Reglement for PSU, Kontrollutvalg, Trafikksikkerhetsutvalget, råd og nemnder

Reglement for Partssamensatt utvalg (PSU)

Partssammensatt utvalg er opprettet med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-11, 1 ledd, 2 pkt jfr. § 5-7.

§ 1 valg og sammensetning

Partssammensatt utvalg består av 12 medlemmer med varamedlemmer.

 • 7 av medlemmer med varamedlemmer velges av fylkestinget blant fylkestingets medlemmer. Fylkesvaraordfører bør være ett av medlemmene, jfr. § 2.
 • 5 av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Medlemmene og varamedlemmene utpekes av arbeidstakerorganisasjonene. Medlemmene og varamedlemmene valgt blant fylkestingets medlemmer følger valgperioden. Medlemmer og varamedlemmer fra de ansattes representanter velges for to år om gangen.

Leder og nestleder av Partssammensatt utvalg velges av fylkestinget blant de politisk valgte medlemmene.

Fylkesvaraordfører bør velges som leder av utvalget.

§ 2 Ansvarsområde

Partssammensatt utvalg er fylkeskommunens utvalg i saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Partssammensatt utvalg er også fylkeskommunens likestillingsutvalg.

§ 3 Hovedmål

Partssammensatt utvalg skal arbeide for at fylkeskommunen har en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsgiver- og organisasjonspolitikk som til enhver tid gir grunnlag for et godt og effektivt tjenestetilbud til publikum og brukere av fylkeskommunen.

§ 4 Oppgaver og myndighet

a) Partssammensatt utvalg har avgjørelsesmyndighet innen utvalgets ansvarsområder:

 • Overordnede retningslinjer og reglementer som angår de ansatte
 • Forhandlingsprotokoller fra sentrale forhandlinger der disse sendes til uravstemming, se likevel pkt. c nedenfor.

b) Partssammensatt utvalg uttaler seg i saker innenfor sitt område i saker hvor avgjørelsesmyndighet tilligger Fylkesutvalget eller Fylkestinget.

c) De ansattes representanter kan ikke delta ved partssammensatt utvalgs behandling av forhandlingsprotokoller, samt saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjonen eller oppsigelse av tariffavtaler.

Reglement for Særskilt klagenemnd (SKN)

§ 1 Formål

Særskilt klagenemd skal behandle og avgjøre klage over enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jfr. § 28, i alle saker hvor fylkeskommunen eller fylkestinget er klageinstans. Dette gjelder med mindre kompetansen til å behandle og avgjøre klage over enkeltvedtak ikke er lagt til fylkestinget eller fylkesutvalget.

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til å behandle klage på standpunktkarakter.

§ 2 Oppnevning og sammensetning

Særskilt klagenemnd består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, som velges av fylkestinget. Valgperioden følger fylkestingsperioden.

Fylkestinget velger leder og nestleder til Særskilt klagenemnd.

§ 3 Virkeområde

Særskilt klagenemd har kompetanse til å behandle klage på enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven kap VI §§ 28-36 om behandling av klage og ellers hva som følger av aktuell særlovgivning.

§ 4 Innkalling og saksliste

Møte i klagenemda skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av Særskilt klagenemnd selv, når leder finner det påkrevd eller 1/3 av medlemmene ber om det.

Møteinnkalling, saksliste og saksforelegg skal så vidt mulig sendes ut senest 8 dager før møtet til medlemmene og varamedlemmene.

§ 5 Tilrettelegging av – og oppfølging av saker

Saker forberedes av fylkesdirektøren i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om klage og kommuneloven § 13-1 3. ledd om fylkesrådmannens ansvar for forsvarlig utredning.

Fylkesdirektøren har ansvar for oppfølging av Særskilt klagenemnds vedtak i klagesak etter kommuneloven § 13-1 4. ledd.

§ 6 Habilitet

For medlemmenes habilitet gjelder forvaltningslovens alminnelige regler i kapittel II.

