Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU)

TIRU skal fremme inkludering i arbeids- og samfunnsliv i Vestfold og Telemark.

Hovedutvalg for næring og reiseliv (HNR) etablerte ordningen i 2021 og  fylkestinget vedtok videreføring og økt ramme i budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026. Reviderte retningslinjer for 2023 ble vedtatt i HNR i sak 10/23.

TIRU skal bidra til å løse utfordringer i Vestfold og Telemark knyttet til utenforskap. Formålet med ordningen er å styrke mulighetene utsatte grupper har til å gjennomføre utdanning og komme i arbeid. Aktuelle søkere er frivillige organisasjoner, bedrifter/virksomheter, kommuner og andre offentlige instanser.

Her ser du hvilke prosjekter som tidligere har fått tilskudd gjennom TIRU. Listen oppdateres med tildelingen for 2023 så snart søknadsbehandlingen er avsluttet. 

2023 - tildelinger i Telemark

Blå Kors Norge – Steg for steg UNG (kr 393 122)

Steg for steg er i utgangspunktet et konsept rettet mot mennesker som opplever ensomhet og utenforskap, med et spesielt fokus på innbyggere med utfordringer innen rus, kriminalitet og psykisk helse og som har behov for støtte til å gjøre ønskede endringer i livet. Målet i prosjektet er at Blå Kors, i en samskapingsprosess med Talenthuset Skien, skal videreutvikle konseptet slik at det kan bidra til å få flere unge og unge voksne til å fullføre utdanning, komme i ordinært arbeid eller inn i annen aktivitet. Utstrakt bruk av frivillige tidgivere som er tilgjengelige utover ordinær åpningstid, bruk av allerede eksisterende aktiviteter i det offentlige rom, kurs i hverdagskompetanse og individuell oppfølging er sentralt. Ca. 40 personer vil omfattes av tiltaket. 

 

Eidanger idrettslag (kr 185 250)

Eidanger Idrettslag vil videreutvikle  aktiviteten i «Sykkelkollektivet», et sykkelverksted i Porsgrunn drevet av Eidanger IL. De tilbyr i dag arbeidstrening til unge voksne over 18 år utenfor arbeid og utdanning med rusrelaterte og psykiske utfordringer. Gjennom prosjektet ønsker de å utvide målgruppen, og bidra til at flere unge under 18 år fullfører videregående utdanning, ved å tilby arbeidstrening til utsatte i denne målgruppen som står utenfor utdanning eller er i ferd med å falle fra. Idrettslaget ønsker å etablere et tettere samarbeid med Oppfølgingstjenesten i Grenland gjennom dette prosjektet. Sykkelkollektivet henter per i dag inspirasjon fra metoden IPS-individuell jobbstøtte. En tilsvarende løsning vil bli utarbeidet for nye deltakere under 18 år.  

 

Midt-Telemark frivilligsentral (kr 76 000)

Frivilligsentralen vil at deltakere i kommunens introduksjonsprogram skal få tilgang til inkluderende møteplasser som gjør at båndene mellom de lokale og de nyinnflyttede blir nærmere. Det planlegges at de ti deltakerne bl.a. skal kunne velge aktiviteter ut fra egne interesser og ferdigheter, inkluderes i sosiale treffpunkter med nøkkelpersoner i bygda, arbeide sammen med erfarne frivillige og ansatte, øve på norsk språk, få arbeidstrening m.m. Deltakerne fordeles i grupper en gitt dag hver i uken, hvor de får en egen mentor innenfor et ønsket fag som vil følge dem opp og jobbe sammen med dem. Deltakerne følges i tillegg opp fra ansatte i introduksjonsprogrammet. Kombinasjonen av dette skal bidra til trivsel over tid i lokalsamfunnet, og til å ta steget ut i videre utdanning og arbeid etter introduksjonsprogrammet. 

