Regional strategi for forskning, innovasjon og næring

Målet med strategien er å styrke regionens verdiskaping gjennom grønn omstilling innen stadig mer bærekraftige rammer. Fylkestinget vedtok strategien 15. desember 2021.
Illustrasjonsfoto: fstop123 / gettyimages

Forskning, innovasjon og næringsutvikling er viktig for regional utvikling, sysselsetting, verdiskaping, eksport og bærekraft. 

Reduserte inntekter fra olje- og gassvirksomheten og store endringer som, for eksempel digitalisering og automatisering, gjør at det å utvikle nye norske vekst- og eksportnæringer er viktigere enn noensinne.

I rollen som regional utviklingsaktør, har fylkeskommunen – sammen med samarbeidspartnere,  næringsliv, FoU-miljøer, offentlig sektor og politikere – laget en regional strategi som skal sette retning for styrket og robust verdiskaping og en raskere grønn omstilling og bærekraftig utvikling. 

Arbeidsmetodikken Jobbe smartere sammen er brukt som prosessverktøy, og Smart spesialisering er brukt for å spisse tematisk. 

Samspill er viktig for å lykkes

I gjennomføring av strategien kreves samspill og samskaping for å nå felles mål og økt verdiskaping. 

Handlingsprogram med tiltak

Arbeidet med handlingsprogrammet er i gang og legges fram til politisk behandling i juni i 2022.

Har du spørsmål eller innspill?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Stein Erik Fjeldstad om du har spørsmål eller innspill til arbeidet med handlingsprogrammet. Du når ham på e-post stein.erik.fjeldstad@vtfk.no

Publisert: 12.05.2021 Oppdatert: 15.03.2022 kl.09:49