En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak, er inhabil til å delta i Særskilt klagenemnds behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for Særskilt klagenemnd.

Særskilt klagenemnd kan frita et medlem etter søknad fra å delta ved behandlingen av en sak hvis personlige grunner tilsier det. Særskilt klagenemnd avgjør selv om medlemmet skal fritas.

Medlem som er inhabil ved behandling av en sak, eller som ber seg fritatt må melde fra til leder eller politisk sekretariat så snart som mulig. Det skal kalles inn varamedlem for medlemmet ved behandlingen av saken.

§ 7 Møteoffentlighet. Beslutningsdyktighet, Møte og talerett, Vedtak og begrunnelse

Særskilt klagenemnd er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede under behandlingen av saken og avgir stemme.

Vedtak i Særskilt klagenemnd er endelig og kan ikke påklages videre.

Møtene holdes for åpne dører. Særskilt klagenemnd kan gjøre vedtak om at en sak skal behandles for lukkede dører i medhold av lovbestemt taushetsplikt eller ellers når det følger av lov.

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter medlemmer og varamedlemmer i Særskilt klagenemnd og de fylkeskommunale tjenestemenn som er til stede, å bevare taushet om forhold som fremkommer under behandling av saken og om vedtak som fattes.

Særskilt klagenemnds vedtak begrunnes etter regler i forvaltningsloven og eventuelle bestemmelser i særlovgivningen.

Særskilt klagenemnd som organ eller lederen kan gi andre anledning til å delta i møtene med talerett i spesielle saker eller anledninger.

§ 8 Møteprinsippet og møtebok

Særskilt klagenemnd treffer sine vedtak i møte.

Det skal føres møtebok. Møteboka legges fram til godkjenning og underskrives av møteleder samt to valgte medlemmer.

Leder av Særskilt klagenemnd kan beslutte at et møte kan avholdes som fjernmøte, men slik at medlemmene via tekniske hjelpemidler kan se, høre og kommunisere med hverandre. Fjernmøte kan ikke avholdes i saker som holdes for lukkede dører, på grunn av lovbestemt taushetsplikt.

§ 9 Fastsettelse av egne saksbehandlingsregler

Kommunelovens saksbehandlingsregler kapittel 11 får anvendelse.

Særskilt klagenemnd kan selv fastsette ytterligere retningslinjer innenfor sitt område.

Medlemmer i Særskilt klagenemnd er folkevalgte. kommunelovens regler om rettigheter og plikter i kapittel 8 gjelder, samt bestemmelser i kommunelovens for øvrig, så langt de passer. 

For Særskilt klagenemnd gjelder bestemmelser i reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer til fylkesdirektøren i Vestfold og telemark fylkeskommune, så langt de passer.

Reglement for Yrkesopplæringsnemnda (Y-nemnda)

Reglementet er utarbeidet etter L17.07.1998 nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 12-3, inkludert endringer i opplæringslova § 12-3 annet ledd med virkning fra 01.08.19 jfr. lov 21.06.2019 nr. 60.

§ 1 Valg og sammensetning

Yrkesopplæringsnemnda skal ha 15 medlemmer med personlige varamedlemmer:

Fylkestinget oppnevner:

 • Tre medlemmer som representerer skoleeier hvorav en velges fra hovedutvalg for næring og to fra hovedutvalg for utdanning.
 • Fem medlemmer etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene, hvorav en fra Utdanningsforbundet.
 • Fem medlemmer etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjonene, hvorav en fra KS.
 • To lærling- eller lærekandidatrepresentanter eller praksisbrevkandidater etter forslag fra organisasjonene.  

En representant fra NAV og en representant fra Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark får møte og talerett i møtene.

Yrkesopplæringsnemnda velger selv leder og nestleder. Som leder velges representant for NHO og LO med to-års rullerende intervall.

Funksjonstiden for yrkesopplæringsnemnda følger valgperioden. Representanter for lærling - eller lærekandidater eller praksisbrevkandidater oppnevnes for to år om gangen.