 

Straand hotell (126 000)

Straand Hotell vil utvikle en inkluderingsmodul i satsingen «Smaken av fjell-Telemark Uka» som skal arrangeres siste uka i oktober. Smaken av Fjell-Telemark startet opp i 2021 og er en møteplass som arrangeres i samarbeid med mange aktører med fokus på mattradisjoner. Integreringsmodulen er ny i 2023. Tiltaket har som mål å gi flyktninger i regionen mulighet til å delta i aktiviteter med fagpersonell fra Norske Kokkers Landsforening, gi økt kunnskap om mattradisjoner og rekruttere til arbeid og utdanningsløp innen matfag. Det er et mål at 5-10 flyktninger skal delta. En vil samarbeide med frivillige organisasjoner for å kunne gi denne gruppen også andre møteplasser med tema mat gjennom året.

 

Der du bor Telemark – Inkluderingsdager i Telemark (kr 199 500)

Der du bor Telemark søker om midler til «Inkluderingsdager Telemark» og «Nærmiljøforum Bakken» (bydel i Skien) i perioden 01.06.2023 – 30.04.2024. Der du bor vil gjennom prosjektperioden etablere møteplasser for samhandling og utvikling av nettverk knyttet til inkludering. Gjennom bedre samordning av aktørene er det et mål å utvikle og igangsette målretta tiltak og samarbeidsprosjekt for inkluderingsarbeid. Ved hjelp av den sosiale entreprenøren SoCentral vil en videreutvikle og formalisere det arbeidet som er gjort i Grenland Inkluderingsforum og arrangere tre inkluderingssamlinger med mål om å styrke arbeidsinkludering og fullføring av utdanning for innvandrere med flerkulturell bakgrunn. Nærmiljøforum Bakken har fokus på inkluderingsarbeid for barn og deres familier blant nybosatte og langtidsbosatte med flerkulturell bakgrunn, både for fritid og arbeidsliv. En ønsker etter endt prosjektperiode å etablere tilsvarende satsinger i andre deler og kommuner i Telemark.  

LOPE – mikrointegreringskurs (kr 70 000)
Peri Ilka Tincman i Lope søker om midler til mikrointegreringskurs. Målet er å få flere med fremmedspråklig /flerkulturell bakgrunn ut i arbeidslivet. Lope vil totalt kurse 25 personer fordelt på 5 kurs i løpet av ett år innen temaene norsktrening, samfunnskunnskap, motivasjon og styrke til å delta aktivt i arbeidslivet, kunnskap om økonomi og hverdagsøkonomi, veiledning om søknadsprosesser med fokus på CV og søknad. De vil fokusere på mennesker som ikke har rett til gratis norskopplæring. Hvert enkelt kurs varer 75 timer fordelt over flere uker med grupper på 5 personer.

 

Løvetannakademiet – Mat til mestring (kr 170 000)

Den sosiale entreprenøren Løvetannakademiet søker om kr 170 000,- til «Mat til mestring». Ungdom utenfor skole og arbeid skal rekrutteres inn i lønnet arbeidstrening i Løvetannakademiets Foodtruck-konsept “Pølsekompaniet”. Ungdom skal kvalifiseres til arbeidslivet gjennom strukturert teoretisk og praktisk opplæring i foodtrucken og hos samarbeidende virksomheter i bransjen. Det er også et mål å bidra med kvalifisert arbeidskraft inn i en bransje med stort arbeidskraftbehov. Det er i utgangspunktet åtte unge som favnes av tilbudet og frivillige med fagkunnskap står for deler av opplæringen. Deltakerne rekrutteres fra nærmiljøsenter, NAV o.l. Planen er at foodtrucken har åpent fem dager i uken i fullskaladrift.  

2022

Bamble kommune v. Frisk Bris (Bamble) – tildelt 85 000 kroner
Bamble kommune, Sykehuset Telemark og NAV samarbeider gjennom Frisk Bris for å hjelpe mennesker med psykiske og/eller fysiske plager til å komme i jobb/skole.

