Regionale utviklingsmidler

Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling, og lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram. Utviklingsmidlene er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme samfunnsutviklingen i fylket.

Bruken av regionale utviklingsmidler

Målet for regional- og distriktspolitikken er balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning, og forvalter ressursene, både de menneskelige og naturen, for utvikling og verdiskapning, nå og i framtida.

Støtteordning for regionale utviklingsmidler 2022

Fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune har, i sak 26/22, vedtatt støtteordning for regional utvikling. Rammen for denne utlysningen er 2 millioner kroner.

Søknadsfrist

Alle søknader skal leveres innen 9. august (kl. 23.59). Søknadene som leveres til denne fristen skal være så komplette som  mulig. Det er søknader levert til denne fristen og som er tilstrekkelig opplyst som vil være kvalifisert til videre behandling. 

Fylkeskommunen vil på basis av søknadene som kommer inn til frist, gi en tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding med egen frist for å oppfylle endringsbehovene.

Prioriterte satsingsområder for støtteordningen:

Søknader må svare ut en eller flere av de prioriterte områdene:

 1. Knytte opplæring tettere til arbeidsliv og samfunnsutvikling, og øke satsingen på karriereveiledning og livslang læring;
 2. Styrke koblingen mellom forskning, forvaltning og næringsliv og fremme innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsmåter;
 3. Bidra til grønn innovasjonsdrevet omstilling i næringsliv og verdiskaping;
 4. Styrke regionens grunnlag for fremtidig verdiskaping og nye arbeidsplasser;
 5. Fremme kultur og naturbasert reiseliv, landbruk og mineralressurser;
 6. Jobbe for reduserte utslipp og utvikle karbonfangst og lagring i industrien (CCS);
 7. Ivareta mangfoldperspektivet;
 8. Bidra til økt inkludering og integrering gjennom kompetansehevende tiltak.
Det foreslås at følgende type aktører inviteres til å søke:
 • ​Juridiske personer med registrert organisasjonsnummer
  • For eksempel kommuner, virkemiddel-/ næringsutviklingsaktører, frivillige organisasjoner, bedriftssamarbeid av ulike typer
  • Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet, for eksempel interessentskap eller foreninger som regelmessig deltar i en økonomisk virksomhet.

Enkeltbedrifter faller utenfor målgruppen for denne støtteordningen, og oppfordres til å søke  andre tilskuddsordninger i virkemiddelapparatet.

Her kan du søke om midler

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

 • 2 millioner kroner avsettes til særskilt tilskuddordning.
 • Fylkeskommunen støtter som hovedregel prosjekt og tiltak som er mulig å finansiere innenfor de gjeldende økonomiske rammer for støtteordningen ved vedtakstidspunktet.
 • Prosjekt må avsluttes innen 18 måneder etter tilsagnsdato.

Søknader knyttet til bedriftsintern opplæring og andre interne kompetansehevende tiltak henvises til egen ordning for Bedriftsintern opplæring (BIO).

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se unntakene i forordningen (GBER) for støttesatser. 

Relevant regelverk:

Det kan ikke søkes midler til: 

 • Drift og investeringer, dette inkluderer, men er ikke begrenset til:
  • Ordinære kostnader knyttet til eksempelvis PC og mobil dekkes gjennom timesatsregelverket.
  • Gjelder ikke konferanser/arrangement på rundgang mellom fylker
  • Investering i fysisk infrastruktur
  • Investering i digital infrastruktur (eksempelvis myk- og fastvare)
  • Drift av årlige konferanser og andre typer gjentakende arrangement
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Lovpålagte oppgaver
 • Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital
 • Midler til utbytte eller avsetting i fond hos tilskuddsmottaker
Krav til søknaden

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer.
 • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før søknadstidspunkt.
 • Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no
 • Søknaden skal være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde alt som kreves for behandlingen – bla. prosjektplan med budsjett, aktivitetsplan og mål satt opp slik at det kan kontrolleres som grunnlag for endelig utbetaling.
 • Organisering og bemanning må vises.
 • Fylkeskommunalt tilskudd beregnes som hovedregel til inntil 50 % av budsjetterte utgifter.
  • Egenandel gjennom timeinnsats kan ikke overstige 25 % av budsjett.
  • I særlige tilfeller der dette vil legge uheldige begrensninger for gjennomføringen av prosjekter med stor forventet samfunnsmessig nytte, kan egenandelkravet tillempes. Dersom søker mener dette er tilfellet, må det forsøkes dokumentert i søknaden.
 • Prosjektets forventede resultater og effekter må redegjøres for, og ha positiv effekt på og i fylket.
  • Under ellers like vilkår prioriteres prosjekter der søker har permanent tilstedeværelse og aktivitet i regionen.
 • Planlagt oppstartsdato skal gå tydelig frem av søknaden, og være senest innen 31. desember 2022.
 • Planlagt prosjektavslutning skal gå tydelig frem av søknaden.
 • Relevant kompetanse må dokumenteres
 • Avslutning innen 18 måneder etter tilsagnsdato
 • Det må redegjøres for all offentlig støtte (i henhold til statsstøtteregelverket) mottatt i inneværende og de to foregående år, hvor midlene kommer fra, beløp og regelverket det er tildelt etter.
Andre vurderingskriterier  

Ut over de prioriterte satsingsområdene (over) vil fylkeskommunen vurdere og rangere søknadene etter følgende kriterier:

 • I hvilken grad de anses å gi bidrag til måloppnåelse på de politiske prioriteringene slik de framgår av de 8 punktene i budsjettet og de regionale strategiene;
 • Potensial for økt (eller opprettholdt) sysselsetting, helst med kort/mellomlang horisont;
 • Effekt på grønn omstilling, reduksjon av klimagassutslipp, sirkulær økonomi;
 • Prosjektets relative effekt og viktighet vurdert opp mot de samfunnsmessige utfordringer i det området resultater og effekter er forutsatt å komme;
 • Forventet langsiktig effekt av aktiviteten utført i prosjektperioden, hvordan det er ivaretatt;
 • Om støtte til aktiviteten kan legge grunnlag for langsiktig innsats, at det kan forventes å fungere som starten på noe større og langvarig (dominoeffekt);
 • At prosjektet bidrar sammen med øvrig innsats støttet fra andre virkemidler, slik at den samlede samfunnsmessige effekten blir større (multiplikatoreffekt);
 • Fylkeskommunens bidrag vil være utløsende for at aktiviteten blir gjennomført, eventuelt at gjennomføring ellers vil komme senere og/eller med vesentlig lavere innsats og effekt.

 

Utbetaling

Dersom det mottas melding om vedtak om tilsagn må skatteattest eller lignende legges frem før endelig tilsagnsbrev kan sendes ut.

​50% utbetales ved oppstart, 50% ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført. 

 

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn). 

Timespris

Her finner du gjeldene timepriser for støtteordningen.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 03.05.2022 kl.09:39

Geir Sørum
Rådgiver