarer de systematisk mer negativt enn tidligere. Andelen som trives, føler at de passer inn blant elevene på skolen og at læreren bryr seg om de, har gått ned med omtrent 10 prosentpoeng fra 2015 til 2024.

Samtidig har andelen som kjeder seg og som gruer seg til å gå på skolen gått mye opp. Andelen som svarer at de blir mobbet har også økt.

Økt rusmiddelbruk

Ungdoms rusmiddelbruk får mye oppmerksomhet for tiden. Ungdata-undersøkelsen i Telemark viser en økning i rusmiddelbruken fra 2021 til 2024. Andelen som drikker alkohol minst månedlig, andelen som har prøvd cannabis og andelen som har brukt andre narkotiske stoffer siste år har økt med to til tre prosentpoeng fra 2021 til 2024.

Bruken og økningen i bruk er størst blant de eldre tenåringene. Seks prosent av elever på videregående skoler i Telemark svarer at de har brukt kokain og det er langt flere gutter enn jenter som har prøvd dette.

Viktig kilde til kunnskap om ungdom

Ungdata-undersøkelsen gir fylkeskommunen, kommuner og andre aktører:

  • kunnskap om folkehelseutfordringer lokalt og regionalt
  • lokal kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser
  • kunnskap til å jobbe målrettet både forebyggende og helsefremmende
  • kunnskap til å skape gode rammer for barn og unges helse og oppvekst.
Les mer om Ungdata-undersøkelsen

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsene dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan er det å være ung i Telemark i dag.

Ungdata-undersøkelsen er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, KORUS Sør, kommunene i Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Finn tall på www.ungdata.no 

Tidligere Ungdata-undersøkelser

Telemark har nå gjennomført Ungdata-undersøkelser fire ganger: 2015, 2018, 2021 og 2024. 

Les rapporter fra tidligere undersøkelser her: 

Trenger du hjelp?

Ønsker du hjelp til å tolke resultater eller følge opp ungdata-undersøkelsen i din kommune eller skole? Ta kontakt med oss eller med KORUS Sør

Kjersti Norgård Aase

Rådgiver statistikk og analyse

kjersti.aase@telemarkfylke.no

414 53 673

Bilde av Mona Kluck
Mona Kluck

Rådgiver folkehelse

mona.kluck@telemarkfylke.no

409 16 399

Mona jobber med Ungdata, Ungdata pluss og Partnerskap folkehelse