Innlandsfisk

Fylkeskommunen forvalter arter av innlandsfisk som ikke er truet, blant annet innlandsørret, røye og sik.
Foto: kvlazer22

Fylkeskommunens oppgaver innen innlandsfiske

Fylkeskommunen skal: 

  • Ta hensyn til fiskeinteressene, fiskens og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder i planer etter plan- og bygningsloven i kommune og fylke.
  • Utnytte retten til fiske på sine eiendommer, samt gi et best mulig tilbud om fiske for allmennheten.

(Lakse- og innlandsfiskeloven).

  • Fastsette nærmere regler om reguleringer i fisket, herunder fisketid, redskapstyper, fangstmetoder og bifangst.
  • Behandle søknader om tillatelse til uttak av fisk til vitenskapelige formål.
  • Behandle søknader om utsetting av innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer.

(Innlandsfiskeforskriften).

  • Behandle søknader om fysiske tiltak i vassdrag.

(Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag).

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 05.06.2024 kl.13:50

Oppdateres
Rådgiver vilt og fisk