Befolkningsframskrivinger

SSBs framskriver i sitt hovedalternativ at det vil være omtrent 181 000 innbyggere i Telemark i 2050. Det er en økning på rundt 5800 innbyggere fra dagens innbyggertall i 2023, eller en vekst på 3,3 %.
Far og datter.

Framskrivingene er i all hovedsak en videreføring av befolkningsutviklingen i den enkelte kommune det siste tiåret. Dette innebærer at veksten først og fremst kommer i sentrale strøk i Telemark, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet.

Figur 1. Folketall etter alder i Telemark eller valgt kommune. Historiske tall fra 2010 - 2023, deretter framskrevet i SSBs hovedalternativ og to andre alternativ fram til 2050. Kilder: SSB, tabell 07459 og 13600.

Befolkningsendringer skyldes innenlands flytting, inn- og utvandring, eller fødselsoverskudd. Figur 2 viser den samlede befolkningsveksten i regioner i fylket, og hvordan de tre ovennevnte faktorene bidrar til denne. Den samlede veksten (bred, turkis søyle) vil ifølge SSBs framskrivinger være positiv i Grenland og Øst- og Midt-Telemark fram til 2050. I Grenland vil både nettoinnvandring (gul søyle) og nettoinnflytting (rød søyle) bidra til dette. I Øst- og Midt-Telemark er det nettoinnvandring man forventer bidrar til folkeveksten framover. I alle regionene i Telemark forventer man fødselsunderskudd i årene som kommer. 

Figur 2. Samlet befolkningsvekst i Telemark, og hvordan fødselsunderskudd, nettoinnflytting og nettoinnvandring bidrar til denne veksten. Kilde: SSB, tabell 13605.

Det er knyttet stor usikkerhet til SSBs befolkningsframskrivinger, spesielt til omfanget av framtidig innvandring og fødselstall. Generelt har SSBs tidligere befolkningsframskrivinger overestimert befolkningsveksten i mange distriktskommuner, samtidig som veksten i sentrale bykommuner har blitt underestimert. Framskrivingene tar heller ikke hensyn til planlagte endringer lokalt som kan ha betydning for befolkningsutviklingen. Eksempler på dette er framtidig næringsutbygging og nye samferdselsprosjekter.

Flere må planlegge for lavere folkevekst framover

Selv om innvandringen har tatt seg opp etter pandemien, og fruktbarhetsnivået kanskje har stabilisert seg, er det grunn til å tro at flere kommuner må planlegge for nedgang i folketallet, med lavere innvandring og fødselsunderskudd, enn hva som er tilfellet i dag. Mindre fødselskull vil for eksempel få konsekvenser for dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i årene som kommer.

Sterk aldring i distriktene framover

At andelen eldre øker, er en av de sikreste trendene i befolkningsutviklingen framover. Det skyldes at levealderen stadig øker, og at det er store fødselskull som blir en del av den eldre befolkningen i årene som kommer. Andelen eldre øker i hele landet. I 2023 var 20 % av befolkningen i Telemark 67 år eller eldre. Bare Innlandet og Nordland hadde en høyere andel eldre. Hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving viser at andelen personer 67 år eller eldre i Telemark vil utgjøre 26 % i 2040 og 28 % i 2050.

Andelen eldre øker mest i distriktskommunene (fig. 3). I 10 av 17 kommuner i fylket vil minst 30 % av innbyggerne være 67 år eller eldre i 2050. Sentraliseringen forsterker dette, ettersom unge personer i fruktbar alder flytter til bynære strøk. Dermed blir barna deres også født i mer sentrale strøk. De eldre er mer bofaste, og blir igjen i distriktskommunene.

Figur 3. Forventet andel personer 67 år eller eldre i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

SSB framskriver lavere folketall i 11 av 17 kommuner i fylket i 2050 sammenliknet med 2023.

Kjappe fakta

Befolkningsveksten mot 2050 innebærer i all hovedsak en nedgang i antall personer under 66 år, og en økning i antall 67 år eller eldre.

Det er særlig distriktskommunene som må planlegge for nedgang i folketallet framover. Det er også i disse kommunene det vil være en særlig sterk vekst i antall eldre.