Prosjekter

På denne siden finner du en liste over prosjekter relatert til vannforvaltning som enten er gjennomført eller under gjennomføring.

 

Helhetlig plan for Oslofjorden

Her finner du helhetlig plan for Oslofjorden.

Stortinget ber regjeringen legge fram helhetlig plan fra Oslofjorden - med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

Stortingets anmodningsvedtak nr. 575 (2017-2018) der Stortinget våren 2018 ba regjeringen legge fram en helhetlig plan for Oslofjorden den 5. april 2018. 

Webinar 23. mars; Oslofjorden - en fjord av nasjonal interesse

Presentasjonene fra webinaret blir lagt ut forløpende:

Karina Bakkeløkken Hjelmervik - www.fjordos.usn.no/resultater og www.fjordos.usn.no/anvendelser (film)

 

"Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", mars 2021:

https://www.regjeringen.no/contentassets/44eea3ee40bd437b8abda6f22a1facb4/209511-kld-tiltaksplan-web.pdf

Frisk Oslofjord

Frisk Oslofjord er en oppfølging av Miljøtokt 2017 som var et samarbeid i INTERREG-prosjektet REN KYSTLINJE.

Gjennomført sluttkonferanse

Det ble gjennomført sluttkonferanse 2. mai 2022 for Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken.

Du kan lese mer om konferansen på prosjektets hjemmeside www.friskoslofjord.no. Der finner du også: 

 

Kysttorsk

For informasjon om kysttorsk-prosjektet kan du lese www.ferdernasjonalpark.no/kysttorsken

Krafttak for kysttorsken  - ferdig rapport fra Havforskningsinstituttet kan du laste ned: 

Krafttak for kysttorsken

Krafttak for kysttorsken - presentasjon av ferdig rapport

Stadig oppdatert versjon av rapporten Krafttak for kysttorsken kan du laste ned fra Havforskningsinstituttets nettside: www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen

Nyhetssak fra Havforskningsinstituttets nettsider om høyt fiskepress på fiskebestander er blant årsakene til reduksjon av flere fiskebestander: www.hi.no/hi/nyheter/2021

Hovedutvalget for klima, areal og plan (HKAP)

Torsdag 18. februar 2021

Det ble holdt en presentasjon av rapporten "Krafttak for kystorsken" under

HKAP 18. februar. Presentasjonen kan du se i sin helhet her

Torsdag 6. mai 2021

Fiskarlaget Sør orienterte HKAP i møte 06.05.21 om deres reaksjon på Krafttak for Kysttorsken.

Link ligger her

Marint Grenseforum Skagerrak - et friskt og produktivt Skagerrak

Marint Grenseforum Skagerrak jobber for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia. Etter tre og et halvt år har prosjektet gått i mål.

Prosjektet har gitt flere gode resultater og langsiktige effekter som nå legger grunnlaget for videre utvikling. Et eksempel på dette er dannelsen av bransjeforeningen Svenskt vattenbruk och sjömat, som viderefører de etablerte næringsnettverkene for alger og østers. Dannelsen av Politisk Forum Skagerak er et annet eksempel, hvor det nå etableres et samarbeid mellom Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Les mer:

Nettsiden til Produktivt Skagerrak

Skagerrakkonferansen 2022 med opptak

Politisk Forum Skagerrak

Pressemelding Viken Fylkeskommune

 

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters er en fremmed art i våre farvann og introduksjon av denne arten ble påpekt som tema i sentral godkjenning av vannforvaltningsplanen av Statsråd Vidar Helgesen (H) i 2016. Vestfold fylkeskommune samarbeidet med Havforskningsinstituttet som pilotfylke og deltok aktivt i samarbeid om dette over flere år. Vestfold fylkeskommune tok også initiativ til Østersdugnaden som du kan lese mer om på fylkeskommunens hjemmeside under  www.vtfk.no/aktuelt/østersdugnaden

Utfordringene i årene fremover ligger i skjæringspunktet arten som fremmed art, alternativt stillehavsøsters som en ressurs for næringslivet og til mat. Resultatene brukes videre gjennom et bredt samarbeid med regionene i Oslofjorden og i Skagerrak. For mer informasjon om rapporten fra  2014 kan du lese  www.hi.no/publikasjoner/rapport-fra-havforskningen

Høsting av stillehavsøsters Nordisk Ministerråd 2019 ligger her: Høsting av stillehavsøsters

SNOK rapport 2020 ligger her: www.hi.no/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen

For ytterligere informasjon om østersdugnaden:

Samling om stillehavsøsters på Melsom videregående skole 12.12.18
Fagdag på Ilene om stillehavsøsters (05.09.17)
Stillehavsøsters - fra problem til næringsmulighet
Over dobbelt så stort som laksemarkedet (NRK)
Handlingsplan stillehavsøsters.pdf (Miljødirektoratet)
Strategiplan havforskningsinstituttet, NOFIMA, NIFES (2016)
Orientering hovedutvalget (HKEN) 8 juni 2016
Havforskningsinstituttets sluttrapport
Workshop Sandefjord 2 februar 2016
Melding om stillehavsøsters behandlet i HKEN sak 56/16

Havforskningsinstituttet om stillehavsøsters

Hummer

I Vestfold og Telmeark fylkeskommune er det opprettet flere fredningsområder for hummer;Bolærne, Sandø, Bastøy og Stauper. For en fullstendig liste over frednings- og bevaringsområder for hummer i Vestfold og Telemark kan du lese mer om dette her.

Les mer om forskning på hummer her

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-1

Lakseparasitten gyrodactylus salaris

I godkjenningsbrevet til regional plan for vannforvaltning 2021-2027 av 4.7.2016 er arbeidet mot fremmede organismer gitt økt fokus. Fylkeskommunen har iverksatt forskningsprosjektet lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Miljødirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen er ansvarlige myndigheter for gjennomføring av tiltak (for eksempel utryddelse) av fremmede arter. Mattilsynet har ansvaret for å unngå spredning av fremmedarter. Fylkeskommunen har tatt initiativ til samhandling mellom sektormyndighetene for å bistå til å løse disse spørsmålene.

Sluttkonferansen for prosjektet Gyrofri er gjennomført

Prosjekt Gyrofri gjennomførte sluttkonferanse 21-22 september 2021. Forskning og forvaltning på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i fylkene Vestfold og Telemark og Viken, samt svensk forskning og forvaltning var samlet for å drøfte situasjonen med bakgrunn i nytt kunnskapsgrunnlag etablert gjennom prosjekt Gyrofri.

For informasjon om program, deltagerliste og presentasjoner kan du besøke nettsiden www.gyrofri.no

Ren Kystlinje

For informasjon om prosjektet Ren kystlinje kan du lese www.renkustlinje.se

Publisert: 09.08.2022 Oppdatert: 01.06.2023 kl.12:58