§ 2 Oppgaver

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov hos og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter opplæringsloven §4-8 er pliktig til å framlegge for nemnda. Dette gjelder bla. saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringa. Yrkesopplæringsnemnda skal særlig:

 • fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
 • vurdere og uttale seg om rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
 • vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i  fag- og yrkesopplæringa
 • vurdere hvordan samarbeidet mellom skoler og lærebedrifter kan bedres
 • vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres.  

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående opplæringen, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i sammenheng med den årlige fastsettelsen av tilbud.

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir best mulig, og foreslå tiltak der nemnda finner det nødvendig.

Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om hvordan utvikling av fag- og yrkesopplæringa og samarbeidet mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, bla. utvikling av nye virksomheter og arbeidsplasser.

Yrkesopplæringsnemnda kan gi fylkeskommunen fullmakt til å gjøre den faglige vurderinga av bedrifter eller til å utføre andre oppgaver som etter lov eller forskrift er lagde til yrkesopplæringsnemnda.

§ 3 Delegering av myndighet

Yrkesopplæringsnemnda kan gi arbeidsutvalget eller fylkesdirektøren fullmakt til å gjøre vedtak i saker som er tillagt nemnda i lov, forskrift eller i gjeldende reglement. Følgende saker kan ikke delegeres:

 • Planer og retningslinjer for nemndas virksomhet i budsjettåret og retningslinjer for arbeidet i sekretariatet  

§ 4 Møtetidspunkt

Yrkesopplæringsnemnda avholder møte ca. en uke i forkant av hovedutvalgsmøtene. Yrkesopplæringsnemnda tilstreber å ha årlige felles samlinger/politisk verksted mellom yrkesopplæringsnemnd og hovedutvalg.

§ 5 Andre bestemmelser

Fylkeskommunen skal gi Yrkesopplæringsnemnda tilstrekkelig sekretariathjelp. Fylkesdirektøren administrerer sekretariathjelpen.

For Yrkesopplæringsnemnda gjelder bestemmelser i reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer og godtgjørelsesreglement, så langt de passer

Trafikksikkerhetsutvalget (FTU)

§ 1 Trafikksikkerhetsutvalget

Fylkestinget oppretter et trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold og Telemark fylkeskommune for å ivareta ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket etter vegtrafikkloven § 40 a.

§ 2 Valg og sammensetning av trafikksikkerhetsutvalgets

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg opprettes med fem medlemmer som velges av fylkestinget med slik fordeling:

 • 3 medlemmer velges fra hovedutvalg for samferdsel med personlig varamedlem
 • 1 medlem velges fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse med personlig varamedlem'
 • 1 medlem velges fra hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett med personlige varamedlemmer.

Funksjonstiden til valgte medlemmer og varamedlemmer følger fylkestingsperioden. Trafikksikkerhetsutvalget skal til enhver tid ledes av leder av hovedutvalg for samferdsel.

§ 3 Konsultative samarbeidspartnere

Konsultative samarbeidspartnere bør være:

 • Trygg Trafikk
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (v/folkehelse)
 • Statens vegvesen (riksveier): 2 representanter
  •  Transport og Samfunn
  •  Trafikant og kjøretøy '
 • Politiet: 3 representanter
  • Lokalt politi
  • UP - utrykningspolitiet
  • Trafikkoordinator for Sør-Øst politidistrikt
 •  Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune: 3 administrative representanter
  • Samferdsel
  • Utdanning og kompetanse
  • Kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Ved behov kan det være aktuelt med konsultativt samarbeid med andre ulike etater og organisasjoner.

§ 4 Andre bestemmelser

Trafikksikkerhetsutvalget har vedtaksmyndighet innenfor sitt område, herunder trafikksikkerhetsordningen og trafikksikkerhetsprisen.

Trafikksikkerhetsutvalget skal ha eget budsjett til disposisjon.

