Fylkeskommunens fire roller

Fylkeskommunene skal ivareta fire ulike roller, som demokratisk arena, samfunnsutvikler, tjenesteyter og myndighetsutøver.

Administrativ og politisk organisering kan variere fra fylkeskommune til fylkeskommune, men rollene er like for alle (generalistkommuneprinsippet).

Demokratisk arena

Fylkeskommunen som demokratisk arena handler om at fylkeskommunen er et selvstendig politisk nivå med et direkte folkevalgt øverste organ (fylkestinget) som utøver makt og myndighet på vegne av innbyggerne. 

Det gjennomføres valg hvert fjerde år på samme tidspunkt som lokalvalgene i kommunene. Fylkestingsvalgene har tradisjonelt hatt lavere deltakelse enn kommune- og stortingsvalg og den politiske interessen for fylkeskommunens områder har også vært mindre enn for kommunens ansvarsområder. 

Interesse for fylkestingsvalgene avhenger blant annet av hvor godt innbyggerne kjenner til fylkeskommunens roller og oppgaver, og i hvilken grad de føler seg berørt av det fylkeskommunen gjør. 

Samfunnsutvikler

Rollen som regional samfunnsutvikler pekes i Meld. St. 22 (2015-2016) på som de nye fylkeskommunenes hovedoppgave, og skal bidra til en bedre samordning av sektorer og prioriteringer. 

Rollen som samfunnsutvikler innebærer å legge til rette for regionalt samarbeid mellom offentlige og private aktører og næringsliv på sentrale samfunnsområder. Slik kan man sammen finne de beste løsningene på de utfordringene regionen har f.eks. knyttet til verdiskaping, sysselsetting, helse, klima og miljø. 

Fylkeskommunens ansvar for den regionale samfunnsutviklingen preger alle oppgavene i fylkeskommunen. 

Eksempler på samfunnutviklingsoppgaver er regional planlegging innenfor arealbruk og fylkeskommunens viktige rolle i samferdselsutvikling, bystrategi og bypakker. Et annet eksempel er fylkeskommunens som næringsutvikler med tilhørende virkemiddelapparat. 

Tjenesteyter

Fylkeskommunen har ansvar for en lang rekke tjenester som leveres til fylkets innbyggere. Dette gjelder for eksempel innenfor videregående opplæring, tannhelse, kollektivtransport og fylkesvei. 

Samferdsel, videregående opplæring og tannhelse utgjør ca. 85 % av fylkeskommunens totale driftsramme. Flertallet av de ansatte i fylkeskommunen er knyttet til de tjenesteytende delene av virksomheten.

Myndighetsutøver

Fylkeskommunen har helt eller delt ansvar for å forvalte en lang rekke lover. 

Eksempler på områder hvor fylkeskommunen utøver myndighet er innenfor plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven og kulturminneloven. 

Fylkeskommunen gir tillatelser, fordeler tilskudd og gir bevilgninger på bakgrunn av lover og forskrifter. For eksempel fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Nye oppgaver til fylkeskommunen

Et viktig poeng med regionreformen og styrkingen av fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle har vært å endre oppgavefordelingen mellom staten og fylkeskommunene for å kunne løse grunnleggende samfunnsutfordringer som regionen står overfor på en bedre måte. 

Ved etableringen av ny fylkeskommune 1.1.2020 ble flere oppgaver overført til fylkeskommunen.

Fylkeskommunens nye oppgaver
 • Fylkesvegansvaret fra Statens vegvesen (SAMS vegadministrasjon)
 • Forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd
 • Eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg.
 • Tilskudd til Notodden flyplass som ikke-statlig lufthavn 
 • Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO)
 • Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning og tilhørende karrieresentre
 • Bosetting internt i fylkene og annen regional samordning av integreringspolitikken
 • Tilskuddsordningen Jobbsjansen del B
 • Tilskudd til etablereropplæringen for innvandrere
 • Tilskudd til mentor- og traineeordninger
 • Forvaltning av tilskudd til friskliv, læring og mestring
 • Midler til tverrfaglig innsats på rusfeltet
 • Oppgaver innenfor Skjærgårdstjenesten og statlig sikrede friluftsområder
 • Oppdragsgiveransvar overfor Siva og Innovasjon Norge for fem næringsrettede ordninger
 • Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket
 • Forvaltning av prosjektmidler til kystskogbruket
 • Utarbeidelse av regionalt næringsprogram for landbruket
 • Oppgaver på kulturminneområdet som er overtatt fra Riksantikvaren (gradvis overføring i perioden 2020–2022)

Les mer om det sammenslåtte fylket

I beslutningsrunnlaget kan du lese mer om det sammenslåtte fylket med ny geografi og nye oppgaver (fra side 12, kapittel 1)

Her finner du rapporten 

Publisert: 05.01.2022 Oppdatert: 05.01.2022 kl.14:19