Frisk Bris benytter IPS-metodikk (individuell jobbstøtte), og skreddersyr individuell rehabilitering. Det er spesielt utfordrende å hjelpe de som har utfordringer med rusmidler mot ønsket resultat. Dette er bakgrunnen for at det ble satt i gang et delprosjekt som en del av Frisk Bris. Her har en ved hjelp av TIRU-midler ansatt en erfaringskonsulent innen psykisk helse og rus som støtte og rådgiver for deltakerne i prosjektet.

Årets prosjekt er en videreføring av satsingen som startet opp i 2021. Satsingen er tenkt å gå over 3 år. Det er behov for langsiktighet når en arbeider med mennesker med alvorlige ruslidelser for å se virkningen av å bruke erfaringskonsulent i arbeidet. 

Delecto Kompetanse AS (Kragerø) – tildelt 120 000 kroner
Delecto Kompetanse AS er en tiltaksbedrift som leverer tjenester til NAV. Gjennom satsingen Restart vil de ta i bruk digitale verktøy som VR/AR teknologi for å nå fram til grupper av arbeidsledige som bruker mye tid på digitale plattformer og er opptatt av gaming. Denne gruppen tiltrekkes ofte ikke av eksisterende arbeidsrettede tiltak.

Gaming kan være en kilde til konflikter på hjemmebane, mens gamerne opplever selv både mestring og tilhørighet ved å bruke tid i den virtuelle verdenen. En vil i satsingen anerkjenne at gaming også gir verdifull digital kompetanse som kan være både verdifull og attraktiv i arbeidslivet.

Restart ønsker å møte denne gruppen på deres egne premisser og skape et fellesskap gjennom interesser. Målet er å få deltakerne i gang med å gjennomføre egne karriereplaner som å fullføre utdanning eller komme inn i ordinært arbeid. 

Foreningen Kulturkræsj (Sandefjord) – tildelt 70 000 kroner
Foreningen Kulturkræsj har siden 2018 drevet tverrkulturelle festivaler og møteplasser i Vestfold og Telemark. Foreningen vil nå styrke aktiviteten gjennom å bygge opp nettverksarenaer for kulturarbeidere og produsenter med tverrkulturell bakgrunn.

Foreningen Kulturkræsj ser at arenaer som skapes under festivalene gir enkeltpersoner og grupper av personer i målgruppen mulighet til å bygge nettverk, delta i aktivitet, og prøve ut å overføre egen kompetanse og konvertere dette til læring, arbeidspraksis og øvelse i gründerskap.

En ser for seg at disse nettverksarenaene særlig kan egne seg for deltakere som ønsker å satse på catering til kultureventer, de som vil satse på eget håndverk, ungdom som ønsker å gjennomføre Kulturkræsj Ung event og for kunstnere og musikere med tverrkulturell bakgrunn. Foreningen Kulturkræsj vil gjennom dette prosjektet undersøke hvordan de kan implementere sterkere grad av sosialt entreprenørskap som en del av sin virksomhet. Satsingen er tenkt å gå over 2 år.

iFokus AS (Larvik) – tildelt 62 146 kroner
iFokus er en tiltaksleverandør som leverer tjenester for NAV. «Fabelaktig fredag» og «Mulighetenes Marked» arrangeres i Larvik i samarbeid med Larvik Læringssenter, NAV Larvik, Sammen for livet AS og Fønix AS. Arrangementet på formiddagen 4. november er spesielt for jobbsøkere. På ettermiddagen arrangeres påfølgende kompetanse- og jobbmesse der deltakerne tilbys bl.a. karriereveiledning.  Arrangementene skal bidra til samarbeid på tvers av siloer og sektorer og utvikle nye arenaer for samarbeid og for å nå målgruppen. Målet er å mobilisere flest mulig at gruppen med lavere utdanning enn videregående skole denne dagen.

Arrangementet i år er en videreføring og videreutvikling av arrangementet i regi av iFokus i 2021. I år skal en spisse og fokusere arrangementet spesielt mot kompetanseheving som middel for å redusere utenforskap. Nytt av året er at en også ønsker å dele erfaringer med denne tverrsektorielle samarbeidsmodellen med andre kommuner for å oppmuntre til at flere kommuner arrangerer tilsvarende tverrsektorielle møteplasser i framtida.


