Utlysning bedriftsnettverk og klyngemidler VTFK 2022 - runde 2

Vestfold og Telemark har gjennom årene hatt flere klyngeprosjekter i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, herunder klynger som omhandler prosessindustri og leverandører, vann og vannteknologi, Micro- og Nanoteknologi samt IT bedrifter. Klyngene har vært og er viktige motorer og samarbeidspartnere for å iverksette tiltak som bidrar til gjennomføring av planer og strategier, spesielt innenfor den grønne omstillingen og smart spesialisering. I tillegg finnes det en rekke nettverk.

Presentasjonen fra Teams 5. september kl. 13.00

Ligger her

Regionen trenger klynger siden vi vet at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor. Klynger innehar gjerne en konsentrasjon av teknologisk og kommersiell kunnskap, siden klyngene gjerne er representert med deltagere innenfor følgende fem grupperinger: Entreprenører, større bedrifter/industri, offentlige aktører, forskning- og utviklings aktører samt risikokapital.

Suksessrike næringer er kjennetegnet ved selvforsterkende vekst, som drives frem av konkurranse, samarbeid, innovasjonspress og kunnskapsutvikling blant bedrifter innenfor relativt små geografiske områder. Dermed har næringsutvikling tendens til å foregå mest effektivt i geografiske klynger av bedrifter.

Klyngeverktøyet anses som viktig i vår region som består av både små og mellomstore bedrifter med hver for seg begrenset utviklingskapasitet- og tilgang til relevante kompetanse- og FoU-miljøer, men også store bedrifter med egne forskningsavdelinger samt Universitetet og forskningsinstitutter. Klyngene er et viktig verktøy for å nå målene om bærekraft og verdiskaping som regionen har satt seg. Klyngene er sentrale med tanke på å styrke regionens grunnlag for fremtidig verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom kunnskapsbasert bedriftsutvikling som fremmer nyskaping, innovasjon og vekst i eksisterende og fremtidig næringsliv.

Søknadsfrist er 16. september 2022 med en ramme på 2,3 mill. kroner.

Søknaden sendes via søknadsportalen regionalforvaltning.no.

Publisert: 09.06.2021 Oppdatert: 02.02.2024 kl.14:03

Anette Norborg
Rådgiver
Stein Erik Fjeldstad
Rådgiver (FIN-strategien)
Geir Morten Johansen
Rådgiver