Småby- og bygdepakker

Samhandling om verdiskaping for grønn omstilling i byer og bygdebyer, kan bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål.

Bærekraftige byer og samfunn bidrar til å oppfylle bærekraftmål nummer 11. Rett lokalisering og grønn mobilitet vil bidra til å oppfylle bærekraftmål nummer 13.

Hva bidrar til å styrke stedstilhørigheten?

Klimasmarte, inkluderende og attraktive steder med gjenbruk og kortreiste verdikjeder, kan tiltrekke nye og ivareta eksisterende bedrifter, bosatte og besøk. Særpreg, muligheter for nærfriluftsliv, kultur og møteplasser for alle, styrker stedstilhørighet og trygghet.

Stat og fylke kan stimulere kommuner til å ta samfunnansvar og engasjere lokalmiljøet til samhandling for å nå overordna mål. Partnerskapsavtaler (forpliktende samarbeid) om lokale prosjekt som småby- og bygdepakker, kan bidra til å sikre framtidsretta samfunns-, areal- og transportutvikling i fylket.

Bygdepakke Midt-Telemark

Bygdepakke Midt-Telemark er et utviklingsprosjekt med mål å oppnå nullvekst i personbiltrafikken i Bø sentrum og å inspirere flere til å sykle, gå og reise kollektivt i og mellom attraktive steder i Midt-Telemark. Region- og kommunesenteret Bø og lokalsenteret Gvarv skal fortettes med kvalitet for å styrke bærekarftig attraksjonskraft.Prosjektet er tverrfaglig, basert på samarbeid og spleiselag på tvers av etater og forvaltningsnivå med Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Statens vegvesen, Bane NOR, Telemark fylkeskommune og lokale aktører. Mer informasjon om Bydepakke Midt-Telemark og prosjektbeskrivelse finner du her.

Midt-Telemark kommune er prosjektansvarlig for forskning på klimavennlige, attraktive og inkluderende bygdepakker, der TØI leder et partnerskap med Sortland, Stryn, Geilo og Midt-Telemark med tilhørende fylkeskommuner, Distriktsenteret og departement (KMD), omtalt her.  

Distriktsenteret omtaler også pilotarbeidet med småby- og bygdepakker her.

Logo for Bygdepakke Bø og Sauherad

 

Lene Hennum
Rådgiver