Kragerø læringssenter (Kragerø) – tildelt 190 000 kroner
Kragerø Læringssenter tilbyr norskundervisning og voksenopplæring. En vil i satsingen «Arbeidslivskunnskap for unge innvandrere» samarbeide tett med NAV, fylkeskommunen og opplæringskontoret om å gi målgruppen unge innvandrere mellom 18 og 30 år bedre oppfølging slik at hver enkelt har en konkret karriereplan når tiltaket er gjennomført. Dette er en målgruppe som i dag står uten arbeid og utdanning, har lave norskkunnskaper og utgåtte rettigheter til opplæring og som ikke ser ut til å passe inn i andre tiltak.

En vil i prosjektet gjennomføre en grundig kartlegging av deltakerne, tilby norskopplæring med arbeidsfokus, bruke praksisplasser og hospitering og ha tett kontakt med videregående opplæring. Det er et mål å skape entusiasme og håp blant deltakerne og et eieforhold til prosessen mot målet om videre skolegang eller arbeid. En vil ta utgangspunkt i de arbeidsmulighetene og behovet på arbeidsmarkedet som finnes lokalt i Kragerø. 

 

Kvito Utvikling og Arbeid AS (Vinje) – tildelt 200 000 kroner
Kvito Utvikling og Arbeid AS er en tiltaksleverandør for NAV og er eid av kommunene Vinje, Tokke, Kviteseid og Nissedal. En erfarer at ikke alle passer inn i de arbeidstiltakene som allerede er etablert, og noen faller mellom to stoler eller er i en kommunal institusjon. Kvito Utvikling og Arbeid ønsker derfor å skape en ny, lavterskelarena, kalt «UTE». Dette skal være en utegruppe med inntil 10 deltakere knyttet til psykisk helse, rus, integrering og utenforskap. Deltakerne skal gjøre forefallende arbeid som vedlikehold av bygninger, grøntområder, reparasjon av sykler osv.

Deltakerne skal føre oppstart utarbeide sin egen plan med konkrete mål. Etter fullført åperiode skal målsettingene i planen evalueres av interne fagfolk og kandidatene sluses videre til andre aktiviteter i regi av Kvito Utvikling og Arbeid AS, til videre skolegang eller til arbeid – alt ut fra deltakerens ønsker og muligheter. Målet er å legge grunnlag for videre aktivisering, utdanningsløp og sysselsetting. 

LoPe forening for mikro-integrering (Skien) – tildelt 187 854 kroner
LoPe har fått tilskudd til satsingen «Samfunnsinklusjon via jobb og nettverk». LoPe er en ideell organisasjon som driver et åpent, lavterskeltilbud for innvandrere med hjelp til å løse hverdagsproblemer. En erfarer at små hverdagsutfordringer kan tårne seg opp slik at det går ut over livskvaliteten og evnen til å komme seg ut i utdanning, arbeid og aktivitet. Dette hindrer viktig integrering i samfunnet.

LoPe fikk også økonomisk støtte i fjor til helse- og økonomiveiledning for flyktninger og innvandrere på mikronivå. Årets søknad er en videreføring av fjorårets. LoPe skal i år i større grad fokusere på å få flere ut i jobb ved å tilby praktisk hjelp og veiledning om det norske arbeidsmarkedet og gi ferdigheter i det å søke en jobb. Tjenestene som tilbys skal være praktiske og anvendbare for brukerne. Det er mål om effekter som bedret helsesituasjon, økt selvstendighet og mindre bruk av offentlige instanser.

LoPe har forventninger om at de i prosjektperioden skal nøste opp i ca. 250-300 enkeltsaker for å redusere bekymringer som står i vegen for å delta i arbeidslivet. Midlene skal benyttes til å bygge opp en permanent veilederstilling.

