Vare- og godstransport

Det blir stadig flere virksomheter innenfor bransjen transport og lagring, og mengden gods øker innenfor for alle transportformene.
Tankskip i solnedgang.

I Nasjonal transportplan 2022 - 2033, som ble behandlet av Stortinget våren 2021, er det lagt opp til å styrke konkurranseevnen til den skinnegående godstransporten. Kilde: Regjeringen.no Jernbanen er først og fremst konkurransedyktig på lengre distanser og med store volumer av gods.

Samlet for landet blir en større andel av godset transportert med jernbane enn tidligere (fig. 1). Dette bidrar til bedre framkommelighet og trafikksikkehet langs vegene. Fra 2010 til 2021 er mengden gods som blir fraktet med jernbane nesten doblet.

Figur 1. Innenlands godstransport medregnet kabotasje etter type transportarbeid. Indeks. 2010 = 100. Kilde: SSB, tabell 11403.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det samlede transportarbeidet av gods på lastebil i Telemark har hatt en økning fra 2010 (fig. 2). Fra 2016 er godsarbeidet for gods lesset eller losset i Telemark hatt liten vekst. Den klart største mengden gods på lastebil transporteres internt i et fylke. Det er ikke tilgjengelig tall for Telemark etter 2019.

Figur 2. Transportarbeid etter avlessing og pålessing i Telemark. Kilde: SSB, tabell 09830.

Transport på jernbane

Som et mulig klimatiltak for å redusere klimautslipp i Norge er det foreslått å overføre innenriks godstransport på avstander over 300 kilometer fra lastebil til jernbane og sjø fram mot 2030. Kilde: Miljødirektoratet, Mulige klimatiltak i Norge Transport på sjø og jernbane har lavere klimagassutslipp per tonnkilometer enn dagens transport med lastebil på veg.

Tall fra SSB viser at innenlands transportarbeid for gods på jernbane samlet har økt med 14 % i tiårsperioden fra 2011 til 2021. Fra 2013 har transportarbeidet økt hvert år, med en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %.

Figur 3. Transportarbeid på bane, innenlands godstransport. Kilde: SSB, tabell 04780.

Transportmengde over havn

Den samlede godsmengden over Grenland havn var i 2022 10,1 millioner tonn, noe som var en nedgang på 22 % fra året før.

Figur 4. Godsmengde over Grenland havn. Kilde: SSB, tabell 08923.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I 2022 ble det transportert 19,6 millioner tonn gods på vegene bare internt Vestfold og Telemark fylker.