Lokal kompetanseutvikling i fag-/yrkesopplæring

Telemark Fylkeskommune har mottatt kr 1 970 000,- til kompetanseheving innen yrkesfagene gjennom ordningen Lokal kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæringen. Midlene skal ikke gi studiepoeng men skal brukes til å knytte sammen skole og næringsliv.
Samarbeidsforum

Det er satt sammen ett samarbeidsforum bestående av de videregående skolene med yrkesfaglige utdanningsprogrammer, opplæringskontor, bransjeforening, partene i arbeidslivet og yrkesopplæringsnemnda i Telemark. Samarbeidsforumet skal utvikle lokale kriterier for kompetanseutvikling og skal gi endelig tilsagn på søknader. 

Midler for skoleåret 2024/2025 legges ut for søking i perioden 1. april til 1. mai 2024. Benytt digitalt søknadsskjema

Samarbeidsforumet har lagt følgende lokale føringer for ordningen:

 • I størst mulig grad ha felles kurs/ kompetanseheving på tvers av fagmiljøer/skoler og langsiktig målsetting

Utdanningsdirektoratet har to sentrale kriterier:

 1. Tiltakene skal være forankret i lokale behov. Både ledere og ansatte skal være med og identifisere behovene
 2. Tiltakene skal være planlagt og gjennomført i samarbeid mellom fylkeskommunen, arbeidslivet og andre tilbydere av kompetanseutvikling. Dette innebærer et likeverdig og gjensidig forpliktende samarbeid med kompetanseutvikling som mål

 

Hvem er ordningen for?
 • Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
 • Yrkesfaglærere i videregående skoler
 • Prøvenemndsmedlemmer

Fylkeskommunen kan inkludere andre yrkesgrupper eller aktører i sine tiltak, dersom det er hensiktsmessig for kompetansebyggingen lokalt. Det er formålet med kompetanseutviklingen som avgjør hvorvidt andre yrkesgrupper kan inkluderes i tiltakene.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Eksempler på hva det kan søkes om:

 • Samarbeid om kompetanseutvikling knyttet til Fagfornyelsen
 • Faglig kompetanseheving
 • Pedagogisk kompetanseheving
 • Hospitering mellom skole og næringsliv
Eksempler på tilbydere av kurs:
 • Fylkeskommunen
 • Bransjeorganisasjoner
 • Lærebedrifter
 • Fagskoler
 • Universiteter
 • Private aktører
Digitalt søknadsskjema

For mer informasjon om tilskuddsmidlene se nettside på Utdanningsdirektoratet

Fristen for å søke var 30. april.

Har du spørsmål om søknad og søkeprosess kontakt:  ranveig.haglund@telemarkfylke.no eller jeanne.m.finsrud@telemarkfylke.no

 

Utbetaling av tilskudd 
 • Søknadene vil bli behandlet administrativt umiddelbart etter søknadsfristens slutt og en prioriteringsliste vil legges frem for Samarbeidsforumet for endelig vedtak. Hovedsøknadsfrist er 01.05 hvert år.
 • Dersom det er etter denne fristen fortsatt er ubenyttede midler vil det, om ikke Samarbeidsforum har bestemt annet, være åpen søknadsfrist på de resterende midlene
 • Tilsagnsbrev sendes ut fortløpende etter at vedtak er gjort, fortrinnsvis medio desember.
Rapportering og digitalt rapporteringsskjema
 • Mottaker av midler plikter til å rapportere på bruken.
 • Frist for rapportering på midler tildelt 2023/24 er 1. juni 2024.
 • Det rapporteres på digitalt rapporteringsskjema 
 • Generelle og spesielle vilkår for den enkelte tildeling beskrives i det enkelte tilsagnsbrev. Hvis rapporten ikke dokumenterer at tiltaket er gjennomført i tråd med disse vilkårene kan tilskuddet trekkes tilbake

 

Publisert: 01.09.2020 Oppdatert: 03.05.2024 kl.13:01