Flytting

De fleste som flytter, flytter innenfor landets grenser, og mange av dem flytter kort. Telemark har de siste 20 årene hatt nettoinnvandring, samtidig som det har vært netto innenlands utflytting. Unntaket er 2020 og 2022, der det var flere som flyttet fra andre fylker til Telemark enn omvendt.
Ung voksen som bærer en flytteeske.

Netto utflytting fra Telemark til andre fylker

Figur 1 viser hvilke fylker personer i Telemark flytter til, og hvor innflytterne til Telemark flytter fra. Flyttestrømmene er størst mellom Oslo, Vestfold, Agder og Telemark. Til tross for mye flytting mellom disse fylkene har Telemark hatt netto utflytting til andre fylker over mange år, med unntak av i 2020 og i 2022.

Figur 1. Flytting til Telemark fra andre fylker og fra Telemark til andre fylker i 2021. Kilde: Panda analyse

Figur 2 viser flytting til og fra kommuner i Telemark. Det er mye flytting mellom nabokommuner. Mange kommuner har også mye flytting til og fra Oslo. 

Figur 2. Flyttestrømmer til og fra kommunene i Telemark 2017 - 2021. Kilde: Panda analyse.

Figur 3 viser hvordan flyttestrømmene i fylket varierer med alder. Det er mest flytting i alderen 20-35 år. En del barn før skolealder opplever også å flytte. I aldersgruppen 18-28 år er det nettoutflytting fra Telemark (rød linje). I de andre aldersgruppene er det nettoinnflytting.

Figur 3. Flytting etter ett-årig alder i Telemark og valgte kommuner. 2017 - 2021. Tallene for Telemark inkluderer også flytting internt mellom kommunene i fylket. Kilde: Panda analyse

Rekordhøy innvandring i 2022

Innvandring har i mange år reddet mange kommuner fra nedgang i folketallet, spesielt distriktskommuner. I 2020 sank nettoinnvandringen brått grunnet tiltakene mot koronapandemien. I 2021 økte igjen flytteaktiviteten over landegrensene, og dermed også nettoinnvandringen. I 2022 var det rekordhøy nettoinnvandring til Telemark med 1823 personer grunnet krigen i Ukraina. 16 av 17 kommuner i Telemark hadde høyere nettoinnvandring i 2022 enn i 2021 (fig. 4).

Se også temaside Innvandrere og inkludering

Figur 4. Inn- og utvandring til og fra Telemark eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 01223.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

De aller fleste flyttinger skjer internt i kommunen eller til og fra nabokommunen.

Kjappe fakta

De store flyttestrømmene går mellom Oslo, Vestfold, Agder og Telemark. Det er mest flytting i aldersgruppen 20-35 år.

Nettoinnvandring har vært viktig for å opprettholde folketallet i mange kommuner i fylket. Mens innvandringen gikk mye ned i koronapandemien, har denne nå tatt seg opp igjen.