Byer og samfunn

Telemark har en rekke mellomstore byer og tettsteder som er viktige bolig-, arbeids- og kultursentre. Folk flest bor i tettbygde strøk.
Et tettsted

By- og tettstedsområdene i Telemark er preget av konsentrert bosetting, korte avstander og sentral lokalisering av handels- og tjenestetilbud, mens områdene utenom har et spredt utbyggingsmønster med eneboliger, landbruks- og næringsområder.

Folk flytter inn til byene og tettstedene

I Telemark bor folk flest i tettbygde strøk, og i 2023 bodde hele 78 % av fylkets innbyggere i tettbygde områder. I bykommunene Skien og Porsgrunn bor en større andel av befolkningen i tettbygde strøk. Det er i byene og i de tettbygde strøkene vi har befolkningsvekst, mens andelen som bor spredtbygd synker. Dette kommer tydelig fram hvis man studerer de ulike kommunene i figur 1.

Figur 1. Antall (venstre) og andel (høyre) personer som bor i tettbygde og spredtbygde strøk i Telemark eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 05212.

Andelen som er bosatt i tettbygde strøk har økt de siste 30 årene, fra 72 % i 1990 til 78 % i 2023. Økningen av innbyggere bosatt i tettbygde strøk i tiårsperioden 2013-2023 var på 5,0 %, mens den generelle befolkningsveksten i samme periode var på 2,7 %.

Folk flest ønsker tilgjengelighet og flere muligheter

Attraktive byer, tettsteder og distrikter krever en arealpolitikk som bygger under etablerte samfunnsfunksjoner og gode møtepunkter. I 2022 ble det bygget 1100 nye Bygg til både bolig- og fritidsbolig. i Telemark. Det er det laveste antallet på mange år og en nedgang på over 30 % fra året før. Figur 2 viser at 30 % ble bygget innenfor et eksisterende tettsted. 5 % bidro til utvidelsen av et tettsted, 19 % ble bygget inntil 3 km fra et tettsted, og 46 % ble bygget mer enn 3 km fra et eksisterende tettsted. Mange av disse nye byggene er fritidsboliger.

Figur 2. Nye bygg i og utenfor tettstedene i Telemark eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 11441.

De siste 10 årene har det vært en samlet vekst i antall bygg på 6,6 %. Figur 3 viser at veksten i helårsboligbygg har vært på 4,2 %, og veksten i antall fritidsboligbygg har økt med 12,5 %.

Av alle bygg i fylket i 2024 utgjorde fritidsbygg 17 %, helårsboligbygg 33 %, mens andre bygg utgjorde 50 % av alle bygg.

Figur 3. Prosentvis økning av nye fritidsbygg og boligbygg siste 10 år i Telemark eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 03158, tabell 03175 og tabell 03174.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Tre av fire telemarkinger bor i en by eller et tettsted.