NewUse (Sandefjord) – tildelt 85 000 kroner
NewUse har siden 2017 vært etablert som en sosial entreprenør med miljø- og bærekraftsprofil. De samarbeider med Sandefjord kommune, NAV og Tønsberg læringssenter. TIRU-midler er gitt til satsingen «Tilrettelagt opplæring i digitale verktøy». NewUse fikk også midler fra TIRU i 2021. Satsingen i år er en videreutvikling av fjorårets ved at fokus på digitale verktøy og digitale ferdigheter nå vektlegges i enda større grad enn tidligere. Deltakerne får opplæring i å bruke PC, mail, skrive søknad, CV og forberede seg til intervju. Det fokuseres på å implementere fagspesifikk terminologi i det skriftlige og i intervjufasen. Det er også tatt i bruk flere digitale verktøy som deltakerne får opplæring i.

Målgruppen for NewUse er innvandrermenn og unge fra 18-30 år med interesse, bakgrunn og/eller erfaring i et håndverksfag, men som opplever utfordringer med å komme ut i et varig arbeid eller starte et utdanningsløp.

I tiltaksmodellen kartlegges deltakerne ferdigheter og kompetanse slik at det kan skreddersys et opplæringsløp. NewUse tilfører deltakerne relevant kunnskap som er nødvendig for å kunne delta i norsk arbeidsliv. Kapasiteten er 45-60 elever pr. år. Tiltaket vil være viktig for målgruppa som har mange hull i CV eller mangler referanser. Målet er å få deltakerne ut i varig sysselsetting eller inn i videre skolegang.

2021

LoPe v/Peri Ilka Tincman (Skien) – tildelt 45 500 kroner
LoPe er en ideell organisasjon, og et åpent lavterskeltilbud for å gi hjelp til personer med innvandrerbakgrunn med å løse hverdagsproblemer. 
LoPe vil benytte TIRU-midler til å igangsette tilbudet Helse- og økonomiveiledning for flykninger og innvandre på mikronivå. Dette er ment å bidra til å løse hverdagsutfordringer, som kan virke uløselige når de hoper seg opp i store mengder.
Tjenesten tar sikte på å være praktisk, nyttig og direkte anvendbar for brukerne. Det skal bidra til at flere mennesker opplever økonomisk selvstendighet, og ikke blir avhengige av akutt sosialhjelp. Videre er ønsket effekt en bedret helsesituasjon, økt selvstendighet og redusert bruk av offentlige instanser.
Det er planlagt en gjennomsnittlig tilstrømming på ca 10 personer i måneden i det nye tilbudet Helse- og økonomiveiledning for flykninger og innvandre på mikronivå. I perioden august 2021 til februar 2022 vil dette utgjøre ca. 50-60 personer. 

Bamble og omegn internasjonale forening (BOIF) (Bamble) – tildelt 80 000 kroner
BOIF er en ideell organisasjon som disponerer og driver et kommunalt eid hus, Clarks Minde, sammen med andre organisasjoner. BOIF er en aktør innenfor integrering og aktivisering av personer med utfordringer, både norske og innvandrere.
TIRU-midlene som er tildelt, planlegger BOIF å benytte til gjennomføring av tiltaket «Skap muligheter». Prosjektets hjerte er brukermedvirkning. Personer i målgruppa skal ha en aktiv deltakelse og utforme aktiviteter selv.  BOIFs utgangspunkt er at alle personer har ressurser, kunnskaper og ferdigheter, det er bare å finne de riktige nøklene for å ta i bruk disse. 

20-30 personer vil få muligheten til å delta i et variert tilbud i løpet av 2. halvår 2021. Det vil være tilbud om varierte aktiviteter og opplæring, i alt fra praktisk kostholdsveiledning, norskopplæring og produksjon og salg av varer og tjenester. 
Sarepta MKK (mat, kultur og kompetanse) (Skien) – tildelt 95 000 kroner
Sarepta MKK er en ideell organisasjon som ble etablert i 2019 for å inkludere ungdom fra utenforskap til arbeid.

