Samferdsel og mobilitet

For å nå ambisjonene innenfor samferdsel og mobilitet er fylkeskommunen avhengig av et samspill med samfunnet og viktige samfunnsaktører.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å utvikle, drifte og vedlikeholde om lag 3100 km fylkesvei i den nye regionen. Fylkeskommunen håndterer til enhver tid omkring 100 utbyggingsprosjekter i ulike faser.

FNs bærekraftsmål 9 er med å sette premissene for tematisk nettverk Samferdsel og mobilitet:

«Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle»

- FNs bærekraftsmål 9 - Innovasjon og infrastruktur, delmål 9.1

Miljøtilpassete transportløsninger

Fylkeskommunen skal gjennom utvikling av miljøtilpassete transportløsninger basert på elektrisitet og biodrivstoff sørge for infrastruktur som tilrettelegger for effektiv drift og fremkommelighet for person- og godstransport.

Hovedprioriteringen for fylkeskommunen er å sikre forutsigbar og trygg fremkommelighet for innbyggere og næringsliv på veiene og som kollektivreisende i den nye regionen.

For å nå ambisjonene er det etablert et nettverk for samferdsel og mobilitet, for å ivareta fylkeskommunens sentrale samarbeid og samspill med kommuner, statlige etater og næringslivsorganisasjoner. Etter regionreformen har fylkeskommunen blitt en enda mer sentral samferdselsaktør, med økt kompetanse.

Nettverk skal være en sentral politiske arenaer i Vestfold og Telemark fylke for å drøfte samferdselsprioriteringer. Målet med nettverket er å komme frem til felles budskap med tanke på prioriteringer på samferdselsområdet, og på bakgrunn av dette blant annet drive påvirkningsarbeid inn mot sentrale myndigheter.

Nettverket blir et forum for samhandling og dialog. En viktig forutsetning for å lykkes, vil være å bygge tillit og kompetanse. Videre skal nettverket ha som mål å forene kreftene om tiltak som fremmer gode samferdselspolitiske løsninger på fylkets transportutfordringer.

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 26.03.2021 kl.12:02