Arealressurser

Telemark fylke strekker seg fra kystlandskapet langs Skagerrak, via dalførene og skogtraktene i innlandet, til fjell og vidder lengst nord. Mesteparten av fylket er dekket av skog og åpen fastmark, og bare 2 % er jordbruksareal.
Fjellandskap fra lufta.

Noe over halvparten (53 %) av arealet i fylket er dekket av skog, etterfulgt av annet ubebygd areal (30 %), ferskvann (10 %), våtmark (inkl. åpen myr) (3 %) og jordbruksareal (2 %).

Figur 1. Arealfordeling for Telemark fylke, 2023. Kilde: SSB, tabell 09594.

Bolig- og næringsutvikling og infrastrukturprosjekter øker presset på arealene. Endring i arealer er den viktigste negative påvirkningsfaktoren for truede arter  Kilde: Artsdatabanken , og fører i tillegg til økte utslipp av klimagasser, særlig om arealer med store karbonlagre som produktiv skog og myr bygges ned.

Arealforvaltning er en nøkkelfaktor i arbeidet med å stanse tap av natur og kulturmiljøer, redusere klimagassutslipp og tilpasse oss et endret klima. Arealregnskapet for Telemark gir en samlet oversikt over hvilke arealtyper som finnes, hvordan disse arealene brukes nå og hvordan de er planlagt brukt framover.

Arealregnskap for Telemark

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

10 % av Telemarks areal er ferskvann