Kommune- og fylkestingsvalg 2023

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er 11. september 2023.

Stortinget vedtok i juni 2022 at Vestfold og Telemark fylke deles i to nye fylker: Vestfold fylke og Telemark fylke. Endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2024.   

Det følger av Prop. 113LS (2021–2022) at valg til fylkesting og kommunestyre i 2023 skal gjennomføres som om delingen allerede er gjennomført. D.v.s. at det skal velges representanter til fylkestinget i Telemark og fylkestinget i Vestfold.

Hvem kan stemme?  

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.  

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.  

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.  

Hvem kan velges?  

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.  

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Hvordan stille liste til fylkestingsvalget 2023

Partier og andre grupper kan stille liste til fylkestingsvalget. Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars kl. 12:00.

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen fredag 31. mars kl. 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.

Listeforslagene kan leveres:

 • på e-post til post@vtfk.no
 • kan sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune, PB 2844, 3702 SKIEN
 • Listeforslag for valgdistrikt Telemark kan leveres i resepsjonen på fylkeshuset i Skien, Torggata 18, 3717 Skien 
 • Listeforslag for valgdistrikt Vestfold kan leveres i resepsjon i fylkeshuset i Tønsberg, Svend Foyns gt 9, 3126 Tønsberg

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i valgtemet for å få veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut. Vi kan kontaktes på e-post:
anita.jorgensen@vtfk.no eller telefon: 94 78 61 62 
thorild.l.Osdalen@vtfk.noeller telefon 99 62 09 72

Elektronisk listeforslag

Valgdirektoratet har utarbeidet en løsning for å levere listeforslag elektronisk.  Løsningen kan brukes av partier som kan levere listeforslag etter forenklet regelverk (2 underskrifter) og partier/grupper som må samle 500 underskrifter.

Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, og følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.
Dersom den elektroniske løsningen brukes, så leverer dere også listeforslaget elektronisk. Dette betyr at dere ikke trenger å møte opp fysisk på ett av fylkeshusene

Les mer om løsningen, og opprett elektronisk listeforslag, her: https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/opprette-elektronisk-listeforslag/

Det er valgfritt om dere ønsker å benytte den nye elektroniske løsningen, eller om dere vil levere listeforslaget på papir.

Vi anbefaler å bruke Valgdirektoratets elektroniske løsning og følge veiledningen ved utfylling av listeforslag. 

Mal for listeforslag som leveres på papir

Det er ulike maler for listeforslag til fylkestingsvalget . I tillegg skal det leveres et vedlegg til listeforslaget.

Viktig: Malen må være skrevet ut tosidig. Underskriftene skrives på side 2 av malen.

Listeforslag for grupper og partier som må samle underskrifter etter valgloven § 6-3 (2)

Listeforslag for registrerte partier jf. valgloven § 6-3 (1)

I pdf-filene er det mulig å fylle inn data i alle de blå feltene før listeforslaget skrives ut. De blå feltene vil skrives ut som hvite - de er kun der for å vise hvor du kan fylle inn data.

Tips 

Hvis du ikke klarer å skrive direkte inn i skjemaet når du åpner det i nettleseren:

 • last ned malen
 • lagre det
 • åpne det lagrede malen i programmet Adobe Acrobat Reader

Hvis du har en skriver som ikke skriver ut tosidig (dette gjelder kun partier som trenger to underskrifter på listeforslaget):

 • de to tillitsvalgte kan skrive de samme opplysningene (fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse) med blokkbokstaver og underskrive på den blanke baksiden av listeforslaget.
Slik fyller du ut listeforslaget

Dette må listeforslaget inneholde:

 • Det må stå hvilket valg det gjelder. Det skal stå fylkestingsvalget i Telemark 2023 eller fylkestingsvalget i Vestfold 2023.
 • Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget.
 • Registrerte partier må ha partiets registrerte navn i Partiregisteret som overskrift. 
 • For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.
 • Kandidatene som stiller til valg må være ført opp på listeforslaget. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg, men en kandidat kan godt stille til både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.
 • Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene må stå på listeforslaget.

Antall kandidater på listeforslaget:

 • Listeforslag til valg til fylkestingsvalget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 47 kandidater. Dette gjelder for både Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. 

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget:

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i valgdistriktet eller minst 5000 stemmer i hele landet.
 • Partier som er registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

De som skriver under skal være styremedlemmer i partiets lokalavdeling i det aktuelle valgdistriktet.

Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Partier/grupper som trenger 500 underskrifter til fylkestingsvalget:

 • Partier/grupper som ikke står i Partiregisteret.
 • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i valgdistriktet eller 5000 stemmer totalt i hele landet ved forrige stortingsvalg.

Alle som skriver under på listeforslaget til fylkestingsvalget må ha stemmerett i valgdistriktet. 

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Dette må vedlegget inneholde:

 • kandidatenes navn og fødselsdato (6 siffer).
 • fødselsdato og bostedsadresse til de som har skrevet under på forslaget.
 • erklæring fra kandidater som ikke er folkeregistrert i kommunen eller bydelen når listeforslaget leveres på at de vil ha riktig folkeregistrert adresse på valgdagen.
 • Kontaktinformasjon til tillitsvalgte for listeforslaget.
Aktuelle lover og vedtak

Krav til listeforslag står i valglovens kapittel 6

Retten til å kreve fritak fra valg står i valglovens kapittel 3 § 4 (1)

Regler for valgbarhet til valg til bydelsutvalg ble vedtatt av bystyret i møte 3. mai 2006 i sak 144

Mottatte listeforslag valgdistrikt Telemark

Partiet Sentrum
Høyre
Miljøpartiet De Grønne

Mottatte listeforslag valgdistrik Vestfold

Arbeiderpartiet
Partiet Sentrum
Høyre
Miljøpratiet De Grønne

 

 

Publisert: 01.11.2019 Oppdatert: 01.03.2023 kl.12:29