Videregående opplæring - Sluttet

3,2 % av elevene på videregående skoler i Telemark sluttet i løpet av skoleåret 2022/23. Det er færre enn året før.
Tom skrivebok og penn

Flest elever slutter på yrkesfag

3,2 % av elevene ved offentlige videregående skoler i Telemark sluttet i løpet av skoleåret 2022/23. Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året på yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn på studieforberedende utdanningsprogrammer. På yrkesfag sluttet 4,8 % og på studieforberedende 1,7 % i løpet av året. Andelen som slutter er totalt høyest på vg1, og faller for hvert trinn.

Andelen som slutter er litt lavere enn i landet helhet. Selv om Telemark har en lav andel sammenligna med andre fylker som fullfører og består, så har vi også få elever som avbryter den videregående opplæringen. Dette er nytt etter koronapandemien. I årene fram mot 2020 hadde Telemark en høyere andel som avbrøt utdanningen enn landet som helhet.

Figur 1. Andel elever i fylkene som sluttet i løpet av skoleåret 2022/23. Kilde: VIGO via Qlik Sense

Færre elever sluttet i 2022/23 enn året før

Skoleårene fra 2019/20 til 2021/22 var preget av korona. Økt bruk av digital undervisning, manglende fraværsføring og avlyste eksamener kan ha spilt en rolle for hvor mange som sluttet. Vi ser også at resultatene jevnt over var bedre under pandemien. Skoleåret 2022/23 er på mange måter en retur til en normal.

Andelen elever som sluttet i videregående opplæring gikk ned de to første skoleårene i pandemien. I 2021/22 økte imidlertid andelen men er fortsatt lavere enn i årene før pandemien. I 2022/23 har andelen falt litt fra året før. Det er særlig elevene ved yrkesfag som har bidratt til at tallene er lavere nå enn før pandemien.

Figur 2. Andel elever på offentlige skoler i Telemark som sluttet i løpet av skoleåret. Kilde: VIGO via Qlik Sense

Svært få slutter på studieforberedende utdanningsprogrammer

Det er stor variasjon mellom de ulike utdanningsprogrammene. Særlig på en del mindre utdanningsprogrammer varierer andelen som slutter mye fra et år til neste.

Elektro og datateknologi hadde den laveste andelen som sluttet i 2022/23. Studiespesialisering er det klart største utdanningsprogrammet med 1850 elever i 2022/23. 1,6 % av disse elevene sluttet. Restaurant- og matfag hadde en svært høy andel som sluttet i 2022/23. 23 % av elevene sluttet i 2022/23. Dette er en kraftig økning fra årene før. Det er imidlertid snakk om et lite antall elever på dette studieprogrammet, rundt 50 hvert år siden 2018/19.

Figur 3. Andel elever på offentlige skoler i Telemark som sluttet i løpet av skoleåret 2022/23 fordelt på utdanningsprogram. Kilde: VIGO via Qlik Sense

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Færre elever i Telemark sluttet i videregående skole etter koronapandemien enn før?

Kjappe fakta

Skoleåret 2022/23 sluttet 3,2 % av elevene på offentlige videregående skoler i Telemark.

Det er flere som slutter på yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn på studieforberedende.

Andelen som slutter er høyest på vg1.