Befolkningssammensetning

Befolkningens størrelse og sammensetning er i endring, og ulike helseutfordringer knyttes til ulike grupper. Nøkkeltall om befolkningen er derfor viktig informasjon for å vurdere helsetilstanden, nå og med tanke på framtiden.
Portrett av kvinne i hijab som smiler.

Egenskaper ved befolkningen, slik som alderssammensetning, fruktbarhet, flytting og dødelighet kan bidra til å forklare og forutse helsetilstanden i befolkningen.

Færre unge og flere eldre

Befolkningen i Telemark preges av at det blir langt flere eldre. I 2024 var 20 % av befolkningen i Telemark 67 år eller eldre. Hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving viser at andelen 67 år eller eldre i Telemark vil utgjøre 25 % i 2040 og 27 % i 2050.

Befolkningsutviklingen slår ulikt ut for de ulike kommunene i Telemark, noe som gjør at også folkehelseutfordringene vil arte seg ulikt. Andelen eldre øker mest i distriktskommunene (fig. 1).

Figur 1. Forventet andel av befolkningen som vil være 67 år eller eldre i 2050. Hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger. Kilde: SSB, tabell 14288.

Samtidig blir barne- og ungdomskullene mindre. Ved inngangen til 2024 bodde det 2900 færre barn og unge i Telemark (0–19 år) enn i 2010. Nedgangen i andel barn og unge vil fortsette fram mot 2050 (fig. 2). Gruppen i arbeidsfør alder vil også gå noe ned fram mot 2050.

Figur 2. Antall 0-19 år i perioden 2024 - 2050. Hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger. Kilde: SSB, tabell 14822.

Veksten i antall eldre skyldes de store fødselskullene fra etterkrigstiden kombinert med høyere levealder generelt. Færre barn og unge skyldes både færre kvinner i fødedyktig alder, samt lavere fruktbarhet. Lavere fruktbarhet skyldes at stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn, at færre kvinner føder mer enn to barn, samt en økning i andelen ufrivillig barnløse.

Større innvandrerbefolkning

Med lavt fødselsoverskudd er nettoinnflyttingen, inkludert innvandring, en viktig faktor i befolkningsutviklingen. Innvandrere kan ha særlige helsemessige og sosiale utfordringer, og utgjør en stadig større del av befolkningen. I et folkehelseperspektiv er det relevant å vite mer om kjennetegn ved innvandrerbefolkningen. Særlig har innvandringsgrunn, landbakgrunn og botid i Norge betydning for helse og sykdom. Flyktninger har dårligere helse enn de som kommer til Norge på grunn av familiegjenforening, arbeid eller utdanning. Arbeidsinnvandrere har i utgangspunktet god helse, men arbeidsforhold, livssituasjon og barrierer, slik som begrensede norskkunnskaper, kan medføre lavere tilgang til helsetjenester, og dårligere helse over tid. Asylsøkere og flyktninger kan ha særlige helseutfordringer knyttet til forhold før og under migrasjon.

Figur 3 viser at flukt og familiegjenforening er de vanligste innvandringsgrunnene blant innvandrere bosatt i Telemark. Antallet innvandrere med slik innvandringsbakgrunn har økt betydelig de siste årene.

Figur 3. Antall innvandrere etter innvandringsgrunn 2006 - 2022. Kilde: IMDi.

Økte sosiale forskjeller i forventet levealder

Forventet levealder øker for hele befolkningen, og forskjellene i forventet levealder mellom kvinner og menn har også blitt mindre. Sosial ulikhet i forventet levealder har derimot blitt noe større. Forskjellen i forventet levealder mellom de med grunnskole som høyeste fullført utdanning og de med fullført videregående/høyere utdanning, har økt fra 4,5 år til 5,3 år i Telemark fra 90-tallet til i dag.   Kilde: FHI/Kommunehelsa statistikkbank  

Se også temaside om befolkning

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Andelen av befolkningen 67 år eller eldre forventes å øke fra 20 % i 2024 til 27 % i 2050.