Vilt

Fylkeskommunens viltforvaltning dreier seg i stor grad om elg og hjort.

Fylkeskommunens oppgaver er blant annet å gi årlige anbefalinger for avskyting, delta på møter i regi av kommuner og viltlag. Fylkeskommunen skal også informere om lovverk og levere viltdata. Mer informasjon om bestandsutvikling og jaktstatistikk for hjorteviltartene, finner man på hjorteviltregisteret

Fylkeskommunen har også myndighet til å utvide jakttiden for elg, hjort, kanadagås og stripegås i henhold til Jakttidsforskriften

Fylkeskommunens viltforvaltning

  • Forvaltning av hjortevilt
  • Utøve myndighet når det gjelder jakt- og fangsttider på artene elg, hjort, kanadagås og stripegås
  • Arbeide for å fremme formålet med viltloven
  • Gi kommuner og organisasjoner, bedrifter, rettighetshavere og enkeltpersoner bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning, herunder tolkning av lovverk
  • Bidra til å følge opp mål og aktiviteter fra Strategi for forvaltning av hjortevilt (DN rapport 8-2009)
  • Utarbeide fylkesvis hjorteviltrapport (elg og hjort)
  • Fordele tilskudd til hjortevilttiltak og lokale vilttiltak fra det statlige viltfondet
  • Delta på møter og samlinger i regi av blant annet kommuner, viltlag og bestandsplanområder

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 05.12.2019 kl.11:36

Marte Aksnes
Rådgiver idrett og friluftsliv
Oppdateres
Rådgiver vilt og fisk