Fireårig folkehelseoversikt

«Folkehelsa i Telemark 2024» er fylkets fireårige oversiktsdokument. Kunnskapsgrunnlaget gir en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket vårt, samt peker på de største folkehelseutfordringene vi står overfor.
Kvinne og barn husker sammen

Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne.

«Folkehelsa i Telemark 2024» er  fylkeskommunens fireårige oversiktsdokument etter folkehelseloven. Dokumentet gir en oversikt over de viktigste folkehelseutfordringene, konsekvenser og årsaksforhold. 

"Folkehelsa i Telemark 2024"

Hovedutfordringen er sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Telemark. Personer med høy utdanning eller inntekt har gjennomgående bedre helse, er mindre utsatt for ulykker, opplever mer sosial støtte, mestring og livskvalitet enn de med lavere utdanning eller inntekt. I snitt lever personer i Telemark med grunnskole syv år kortere enn personer med høyere utdanning, og forskjellene øker.  

Å jobbe for bedre levekår for alle, like muligheter for sosial deltakelse, en trygg og god oppvekst og inkluderende barnehager, skoler og utdanning vil bidra til å redusere de sosiale ulikhetene i helse.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården