Klimagassutslipp

De største kildene til klimagassutslipp i Telemark er industri og veitrafikk. Industrien sto i 2022 for 81 % av klimagassutslippene i fylket. De totale utslippene har sunket med i gjennomsnitt 5 000 tonn CO2-ekvivalenter per år siden 2009. For å nå målet om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 242 000 tonn per år de neste årene. Prosessindustriens ambisjoner om å gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion er viktig for å nå dette målet.
Utslipp fra Herøya
Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til vårt forbruk av ressurser, regnes som hovedårsaken til klimaendringer verden over. Bærekraftig utvikling er derfor avhengig av at vi bekjemper klimaendringene og konsekvensene av dem.
 

Industrien dominerer utslippsstatistikken

I 2022 var de direkte klimagassutslippene i Telemark på 3,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Figur 1 viser at industrien står for 81 % av utslippene, etterfulgt av veitrafikk (9 %), jordbruk (3 %), annen mobil forbrenning (2 %), sjøfart (2 %) og avfall og avløp (2 %). Fra 2021 til 2022 har utslippene i Telemark økt med 8,3 %. Dette skyldes en økning i utslippene fra industrien (fig. 1, fane 2).

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Telemark i 2022 fordelt etter sektor, og prosentvis endring fra 2021 til 2022. Kilde: Miljødirektoratet.

Fra 2009 til 2022 har utslippene i Telemark blitt redusert med 1,8 %, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig nedgang på nærmere 5 000 tonn CO2-ekvivalenter. Figur 2 viser utslippene i Telemark fordelt på ulike utslippskilder fra 2009 til 2022. Fylkestinget har vedtatt at regionen skal kutte 60 % i direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. Gitt 60 % reduksjon, styres det derfor i Telemark mot utslipp i 2030 som tilsvarer ca. 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. For å nå dette målet, må utslippene i snitt reduseres med rundt 242 000 tonn hvert år fremover.

Figur 2. Utslipp av klimagasser i Telemark 2009 – 2022. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

Fem anlegg står for nesten alle industriutslippene

Grenland er Norges største industriregion, og utslippene fra denne sektoren i Telemark står for nærmere en femtedel av de totale industriutslippene i landet. Industrien er fylkets største utslippskilde, og i 2022 stammet 81 % av klimagassutslippene fra denne sektoren (fig. 1). De fem landbaserte industrianleggene Yara Porsgrunn, Norcem Brevik, Ineos Rafnes, Eramet Porsgrunn og Inovyn Rafnes sto i 2022 for 96 % av fylkets industriutslipp.

Fra 2021 til 2022 økte klimagassutslippene fra industrien med 11 %. Dette skyldes en økning i utslippene fra Yara på over 200 000 tonn CO2. Årsaken er for det første full produksjon hos Yara i hele 2022, mens 2021 inneholdt en 5 ukers planlagt revisjonsstans. For det andre startet Yara igjen å bruke såkalt CS-gass fra Eramet i 2022. Dette øker utslippene fra Yara men reduserer utslippene ellers ved å redusere fakling hos Eramet.

Fra 2016 har klimagassutslippene fra industrien i Telemark i snitt ligget på rundt 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig (fig. 3).

Figur 3. Utslipp fra industrien i Telemark fra 2001 til 2022. Tall for landbaserte anlegg (norskeutslipp.no) og for sektoren samlet (Miljødirektoratet).

Stort potensiale for utslippskutt i industrien

Utslippskutt i industrien vil være avgjørende for å få ned de totale klimagassutslippene. Over 100 industribedrifter i fylket har derfor gått sammen i teknologi- og industriklyngen «Powered by Telemark», som gjennom "Veikart for en klimapositiv industriregion" skal gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion innen 2040. Målet skal nås ved hjelp av klimanøytrale eller klimapositive teknologier, som elektrifisering, karbonfangst og -lagring, og bruk av biokarbon.

Er det mulig å nå fylkets klimamål innen 2030?

Liten nedgang i utslippene fra veitrafikk

Veitrafikk er den nest største utslippskilden i Telemark, og sto for 9 % av totalutslippene i 2022 (fig. 1). Klimagassutslippet fra veitrafikken i Telemark har sunket jevnt de siste ti årene, og er redusert med nær en firedel siden 2009 (fig. 4). Fra 2021 til 2022 er nedgangen imidlertid veldig liten. 

Personbiler er den største utslippskilden i transportsektoren, men står også for de største utslippsreduksjonene. Mellom 2009 og 2022 falt utslippene fra personbiler med en tredjedel. Nedgangen i utslipp kan hovedsakelig forklares av en reduksjon i salg av bensin og diesel, kombinert med en økning av andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen fra 12 til 20 volumprosent. Selv om andelen kjøretøy med klimavennlig drivstoff øker, er det i flere kommuner utfordrende å redusere utslippene fra veitrafikken ytterligere, ettersom avstandene er store og tilgangen til offentlig transport mange steder er begrenset.

Figur 4. Utslipp fra veitrafikk i Telemark fra 2009 til 2022. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

Reduserte utslipp fra jordbruket

Jordbruket sto for 3 % av de totale klimagassutslippene i Telemark i 2022 (fig. 1). Etter en økning i utslippene med 18 % i tiårsperioden 2011-2021, ble utslippene fra 2021 til 2022 redusert med 2,9 %.

Binding og lagring av karbon i jord er ikke inkludert i utslippstallene fra jordbruket. Utslipp fra skogbruk og annen arealbruk er heller ikke inkludert ettersom disse utslippene beregnes etter en annen metodikk som vanskelig lar seg samordne med det resterende klimaregnskapet.

Stabile utslipp fra mobil forbrenning

Utslipp fra annen mobil forbrenning Utslipp fra annen mobil forbrenning omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Utslipp fra småbåter inngår også her. utgjorde 2 % av utslippene i Telemark i 2022 (fig. 1), og har vært stabile fra 2021 til 2022. Denne gruppen omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Avgiftsfri diesel brukes blant annet i næringer som jordbruk, skogbruk og bygg og anlegg. Sektoren omfatter også maskineri som benyttes av private husholdninger. Totalt har utslippene fra annen mobil forbrenning økt med 46 % siden 2009.

Betydelig reduksjon i utslippene fra sjøfart

Sjøfart Utslipp fra sjøfart deles i ulike undergrupper basert på skipstype og type frakt. Klimagassutslipp fra småbåttrafikken er registret som annen mobil forbrenning og er ikke inkludert i kategorien sjøfart. sto for 2,4 % av utslippene i Telemark i 2022 (fig. 1). Fra 2021 til 2022 ble utslippene redusert med 7,8 %, men utslippene har variert mye fra år til år. Størstedelen av utslippene fra sjøfart i Telemark stammer fra gasstankere, stykkgodsskip, kjemikalietankere og bulkskip. Passasjertrafikken, hovedsakelig fergene i Kragerø og Bamble, står for 12 % av utslippene.

Utslipp fra andre kilder

Utslipp fra avfall og avløp utgjorde nærmere 2 % av klimagassutslippene i Telemark i 2022 (fig. 1). Dette omfatter utslipp fra biologisk behandling av avfall, og utslipp fra avløp og avløpsrensing. Fra 2009 til 2022 har utslippene fra avfall og avløp blitt redusert med 43 %.

Utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, luftfart (utslipp fra fly og helikoptre som lander eller tar av fra landingsplasser i Telemark) og energiforsyning (fjernvarme unntatt avfallsforbrenning) stod for de resterende klimagassutslippene i Telemark i 2022.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Industrien i Telemark har mål om å være klimapositiv innen 2040.

Kjappe fakta

For å nå fylkets klimamål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippskuttene økes fra dagens 5000 tonn CO2-ekvivalenter per år til gjennomsnittlig 242 000 tonn per år de neste årene.