Stedsutvikling

Våre kommuner jobber stadig med prosjekt som skal bidra til utvikling av kreative og bærekraftige byer og bygder.

Levende sentrumsområder med attraktive bomiljøer, sosiale og kulturelle møteplasser er viktig for å opprettholde og øke bosetting, for næringsutvikling og besøk. Fylkeskommunen kan bidra tverrfaglig med veiledning, nettverk og penger.

Attraktive byer og tettsteder

I tillegg til stedsutviklingsarbeidet er folkehelse, universell utforming, medvirkning og aktiviteter for barn og unge, tilrettelegging for hverdagsaktiviteter for alle, kulturminnevern, næringsutvikling, forskning, nærfriluftsliv og kunst/kultur i offentlige rom eksempler på samhandling med kommunene.

Attraktive byer og tettsteder kan være motorer i regionalt utviklingsarbeid.

Fortetting med kvalitet

Vestfold og Telemark har byer og bygdebyer med særpreg, kvaliteter, innhold og roller. Disse egenskapene bør bevares og videreutvikles på stedenes og det gode livs premisser. Kommunene må ta stedsledelse og involvere ulike aktører for å lykkes.

For å nå klimamål er det lagt føringer for kommunenes arealplaner, forankret i regionale planer for areal og transport. Det er vedtatt at veksten av boliger i hovedsak skal skje innenfor tettstedgrensene, og sentrumsfunksjoner skal ligge innenfor sentrumsgrensene.

Fortetting og rett lokalisering gir mindre behov for transport som igjen bidrar til å oppnå klimamålsettingene våre.

For å oppnå kvalitet er også mål for inkluderende samfunn, levekår og attraksjonskraft for næringsutvikling og befolkningsutvikling sentrale i arbeidet med fortetting. Her er satsingsområdene i regionale planer for klima, næring og nyskaping, reiseliv og opplevelser, folkehelse og strategier for kultur og kulturarv, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Prosjektarbeid foregår i kommunene og fylkeskommunen arrangerer nettverksmøter der ulike fagmiljøer trekkes inn for å øke kompetansen, inspirasjon og resultat.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 21.10.2019 kl.12:50