Videregående opplæring - Gjennomføring

Det er et overordnet mål at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring skal gjennomføre sitt planlagte opplæringsløp. Gjennomføringen anerkjennes med vitnemål, fag-/svennebrev eller kompetansebevis, og er grunnlaget for videre studier eller direkte inngang til arbeidslivet.
Elev foran PC

Gjennomføring fem eller seks år etter oppstart

Gjennomføring beskriver resultatet av opplæringen for elevene og lærlingene fem/seks år etter at de begynte i sin videregående opplæring. Elever som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram følges i fem år, mens elever som begynner på et yrkesfaglig utdanningsprogram følges i seks år.

Blant elever som startet videregående opplæring høsten 2016, fullførte 83,0 % av elevene i Telemark med studiekompetanse, yrkeskompetanse eller planlagt grunnkompetanse innen fem/seks år. Snittet for landet som helhet var 83,4 %. Andelen som fullfører videregående opplæring innen fem/seks år har økt over tid, men har stabilisert seg i Telemark de siste årene. Det var omtrent like stor andel som fullførte av 2016-kullet som 2013-kullet.   

Blant elevene som startet på et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, fullførte 90,6 % i løpet av fem år i Telemark. De tilsvarende tallene for yrkesfaglige utdanningsprogram var 73,6 %.

Figur 1. Andel som har fullført og bestått innen fem/seks år etter oppstart. 2006-kullet - 2016-kullet. Telemark. Kilde: SSB, tabell 12971.

Det er stor forskjell mellom utdanningsprogrammene i hvor stor andel av elevene som fullfører videregående opplæring. 91,7 % av elevene på idrettsfag hadde fullført innen fem år. På service og samferdsel hadde 62,1 % av elevene fullført innen seks år. På restaurant- og matfag har 30 % av elevene fullført med planlagt grunnkompetanse, som er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse.

Figur 2. Andel som har fullført og bestått innen fem/seks år etter oppstart i 2016, etter utdanningsprogram. Telemark. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Gjennomføring per skoleår har økt mye i koronatiden

En annen måte å måle gjennomføring på er å se på andelen som består hvert enkelt trinn et gitt skoleår. Beregningene tar utgangspunkt i de elevene som er registrert aktive i skolene per 1. oktober det aktuelle skoleåret.

Skoleåret 2022-23 bestod 81,2 % av elevene i Telemark trinnet de gikk på. Andelen som har bestått per skoleår har vært stabilt på rundt 82 % i Telemark, men har økt til 85-87 % de siste tre årene. En tilsvarende økning ser vi i alle fylker. Dette har sammenheng med at koronasituasjonen de tre siste skoleårene har ført til avlyst eksamen og i snitt høyere standpunktkarakterer. Det er særlig på vg3 og i studieforberedende utdanningsprogrammer, der det i utgangspunktet er mange eksamener, det har vært en stor økning i andel som består skoleåret. I Telemark har andelen som består samlet sett falt til under nivået før pandemien.

Figur 3. Andel som har bestått hvert enkelt trinn i skoleårene 2017-18 til 2022-23. Telemark. Kilde: Vigo

Andelen som har bestått skoleåret 2022-23 varierer en del mellom skolene i Telemark. Mens 91 % av elevene på Bø vidaregåande skule bestod sist skoleår, var andelen 78 % på Skogmo videregående skole.

Figur 4. Andel som har bestått skoleåret 2022-23 per videregående skole i Telemark. Kilde: Vigo

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

To av tre fullfører videregående opplæring på normert tid.

Kjappe fakta

Blant de som startet videregående opplæring i 2016 hadde 83 % i Telemark fullført og bestått fem eller seks år senere. Det er en liten forbedring fra året før.

Gjennomføringstallene er høyest blant elever på studieforberedende utdanningsprogram. 

Andelen som har bestått per skoleår har vært ekstra høy i koronatiden.