Trafikksikkerhetsutvalget skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for fylkestinget.

Fylkesdirektøren stiller til disposisjon sekretærhjelp fra seksjonen «Strategi og utvikling».

 

 

Reglement for Vestfold og Telemark fylkeskommunale råd for eldre 

Reglementet er utarbeidet etter forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. § 1

§ 1 Oppnevning

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha ett eldreråd som velges av fylkestinget hver valgperiode. Fylkestinget velger antall medlemmer i rådet. Fylkestinget fastsetter mandat og saksbehandlingsregler og vedtar budsjett for rådet.

§ 2 Valg og sammensetning

Fylkestinget velger medlemmene til rådet.

 • Fylkestinget velger 9 medlemmer til råd for eldre i Vestfold og Telemark fylkeskommune.             
 • Det skal velges 2 medlemmer fra fylkestinget med varamedlem, ett medlem med           varamedlem fra posisjonen, og ett medlem med varamedlem fra opposisjonen.

Det skal velges 7 medlemmer fra organisasjonene med personlig varamedlem.

Pensjonistforeninger og organisasjoner for eldre i Vestfold og Telemark fylkeskommune har forslagsrett til medlemmer og varamedlemmer til rådet. Flertallet av medlemmene i rådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Hver av pensjonistforeningene og organisasjonene er representert i rådet med en medlemsplass hver. Ledige medlemsplasser fordeles etter pensjonistforeningene eller organisasjonenes størrelse i medlemstall eller til nye pensjonistforeninger og organisasjoner

Rådet peker selv ut leder og nestleder, som velges blant pensjonistene.

§ 3 Oppgaver

Rådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder saker som angår dem, og kan ta opp saker på eget initiativ.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, og kan ikke få delegert vedtaksmyndighet.

Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for fylkestinget.

Rådet kan utarbeide handlingsplaner m.v til bruk i eget internt arbeid for å fremme politiske målsetninger i saker som angår rådet, men slike planer mv. omfattes ikke av regler om saksbehandling i dette reglementet § 3.

§ 4 Saksbehandling

Rådet skal sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår dem.

Rådet skal motta saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

Protokollen og uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

§ 5 Andre bestemmelser

Fylkeskommunen skal gis rådet tilstrekkelig sekretariathjelp. Fylkesdirektøren administrerer sekretariathjelpen.

Medlemmer i rådet er folkevalgte. Kommunelovens regler om rettigheter og plikter i kapittel 8 gjelder for rådet, samt bestemmelser i kommuneloven for øvrig så langt de passer.

For rådet gjelder bestemmelser i reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer og fra politiske organer til fylkesdirektøren i Vestfold og Telemark fylkeskommune, så langt de passer.    

 

Reglement for vestfold og Telemark fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Reglementet er utarbeidet etter forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. § 1

§1 Oppnevning

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha ett råd for personer med funksjonsnedsettelse som velges av fylkestinget hver valgperiode.

Fylkestinget velger antall medlemmer i rådet. Fylkestinget fastsetter mandat og saksbehandlingsregler og vedtar budsjett for rådet.

§ 2 Valg og sammensetning

Fylkestinget velger medlemmene til rådet.

Fylkestinget velger 9 medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 • Det skal velges 2 medlemmer fra fylkestinget med varamedlem, ett medlem med varamedlem fra posisjonen, og ett medlem med varamedlem fra opposisjonen.. 
 • Det skal velges 7 medlemmer fra organisasjonene med personlig varamedlem.

Organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune har forslagsrett til medlemmer og varamedlemmer til rådet.

Hver av pensjonistforeningene og organisasjonene er representert i rådet med en medlemsplass hver. Ledige medlemsplasser fordeles etter pensjonistforeningene eller organisasjonenes størrelse i medlemstall eller til nye pensjonistforeninger og organisasjoner

Rådet peker selv ut leder og nestleder, som velges fra organisasjonens valgte medlemmer.

