Husholdninger

I Telemark bor 34 000 personer alene. Det utgjør 41 % av husholdningene i fylket, og andelen øker. Økningen skyldes at flere venter med å etablere seg i parforhold, og at det stadig blir flere eldre i befolkningen.
Mor og far leker med to barn.

I 2023 var det 84 000 husholdninger i Telemark. 41 % av disse husholdningene består av aleneboende, altså én person (fig. 1). Deretter følger husholdninger med par uten hjemmeboende barn, som utgjør 26 % av alle husholdningene.

Figur 1. Andel husholdninger i Telemark eller valgt kommune i 2023 fordelt på husholdningstype. Kilde: SSB, tabell 06070.

Figur 2 viser at det aldri har vært så mange aleneboende som nå. Det er vanligst å bo alene i starten og i slutten av voksenlivet. Økningen i antallet og andelen aleneboende skyldes både at flere venter lenger med å etablere seg i parforhold, samt at antall eldre øker. Lavere fødselstall de siste årene bidrar på den andre siden til en nedgang i antall husholdninger med barn.

Figur 2. Utvikling i antall i Telemark eller valgt kommune 2016 - 2023 fordelt på husholdningstype. Kilde: SSB, tabell 06070.

Kartet under viser hvordan andelen privathusholdninger som består av én person varierer mellom kommunene i Telemark (fig. 3). I Siljan består 31 % av husholdningene av én person, mens 46 % av husholdningene i Tinn gjør det samme.

Figur 3. Andel husholdninger med aleneboende i kommunene i Telemark. Kilde: SSB, tabell 06070.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Antall husholdninger med én person har økt med 9 % eller 3000 husholdninger de siste fem årene.

Kjappe fakta

Det er 84 000 husholdninger i Telemark.

41 % av disse består av kun én person. Andelen aleneboende er høyest i Tinn, og lavest i Siljan.