Sarepta prioriterer unge under 30 år som helt eller delvis står utenfor ønsket arbeidsliv pga begrenset nettverk, kjennskap og erfaring. Særlig unge med flerkulturell bakgrunn og ungdom fra lavinntektsfamilier der sosial status ofte går i arv.

Sarepta vil benytte TIRU-midlene slik at 30 unge mellom 18 og 30 år får delta i kompetansebyggende aktivitet med fokus på egne styrker, identitet og interesser som fører til arbeid og/eller videre studier. Dette omfatter blant annet gruppeaktiviteter med bruk av verktøyet FlexId, samt individuell veiledning rettet mot praksis og jobb. Tiltaket gjennomføres i 2. halvår 2021. 

Bamble kommune - Frisk Bris (Bamble) – tildelt 120 000 kroner
Bamble kommune, Sykehuset Telemark og NAV samarbeider gjennom Frisk Bris for å hjelpe mennesker med psykiske og/eller fysiske plager til å komme i jobb/skole. 
Frisk bris benytter IPS-metodikk (individuell jobbstøtte), og skreddersyr individuell rehabilitering. Det er imidlertid ekstra utfordrende å hjelpe mennesker som har utfordringer med rusmidler mot ønsket resultat. For å møte disse utfordringene, ønsker de å igangsette et nytt delprosjekt, som en del av Frisk Bris. 
TIRU-midlene vil spesielt bli bruk til å utvide IPS-prosjektet til å omfatte målgruppen «mennesker med ruslidelser». Prosjektet vil engasjere en likemann med erfaringskompetanse til å hjelpe mennesker med ruslidelser til å få eller beholde ordinært arbeid eller en skoleplass.

iFokus AS (Larvik) – tildelt 120 000 kroner
iFokus har årlig arrangert «Næringslivets Fabelaktige Fredag» siden 2015. Arrangementet har hatt fokus på å øke inkludering i arbeidslivet, gjennom å løfte fram arbeidsgivere. 
For å lykkes med et felles samfunnsoppdrag om å få flere i arbeid og utdanning, tar iFokus sikte på å redusere den høye andelen unge og personer med fremmedspråklig bakgrunn utenfor arbeid og utdanning. Ved å utvide arrangementet «Fabelaktig Fredag» til å inkludere formiddagsarrangementet «Mulighetenes marked» samme dag, gis det også et tilbud til jobbsøkere om å delta. TIRU-midlene vil bidra til at deltakerne kan delta på foredrag og påfølgende jobbmesse, hvor lokale arbeidsgivere med ledige stillinger er til stede. 

iFokus vil også dele informasjon og kunnskap om ulike kompetansetilbydere og den enkelte jobbsøkers mulighet for kompetanseheving som et ledd i det å komme i arbeid.

NewUse (Sandefjord) – tildelt 70 000 kroner
NewUse har siden 2017 vært etablert som sosial entreprenør i Sandefjord. Målgruppen er innvandrermenn og unge med interesse, bakgrunn og/eller erfaring i et håndverksfag, som opplever utfordringer tilknyttet varig arbeid og valg av utdanning. NewUse bidrar med tilpasset opplæring slik at disse menneskene får en bedre mulighet til å anskaffe og beholde jobb over tid. En stor del av målgruppen har kunnskap rundt et håndverksfag, men har liten eller ingen kunnskap rundt norske arbeidsplasser, fagterminologi, kvalitetssikring og HMS.

Gjennom interaksjon med deltakere/målgruppen oppleves det tendenser til lite erfaring med digitale verktøy, som datamaskiner, mail, og bruken av smarttelefoner og tilhørende applikasjoner. NewUse vil derfor benytte TIRU-midlene til å gjennomføre et prosjekt hvor de kan tilby sine deltakere opplæring innen bruk av digitale verktøy, utforming av en CV og søknadsskriving, samt jobbintervjutrening.

Publisert:

20.02.2023

Oppdatert:

13.03.2024 kl.09:05