§ 3 Oppgaver

Rådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder saker som angår dem, og kan ta opp saker på eget initiativ.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, og kan ikke få delegert vedtaksmyndighet.

Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for fylkestinget.

Rådet kan utarbeide handlingsplaner m.v til bruk i eget internt arbeid for å fremme politiske målsetninger i saker som angår rådet, men slike planer mv. omfattes ikke av regler om saksbehandling i dette reglementet § 3.

§ 4 Saksbehandling

Rådet skal sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår dem.

Rådet skal motta saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

Protokollen og uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

§ 5 Andre bestemmelser

Fylkeskommunen skal gis rådet tilstrekkelig sekretariathjelp. Fylkesdirektøren administrerer sekretariathjelpen.

Medlemmer i rådet er folkevalgte. Kommunelovens regler om rettigheter og plikter i kapittel 8 gjelder for rådet, samt bestemmelser i kommuneloven for øvrig så langt de passer.

For rådet gjelder bestemmelser i reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer og fra politiske organer til fylkesdirektøren i Vestfold og Telemark fylkeskommune, så langt de passer.

Reglement Vestfold og Telemark ungdomsråd

Reglementet er utarbeidet etter forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskriftom medvirkningsordninger), fastsatt av Kommunal-og moderniseringsdepartementet 17.juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. § 1

§ 1 Oppnevning
Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha ett ungdomsråd som velges av fylkestinget.

Fylkestinget velger antall medlemmer og sammensetning av rådet.

Fylkestinget fastsetter mandat og saksbehandlingsregler og vedtar budsjett for rådet.

§ 2 Valg og sammensetning

1. Fylkestinget velger medlemmene til rådet.
2. Fylkestinget velger 11 medlemmer til Vestfold og Telemark ungdomsråd, med en valgperiode på 1 år.
 •  For året 2022 velges 13 medlemmer som en overgangsordning
3. Representanter som stiller til valg, kan på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
4. Rådet skal være sammensatt av:
 • et medlem valgt fra lærlingerådet
 • et medlem valgt fra oppfølgingstjenesten
 • resterende 9 medlemmer velges blant deltagerne på ungdomskonferansen om høsten.
5. Ved valg av representanter, har de videregående skolene og de kommunale ungdomsrådene 2 stemmer hver. Lærlingerådet og oppfølgingstjenesten har 1 stemme hver.

§ 3 Oppgaver

Rådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene.

Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, og kan ikke få delegert vedtaksmyndighet.

Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for fylkestinget.

Rådet kan utarbeide handlingsplaner m.v. til bruk i eget internt arbeid for å fremme politiske målsetninger i saker som angår Vestfold og Telemark ungdomsråd, men slike planer mv. omfattes ikke av regler om saksbehandling i dette reglementet § 4.

Ungdomsrådet skal arrangere regionale ungdomskonferanser høst og vår:

 • a. 2 ungdomsrepresentanter fra hver kommune
 • b. 2 elevrepresentanter fra hver videregående skole
 • c. 30 åpne plasser for ungdom fra private videregående skoler, nettskoler, opplæringstjenesten, lærlingerepresentanter og andre ungdomsorganisasjoner.

§ 4 Saksbehandling

Det skal sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom gjennom ungdomsrådet i alle saker som gjelder dem.

Rådet skal motta saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

Protokollen og uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

§ 5 Andre bestemmelser
Fylkeskommunen skal gi rådet tilstrekkelig sekretariathjelp. Fylkesdirektøren administrerer sekretariathjelpen.

Medlemmer i rådet er folkevalgte. Kommunelovens regler om rettigheter og plikter for folkevalgte i kapittel 8 gjelder for rådet, samt bestemmelser i kommuneloven for øvrig så langt de passer.

For rådet gjelder bestemmelser i reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer og fra politiske organer til fylkesdirektøren i Vestfold og Telemark fylkeskommune, så langt de passer.

Publisert: 12.01.2021 Oppdatert: 31.01.2024 kl.13:16