Befolkningsutvikling

Telemark har 177 000 innbyggere. Bykommunene og tettstedene har størst vekst, mens flere av distriktskommunene opplever nedgang i folketallet.
Par med barnevogn

Ved inngangen til 2024 bodde det 177 093 personer i Telemark. Det er en økning på 2,6 % eller 3738 personer siden 2020. I landet som helhet har veksten vært 3,4 % i samme periode. Folketallet i Telemark varierer fra 1256 innbyggere i Fyresdal til 56 619 i Skien.

Figur 1. Antall innbyggere i Telemark og i kommunene i fylket. Kilde: SSB, tabell 07459.

Nettoinnvandring opprettholder folketallet

Antall fødte, døde, innflyttere og utflyttere bestemmer befolkningsutviklingen (fig. 2). Med få unntak har Telemark hatt fødselsunderskudd de siste 25 årene. I 2023 var det 344 færre fødte enn døde. I samme tidsperiode har det stort sett vært innenlandsk utflytting. Unntaket var 2020 og 2022 der det var netto innenlandsk innflytting, trolig knyttet til koronapandemien. I 2023 var innenlandsk utflytting rekordhøy. Det var 637 flere personer som flyttet ut av Telemark til andre fylker enn inn til Telemark.

Det er derfor nettoinnvandring som opprettholder og driver veksten i fylket. Alle kommuner i Telemark har hatt nettoinnvandring de siste 20 årene. Innvandring har særlig vært viktig i mange distriktskommuner, som ellers ville hatt en ytterligere nedgang i folketallet.

Etter relativ lav nettoinnvandring fra 2016, har nettoinvandringen i Telemark vært rekordhøy de to siste årene. I 2023 var det nettoinnvandring på 2500 personer til fylket. Dette skyldes innvandring som følge av krigen i Ukraina, og er eneste årsaken til befolkningsvekst i Telemark i 2023. 

Figur 2. Årlig folkevekst i Telemark og kommunene i fylket fordelt på fødselsoverskudd, innenlands flytting og innvandring. Kilde: SSB, tabell 01223.

Mange distriktskommuner har nedgang i folketallet

5 av 17 kommuner i Telemark har hatt nedgang i folketallet fra 2019 til 2023. Kommunene som har hatt størst nedgang i folketallet de siste fem årene har lav grad av sentralitet og er del av mindre arbeidsmarkedsregioner. De fleste har hatt netto innenlands fraflytting og også fødselsunderskudd. Den største veksten finner vi i Vinje (3 %), Notodden (3 %), Skien (2 %), Porsgrunn (2 %) og Siljan (2%) (fig. 3). Generelt er det de største bykommunene, som er en del av større arbeidsmarkedsregioner, som har vokst mest de siste årene. Felles for kommunene som har hatt befolkningsvekst de siste fem årene er netto innvandring, samt at noen også har hatt innenlands innflytting.

Figur 3. Prosentvis endring i folketall 2019 - 2023. Kilde: SSB, tabell 06913.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Det er 177 000 innbyggere i Telemark i 2024.

Kjappe fakta

I 2022 opplevde Telemark rekordhøy nettoinnvandring. Dette skyldes flyktningstrømmen fra Ukraina. Samtidig var det netto innenlands tilflytting til Telemark fra andre fylker.

Fødselsoverskuddet i Telemark har vært negativt siden 2012, det vil si at det dør flere enn det blir født.