Regional strategi for reiseliv og opplevelser

Målet med strategien er å utvikle et bærekraftig reiseliv og en opplevelsesnæring som gir sunn, lokal verdiskaping i Vestfold og Telemark.
Fotograf: Frank Tindvik

Reiselivsnæringen er viktig for regional utvikling, sysselsetting, verdiskaping, eksport og bærekraft. Nå står reiselivsnæringen ved noen viktige korsveier, utløst av koronapandemien. 

I rollen som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen – sammen med samarbeidspartnere, næringsliv og politikere – laget en reiselivsstrategi som skal sette retning for en bærekraftig utvikling. 

Reiselivsstrategien skal svare opp fylkets mål om økt verdiskaping gjennom grønn omstilling. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med næringsliv, FoU-miljøer, offentlig og frivillig sektor. 

Smart spesialisering blir brukt som metodikk i arbeidet. 

Samspill er viktig for å lykkes

Utvikling av reiselivsnæringen krever samspill mellom mange aktører, også aktører som i utgangspunktet ikke ser på seg selv som en del av næringen. Skal vi bli bedre på å skape utvikling og vekst i et bærekraftig perspektiv og ha gode lokalsamfunn å bo i, må vi fokusere på samspillet. 

Strategien inkluderer satsninger på natur, kultur, mat og reiseliv. Den legger til rette for at reiselivet skal være verdifullt for lokalsamfunn, bedrifter, ansatte i næringen, miljøet og selvsagt gjestene vi tar imot. 

Handlingsprogram med tiltak

Arbeidet med handlingsprogrammet er i gang og legges fram til politisk behandling i juni i 2022.

For innspill til tiltak ta gjerne kontakt med Åse Lill Barstad aase.barstad@vtfk.no

Slik organiserte vi arbeidet

Strategien er bygget på bred medvirkning fra samarbeidspartnere og næringsliv. 

Fylkeskommunen har vært prosjektleder for arbeidet, og en ressursgruppe har utviklet strategien etter innspill fra næringen og rundbordsamtaler med 110 representanter. I alt ble det holdt ti digitale møter våren 2021. De ble arrangert næringsvis, fordelt på overnatting, camping, opplevelser, mat, kultur, arrangement, frivillige, transport og lokale destinasjonsselskaper.

Det ble også holdt tre regionale stormøter med workshops.

Strategien var ute på høring i perioden september/oktober 2021.

Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030 ble vedtatt av fylkestinget desember 2021.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Åse Lill Barstad om du har spørsmål til reiselivsstrategien. Du når henne på e-post aase.barstad@vtfk.no 

Publisert: 12.05.2021 Oppdatert: 16.03.2022 kl.09:49