Fagskoletilskudd

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir tilskudd til fagskoler i fylket, for å kunne tilby kompetanse som arbeidslivet har behov for lokalt, regionalt og nasjonalt. Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Om tilskuddordningen

Fylkeskommunen forvalter driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning. I dag er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) som har ansvar for tildelingen til fylkeskommunene. Les mer om Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Der finnes Orientering om tilskuddsordningen og Kunnskapsdepartementets reviderte retningslinjer per 18.august 2021, som gir viktige føringer for fylkeskommuner og fagskoler. 

Midlene fylkeskommunen får fra HKdir fordeles videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke.

Hvem kan søke?

Alle fagskoler med studiested i Vestfold og Telemark kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger.

Søknad sendes via eget søknadsskjema.  

Søknadsfristen og behandling

Søknadsfristen er 15. desember hvert år.

Søknadene blir behandlet så snart vi kjenner fylkeskommunens rammer. Disse blir fastsatt i årlig i statsbudsjettet.

Formål

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1 S (2018-2019).

 • høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
 • yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
 • god tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning.
  Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
 • effektiv og solid fagskolesektor
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Dette handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Hva kan støttes?

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Gjennom kunnskapsgrunnlag og oppfølging av den Regionale kompetansestrategien for Vestfold og Telemark, vil det synliggjøres hvilken kompetanse arbeids- og næringslivet i fylket etterspør. Dette vil være førende for hvilke høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Vestfold og Telemark.

Rapportering

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året.

Prinsipper for tildeling av tilskudd
 • Forvaltningen av de øremerkede midlene over statsbudsjettet må se tilbyderne og studietilbudene under ett og velge aktører og tilbud som best ivaretar det totale behovet i regionen. De kompetansepolitiske planene som vedtas i fylkeskommunen vil være retningsgivende.
 • Tilskuddsforvaltningen skal vektlegge likebehandling av private/ideelle og fylkeskommunale fagskoler. Fagskolene skal møte likeverdige saksbehandlingsprosesser som er transparente og forutsigbare. Det skal også legges vekt på økonomisk forutsigbarhet for tilskuddsmottakerne.
 • Dersom fylkeskommunen vil gjøre omprioriteringer av tilbud, må dette varsles tidlig av hensyn til fagskolenes planlegging av tilbudsstruktur og ressursbehov.
 • Tilbud det søkes tilskudd til skal være forankret i arbeidslivets kompetansebehov og regionale eller nasjonale kompetansestrategier. I utlysning av tilskuddsmidler beskrives kriterier for tildeling.
 • Tilskuddet av driftsmidler til fagskolene utbetales med 100% og to ganger i året for å gi størst økonomisk forutsigbarhet.
 • Administrasjonen skal gjennom dialog med fagskoler som har fått øremerkede driftstilskudd, bidra til å sikre god kvalitet og høy gjennomføring.
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune kan tildele øremerkede driftsmidler til fagskoleutdanninger der det ikke praktiseres egenbetaling for studentene.
 • Tildeling av tilskudd til fagskoleutdanning fordeles etter en administrativ behandling. Til grunn for vurderinger og prioriteringer av søknadene skal det ligge en mest mulig objektiv vurdering i forhold til vedtatte kriterier. Resultatet av tildelingene legges frem som politisk sak.
 • Tilbyderne skal informeres om retten til å klage på vedtak og prosedyrene for å klage på tildelingen. 
Kriterier for tildeling av tilskudd

Det eksisterende fagskoletilbudet videreføres og fornyes i tråd med behovet for fagskolekompetanse i fylket.

Nye studietilbud som er NOKUT godkjent innenfor følgende områder vil bli prioritert (i ikke-prioritert rekkefølge):

 • helse- og oppvekstfag
 • tekniske fag og industrifag
 • økonomiske og administrative fag
 • samferdselsfag
 • reiseliv- og matfag
 • naturbruksfag

Utdanningene kan være tverrfaglige innenfor disse fagområdene og bør ha fokus på grønn omstilling tilpasset utdanningen, ha et tidsriktig innhold og gjennomføring med en digital forankring. 

Søknader om nye studieplasser må synliggjøre behovet for utdanningene lokalt, regionalt og nasjonalt og belyse relevante temaer knyttet til studiekvalitet, gjennomføring, samarbeid med arbeidslivet osv.

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året. På bakgrunn av behandling av søknadene vedtar fylkeskommunen tildeling av tilskuddet. Vedtak om tilskudd er å regne som et enkeltvedtak etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker forvaltningsloven, §28).

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte krav vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurdering av det enkelte studietilbuds aktualitet og /eller avveining mellom studietilbud ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).

Klage

Klageadgang, jfr. Orientering om tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoler i 2021 punkt 2.2.4 Klageadgang for fagskolene: Når fylkeskommunen innvilger eller avslår søknader fra fagskoler om driftsmidler, skal det opplyses om klageadgang.

Klageinstansen for fylkeskommunens vedtak er Særskilt klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkestinget har delegert slik klagebehandling til særskilt klagenemnd. Innkomne klager vil bli behandlet i henhold til egen prosedyre.

Kontakt

Marita Bruun, rådgiver. Epost: marita.bruun@telemarkfylke.no

Les mer om fagskoletilbudet her

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 19.03.2024 kl.13:47