RK - midler

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Rekruttering og kompetanseheving (RK-midlene) over Landbrukets utviklingsfond.

Det overordna målet for tilskuddsordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Målgruppen for midlene er etablerte og potensielle næringsutøvere.

Tilskuddsramme for 2024 er 518 000 kr.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2024 er  11.mars.

Vi åpner for søkning etter at Handlingsprogrammet for 2024 er politisk vedtatt. Ca 8.februar.

Søk her: Regionalforvaltning.no (ikke oppdatert for 2024, kommer medio februar)

Hvem kan søke

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og naturbruksskoler registrert i Enhetsregisteret.

Hva kan det gis tilskudd til

  • Tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet.
  • Prioriterte områder for ordningen er støtte til etterutdanning i landbruket, og tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging. Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning og etterutdanning for næringsutøvere i landbruket skal prioriteres.
  • Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
  • Kostnader til kursdeltageres reise og opphold kan ikke tas med i kostnadsoverslaget.

Videre må søknaden begrunnes med hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet for 2024 til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Handlingsprogram 2024 behandles politisk 7.februar.

Publisert: 05.02.2020 Oppdatert: 01.02.2024 kl.10:52

Anne Skaug Nisi
Rådgiver