Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget.

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget har ansvar for å bestille regnskapsrevisjon og å se til at regnskapene blir revidert på en riktig måte. De skal også uttale seg om fylkeskommunens årsregnskap og sørge for at revisors og fylkestingets kommentarer til årsregnskapet blir fulgt opp.

Kontrollutvalget skal også utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i fylkeskommunen. En slik revisjon vurderer økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til fylkestinget. Ifølge kommuneloven skal det lages en plan for dette minimum én gang i hver valgperiode.

Gå til Kontrollutvalgssekretariatet VETAKS

Medlemmer

Kontrollutvalget består av sju medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av fylkestinget. Minst tre av utvalgets medlemmer skal velges blant fylkestingets medlemmer.

Fylkesordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av fylkesutvalget, faste utvalg og andre fylkeskommunale nemnder med beslutningsmyndighet kan ikke velges til kontrollutvalget.

Se medlemmer i kontrollutvalget for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Sakspapirer, møteprotokoll og revisjonsrapporter

Du finner sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter på nettsidene til sekretariatet for kontrollutvalget.

 

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 29.09.2023 kl.12:05